Εγγραφές μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Αγαπητοί γονείς

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022 – 2023, θα πραγματοποιηθούν  κατά το διάστημα 1 έως 20 Μαρτίου 2023, για τους μαθητές/τριες που έχουν γεννηθεί το έτος 2019 (προνήπια).

       Η επανεγγραφή των μαθητών/τριών που έχουν γεννηθεί το έτος 2018 (νήπια) γίνεται αυτεπάγγελτα.  Επικοινωνήστε ωστόσο με το νηπιαγωγείο για επιβεβαίωση, ή επιθυμία αλλαγής, του Τμήματος που θα παρακολουθήσει το παιδί (Βασικό Υποχρεωτικό, ή και Προαιρετικό Ολοήμερο).

Οι μαθητές που έχουν γεννηθεί το έτος 2017 , εγγράφονται στην Α’ Δημοτικού. Για την εγγραφή οι γονείς  θα παραλάβουν  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ.

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Η αίτηση εγγραφής γίνεται ηλεκτρονικά από τον ένα Γονέα/ Κηδεμόνα του παιδιού μέσω της εφαρμογής

 https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

(υπάρχουν χρήσιμες οδηγίες στο τέλος της ανακοίνωσης και στην είσοδο της εφαρμογής μαζί με αναλυτικά  βήματα)

με χρήση των κωδικών taxisnet για την είσοδο στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)  και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Θα χρειαστεί  η συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας (κινητό μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του και  e-mail).

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

 • τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
 • τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή  εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
 • εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα,  στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
 • τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
 • επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

 

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μετά την κατάθεση της αίτησης και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για ατομικά ραντεβού θα προσκομίζονται στo Νηπιαγωγείο τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.) το οποίο συμπληρώνεται από παιδίατρο (1η σελίδα)
 • Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13))
 • Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στοΝηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ
 • Έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωσή του, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στο Νηπιαγωγείο πριν την οριστικοποίηση – τελική υποβολή της αίτησης εγγραφής.
 • Αίτηση εγγραφής για το τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, εφόσον έχει γίνει αντίστοιχη επιλογή φοίτησης του νηπίου.

Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00) και στο νέο Αναναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοημέρου Νηπιαγωγείου

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.   Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην, με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του Υπ. Παι. Θρ. γίνονται δεκτές όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις .

Οι εγγραφές των μαθητών/ τριών στο Αναναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοημέρου Νηπιαγωγείου γίνονται κατόπιν σχετικής αίτησης – δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη με αρ.πρωτ. 106012/Δ1/01-09-2022 σχετική Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Επίσης δύναται η δυνατότητα συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30) με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
 3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
 4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στις 17:30 για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
 • ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Εδώ μπορείτε να δείτε τις περιοχές οι οποίες εμπίπτουν στη σχολική περιφέρεια του Νηπιαγωγείου Κερίου: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ydAG2sPSfJQnouo0ovfP9WAZwErVCayl&ll=37.792710593814206%2C20.813684300000002&z=11

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΡΙΟΥ:   2695049131

E MAIL ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ : mail@nip-keriou.zak.sch.gr

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 12:00 – 14:00

H Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Παπαστρατάκη Ευαγγελία

Ευχαριστούμε όλους και όλες όσοι βοήθησαν!

Ευχαριστούμε θερμά όσους και όσες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους ανθρώπους που βιώνουν τις συνέπειες του καταστροφικού σεισμού. Η ανταπόκριση ήταν συγκινητική! Μέλη του Ερυθρού Σταυρού θα παραλάβουν από το σχολείο μας όλα τα είδη που συλλέξαμε και μαζί με αυτά, τις κάρτες που έφτιαξαν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Κερίου τις οποίες γέμισαν με χρώμα και αγάπη!

 

.jpg

Πρωτοβουλία για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τα παιδιά που βρίσκονται στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας

Σήμερα με τα παιδιά θυμηθήκαμε όλα όσα είχαμε συζητήσει για τον σεισμό και τις επιπτώσεις του. Σκεφτήκαμε πόσο δύσκολα περνάνε τα παιδιά που βρίσκονται τώρα στις σεισμόπληκτες περιοχές και συζητήσαμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς για εκείνα. Στη συνέχεια φτιάξαμε και μια ανακοίνωση με την οποία θέλουμε να μεταφέρουμε και σε άλλους την πληροφορία ότι στο νηπιαγωγείο μας θα συλλέξουμε είδη πρώτης ανάγκης όπως ρούχα, φάρμακα, χαρτικά, σκεπάσματα και φαγητό. Η συλλογή θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου θα παραδοθούν στους αρμόδιους για την αποστολή τους.

Εμείς θα τους στείλουμε και κάρτες που θα λένε πόσο πολύ τους αγαπάμε!

 

IMG 7945                         IMG 7944

Η αυλή μας απέκτησε παιχνίδια!

Η κοινότητα Κερίου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κερίου, όπως επίσης το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Κερίου ευχαριστούμε θερμά τον κ. Διονύσιο Ακτύπη για την έμπρακτη υποστήριξη του, καθώς, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για διαμόρφωση του αύλειου χώρου του Νηπιαγωγείου, προχώρησε σε δωρεά παιχνιδιών αυλής. Η κίνηση αυτή ενίσχυσε σημαντικά την προσπάθεια που καταβάλλεται από όλες και όλους μας για τη βελτίωση του σχολείου αφού παράλληλα θα συμβάλει στην κοινωνικοσυναισθηματική και κινητική ανάπτυξη των παιδιών που φοιτούν σε αυτό.

Με τη σειρά μας, ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο του.

χαρά 1   χαρά 2