Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων στο Νηπιαγωγείο!

Αγαπητοί γονείς

Από φέτος εισάγονται στα Νηπιαγωγεία,Δημοτικά και Γυμνάσια όλης της χώρας δομημένα προγράμματα  ( εγκύκλιο εδώ)με σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες, έχει  θεσμοθετηθεί η εισαγωγή  των εργαστηρίων δεξιοτήτων  σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-22.

Στόχος είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών δηλαδή η καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα , όπως προτείνονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης  και συγκεκριμένα: η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η επικοινωνία, ο ψηφιακός γραμματισμός (Information literacy), ο γραμματισμός των Μέσων Επικοινωνίας (Media literacy), ο τεχνολογικός γραμματισμός (Technology literacy), η ευελιξία (Flexibility), η Ηγεσία (Leadership), η Πρωτοβουλία (Initiative), η Παραγωγικότητα (Productivity) και οι Κοινωνικές Δεξιότητες (Social skills) καθώς και οι δεξιότητες που απαιτούνται για τη Δημοκρατική Συνύπαρξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα (Competencies for a Democratic Culture –CDCs)

Τα εργαστήρια των δεξιοτήτων ανταποκρίνονται στην ανάγκη να μετασχηματιστεί το παιδαγωγικό παράδειγμα και το σχολικό κλίμα προς την κατεύθυνση της εργαστηριακής και βιωματικής μάθησης, των συνεργατικών πρακτικών και της απάντησης πραγματικών προβλημάτων της ζωής και του τόπου της σχολικής κοινότητας και περιλαμβάνουν 4  θεματικές ενότητες :

Α) Κύκλος των δεξιοτήτων μάθησης – Κριτική σκέψη

– Επικοινωνία
– Συνεργασία
– Δημιουργικότητα

Β) Κύκλος των δεξιοτήτων ζωής

– Αυτομέριμνα
– Κοινωνικές Δεξιότητες
– Πολιτειότητα
– Ενσυναίσθηση και ευαισθησία
– Προσαρμοστικότητα
– Ανθεκτικότητα
– Υπευθυνότητα
– Πρωτοβουλία
– Οργανωτική ικανότητα
– Προγραμματισμός
– Παραγωγικότητα

Γ) Κύκλος των δεξιοτήτων της τεχνολογίας και της επιστήμης

– Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης – Πληροφορικός γραμματισμός
– Ψηφιακός γραμματισμός
– Τεχνολογικός γραμματισμός
– Γραμματισμός στα Μέσα

– Ευχέρεια στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
– Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες
– Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο
– Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες
– Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων
– Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας
–Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα

– Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών

Δ) Κύκλος των δεξιοτήτων του νου

– Στρατηγική σκέψη
– Επίλυση προβλημάτων
– Μελέτη περιπτώσεων (case studies) – Κατασκευές
– Πλάγια σκέψη

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων προσδοκούν να γίνουν βασική παράμετρος της λειτουργίας του σχολείου με μια δυναμική παρέμβαση στον οργανωτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης καθώς και του κλίματος που επικρατεί στις σχολικές μονάδες με την αναβάθμιση της αυτονομίας και τον επαναπροσδιορισμό τους από «κλειστό» σε «ανοικτό» και αυτοπροσδιοριζόμενο σύστημα.

                                                          το δικό μας σχέδιο δράσης της σχολικής μονάδαςΛήψη αρχείου

και ευελπιστούμε στην δική σας συνεργασία !

                                                                                                         οι Νηπιαγωγοί .

 

 

το σχέδιο δράσης σχολικής μονάδας που υλοποιήθηκε στο σχολ. έτος 2021-22Λήψη αρχείου