Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για τη σχολική χρονιά 2024-25

eggrafes

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2024-25 στο Νηπιαγωγείο Δαμασίου από 1 έως 20 Μαρτίου 2024.

Τηλ.   Νηπιαγωγείου Δαμασίου: 2492066339

Email  σχολείου: mail@nip-damas.lar.sch.gr

Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου: Μαρία Πράντζου

Ώρες επικοινωνίας 12.10μ.μ. – 13.00 μ.μ. καθημερινά

Α. Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2024-2025, εγγράφονται μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2020.

Γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες στο Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας τους και τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή του νηπίου-προνηπίου οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του προνηπίου-νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή.

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σχετικό αποδεικτικό έγγραφο σε ψηφιακή μορφή όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο

γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσουν Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας,

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου-νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων-νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του προνηπίου-νηπίου».

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα εντός της προθεσμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου.

Στα παραστατικά, πέρα από τα (α) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, και προσκομίζονται στο νηπ/γειο, περιλαμβάνονται:

α) Η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ή για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (Α.Δ.Υ.Μ.)

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/adym.pdf

γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλο στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή τους επιστρέφεται από το Νηπιαγωγείο στους γονείς/κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).

Η Προσκόμιση Δικαιολογητικών στη Σχολική μονάδα θα γίνεται κάθε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μετά από συνεννόηση και ώρα 13.00 μέχρι 13.30.

Αναλυτικά η εγκύκλιος εγγραφών στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://blogs.sch.gr/nipdamaslar/files/2024/02/ΨΡΚΛ46ΝΚΠΔ-ΑΜΡ.pdf

 

 

Βεβαίωση Φοίτησης Μαθητή Μαθήτριας μέσω του gov.gr

https://www.minedu.gov.gr/news/57741-20-02-24-gov-gr

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, είναι από σήμερα η «Βεβαίωση Φοίτησης Μαθητή/τριας» σε σχολείο, ύστερα από την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών  Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερρακάκη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Οι ενδιαφερόμενοι κηδεμόνες και ενήλικοι μαθητές, μέσω μιας απλής και φιλικής διαδικασίας μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να την παραλάβουν στην προσωπική τους θυρίδα πολίτη στο my.gov.gr, εύκολα και χωρίς περιττή γραφειοκρατία.

Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη είτε απευθείας στο gov.gr, είτε στην  ενότητα «Εκπαίδευση» και στην υποενότητα «Εγγραφή σε σχολείο».

Για την έκδοση της βεβαίωσης μαθητή οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής τους στο TaxisNet και εκδίδουν τη βεβαίωση, χωρίς να απαιτείται να συμπληρώσουν κανένα άλλο στοιχείο.

Η βεβαίωση που εκδίδεται, φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr, δηλαδή μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR, καθώς και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ισχύ όταν διακινείται τόσο ως ηλεκτρονικό έγγραφο, όσο και ως έντυπο έγγραφο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βεβαίωση αυτή χρησιμοποιείται σε πλήθος διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης, όπως ενδεικτικά:

  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
  • Επίδομα Στέγασης
  • Επίδομα παιδιού
  • Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
  • Αποζημίωση για ακουστικά βαρηκοΐας σε μαθητές δημόσιων σχολικών μονάδων

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από τα Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους Φορείς τους: το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET). Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Διαδικτυακή αφήγηση παραμυθιού

Την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024 οι μαθητές και οι μαθήτριες του Νηπιαγωγείου Δαμασίου παρακολούθησαν τη συγγραφέα παιδικών βιβλίων κυρία Σταυρούλα Βενιέρη στη διαδικτυακή αφήγηση του παραμυθιού “Μια αγκαλιά για τον Έλφι”.

Το παραμύθι “Μια αγκαλιά για τον Έλφι”, ξεδίπλωσε την περιπέτεια ενός μικρού ελαφιού, του Έλφι, ο οποίος μαζί με τους υπόλοιπους χάρτινους ήρωες, βοήθησε τα παιδιά στη συναισθηματική τους ωρίμανση και την ενδυνάμωση του ψυχικού τους κόσμου. Μέσα από την περιπέτεια του μικρού ελαφιού του Έλφι τα παιδιά κατανόησαν πόσο άσχημος είναι ο σχολικός εκφοβισμός και η μη συμμετοχή των παιδιών στις ομαδικές δραστηριότητες. Τα παιδιά έμαθαν ότι πρέπει να αντιμετωπίζουν με επιτυχία αλλαγές και προκλήσεις στη ζωή τους με ψυχραιμία και σκέψη. Τα παιδιά αισθάνθηκαν ότι η αγάπη, η στήριξη και η αποδοχή είναι αξίες αξίες που βοηθούν τους ανθρώπους να χτίσουν γερά θεμέλια στις σχέσεις τους, έχοντας ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες στη ζωή.

1000003584 1

20240215 122559 20240215 122734 20240215 121653 20240215 121652

Μετά τη διαδικτυακή αφήγηση οι μαθητές και οι μαθήτριες ζωγράφισαν τις εντυπώσεις τους από το παραμύθι και τους απονεμήθηκε έπαινος.

1000003604

Δράση του Νηπιαγωγείου Δαμασίου για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2024!

SID2024 Save the date

Στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου πραγματοποιήθηκε στις 8/2/2024 διαδικτυακή εκδήλωση από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και τη διαδικτυακή πλατφόρμα saferInternet4kinds.gr για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Νηπιαγωγείου Δαμασίου που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning Green Planet είχαν την ευκαιρία μέσα από μια διαδραστική παρουσίαση να ενημερωθούν για το τι πρέπει να προσέχουν στην επικοινωνία τους μέσω διαδικτύου.

Ο  @Παπάκης  ενημέρωσε τους μικρούς μαθητές του Νηπιαγωγείου για το τι πρέπει να προσέχουν στην επικοινωνία τους μέσω διαδικτύου. Μέσα από το παραμύθι «Ο διάσημος φίλος του @Παπάκη» σε μια διαδραστική παρουσίαση, οι μικροί μαθητές έμαθαν πως να επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με ασφάλεια, ενημερώθηκαν για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και για τον διαδικτυακό εκφοβισμό ενώ θα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο πως πρέπει να αντιδρούν στην περίπτωση που δουν κάτι στο διαδίκτυο που τους ανησυχεί, τους αναστατώνει, τους τρομάζει, ενημερώνοντας τους γονείς τους.

Στιγμιότυπα από τη δράση…

20240209 101858 20240209 122426 20240209 122452 20240209 122520423105559 758839782497876 5762160561190054899 n

Στιγμιότυπο οθόνης 2024 02 08 095418 Στιγμιότυπο οθόνης 2024 02 08 100830 Στιγμιότυπο οθόνης 2024 02 08 101443 Στιγμιότυπο οθόνης 2024 02 08 101508 Στιγμιότυπο οθόνης 2024 02 08 102053 Στιγμιότυπο οθόνης 2024 02 08 102157 Στιγμιότυπο οθόνης 2024 02 08 104119 Στιγμιότυπο οθόνης 2024 02 08 104715 Στιγμιότυπο οθόνης 2024 02 08 104933 Στιγμιότυπο οθόνης 2024 02 08 105100

Πατήστε εδώ για να δείτε τη δράση μας και στον ηλεκτρονικό τύπο paidis.com!

https://paidis.com/2024/02/09/%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%b7%cf%80%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/