Ενίσχυση της ασφάλειας των οργάνων της ΕΕ στον κυβερνοχώρο : 2012-09-12

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν ενισχύσει τον αγώνα τους εναντίον των επιβουλών στον κυβερνοχώρο συγκροτώντας σε μόνιμη βάση την CERT-ΕΕ, την ομάδα της ΕΕ για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στην πληροφορική. Η απόφαση αυτή επιβραβεύει την επιτυχημένη δωδεκάμηνη πιλοτική δράση της ομάδας, η οποία έτυχε θετικής αξιολόγησης εκ μέρους πελατών και ειδικών.

Τα τελευταία χρόνια, οι CERT έχουν συσταθεί, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ως μικρές ομάδες από κυβερνοεμπειρογνώμονες που είναι σε θέση – αποτελεσματικά και αποδοτικά – να αντιμετωπίσουν περιστατικά σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών και τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Έχουν αναδειχθεί σε βασικό στοιχείο της αμυντικής στρατηγικής ενάντια σε αυτές τις απειλές προλαμβάνοντας, ανιχνεύοντας και εξαλείφοντας τα τρωτά σημεία και τα κενά. Προειδοποιούν τους πελάτες τους ως προς ευπαθή σημεία ή επιβουλές και προτείνουν δράσεις για τον περιορισμό των κινδύνων. Μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό συστημάτων με ελαττώματα και επιθέσεων και λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την ανάσχεση ή/και την εξάλειψή τους. Είναι στενά διασυνδεμένες μεταξύ τους, απαρτίζοντας μια κοινότητα ειδικών που αγωνίζεται για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, που αποτελεί κοινή υπόθεση για όλους.

Με το Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2010, η Επιτροπή δεσμεύτηκε για τη σύσταση ομάδας CERT για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ως μέρος μιας σφαιρικής δέσμευσης με στόχο την ενισχυμένη και υψηλού επιπέδου ενωσιακή πολιτική για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στην Ευρώπη. Το Ψηφιακό θεματολόγιο καλεί επίσης όλα τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν τις δικές τους ομάδες CERT, ανοίγοντας το δρόμο σε ένα ενωσιακό δίκτυο εθνικών και κυβερνητικών ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική ήδη εντός του 2012. Οι ομάδες CERT θα έχουν επίσης σημαντικό ρόλο στην προσεχή ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Ιστορικό

Οι πόροι για την CERT-ΕΕ παρέχονται από τα μεγαλύτερα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, καθώς και του Ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ENISA). Η ομάδα λειτουργεί υπό την στρατηγική εποπτεία διοργανικού διοικητικού συμβουλίου.

Η CERT-ΕΕ συνεργάζεται στενά με τις εσωτερικές ομάδες ασφάλειας ΤΟ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και συνδέεται με την κοινότητα των CERT και των εταιριών ασφάλειας ΤΠ στα κράτη μέλη και αλλού, ανταλλάσσοντας πληροφορίες αναφορικά με απειλές και τρόπους αντιμετώπισής τους.

CERT-EU: http://cert.europa.eu/

Αφήστε μια απάντηση


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων