Μηνιαίο αρχείο: Ιανουάριος 2017

Ιαν 19

Επικαιροποίηση στοιχείων φακέλων εκπ/κών που προτίθενται να αιτηθούν μετάθεση

Σχετικά με την επικαιροποίηση στοιχείων φακέλων εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας που προτίθενται να αιτηθούν μετάθεση, επισημαίνουμε τα εξής:

  • όλοι οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση για μετάθεσή τους και επιθυμούν να τους προσμετρηθούν μονάδες εντοπιότητας, παρακαλούνται να υποβάλουν αίτημα μέσω του συστήματος για αναζήτηση πιστοποιητικού εντοπιότητας, αναφέροντας το Δήμο εντοπιότητάς τους και τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο – πατρώνυμο – μητρώνυμο – ημερομηνία & έτος γέννησης – Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας).
  • όλοι οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση για μετάθεσή τους και επιθυμούν να τους προσμετρηθούν οι σχετικές μονάδες, παρακαλούνται να υποβάλουν αίτημα μέσω του συστήματος για αναζήτηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, αναφέροντας το Δήμο οικογενειακής τους μερίδας και τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο – πατρώνυμο – μητρώνυμο – ημερομηνία & έτος γέννησης – Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας).
  • όσον αφορά εκπαιδευτικούς με ανήλικα τέκνα, που φοιτούν σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, δεν χρειάζεται προσκόμιση κάποιου δικαιολογητικού.
  • όσον αφορά εκπαιδευτικούς με τέκνα που είναι ενήλικα και φοιτούν σε Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι επιθυμούν να τους προσμετρηθούν οι σχετικές μονάδες, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης των τέκνων τους (ακόμη κι αν την έχουν υποβάλει στο παρελθόν), μέχρι 20-01-2017, σε περίπτωση όμως που αντιμετωπίζουν αντικειμενική δυσκολία στην προσκόμιση των βεβαιώσεων δύνανται να υποβάλουν τις βεβαιώσεις το αργότερο έως 10-02-2017 ώρα 10 π.μ., εφόσον έχουν προηγουμένως υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση έως 20-01-2017 δηλώνοντας ότι: «ο γιος μου/η κόρη μου ……………………………………………….. (ονοματεπώνυμο) φοιτά στο ………………………… (Τμήμα) της Σχολής ……………………….. του …………………………. (Ίδρυμα), από …………………… (ημερομηνία εγγραφής). Η φοίτηση στο Τμήμα όπου φοιτά διαρκεί ……………………………… (αριθμός) …………………………. (εξάμηνα/έτη, αναλόγως). Θα προσκομίσω στην Δ.Π.Ε. Αργολίδας πρόσφατη σχετική βεβαίωση φοίτησης, μόλις την παραλάβω και όχι πέραν της 10ης-02-2017 και ώρα 10 π.μ.».
  • όσον αφορά δικαιολογητικά οικογενειακής κατάστασης από τα οποία προκύπτουν στοιχεία που δεν είναι δυνατόν να πιστοποιούνται από πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης (π.χ. δικαστικές αποφάσεις ανάθεσης επιμέλειας τέκνων διαζευγμένων ή άγαμων εκπαιδευτικών, ληξιαρχικές πράξης γέννησης τέκνων που γεννήθηκαν πρόσφατα και δεν έχουν δηλωθεί ακόμη στον οικείο Δήμο, κλπ.) και που είναι κρίσιμα για την προσμέτρηση σχετικών μονάδων, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν την προσμέτρηση των σχετικών μονάδων να τα υποβάλουν έως 20-01-2017, αν όμως υπάρχει αντικειμενική δυσκολία στην προσκόμισή τους, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μέχρι 20-01-2017 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρουν τα στοιχεία αυτά (π.χ. «δηλώνω υπεύθυνα ότι απέκτησα στις …-…-2017 κόρη/γιο που δεν έχει δηλωθεί ακόμη στον Δήμο οικογενειακής μου μερίδας. Θα προσκομίσω στην Δ.Π.Ε. Αργολίδας σχετική ληξιαρχική πράξη γέννησης, μόλις την παραλάβω και όχι πέραν της 10ης-02-2017 και ώρα 10 π.μ.») και να υποβάλουν τα δικαιολογητικά το αργότερο έως 10-02-2017 και ώρα 10 π.μ.
  • όσον αφορά δικαιολογητικά συνυπηρέτησης, δεν υποβάλλονται στην παρούσα φάση, αλλά θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Ιαν 18

Επικαιροποίηση φακέλων εκπ/κών για μετάθεση (προσωπικά-οικογενειακά στοιχεία)

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης και επιθυμούν την επικαιροποίηση των προσωπικών και οικογενειακών τους στοιχείων, σε περίπτωση που υπάρχει αντικειμενική δυσκολία έγκαιρης υποβολής δικαιολογητικών, να υποβάλουν στην υπηρεσία μας έως 20-01-2017 Υπεύθυνη Δήλωση αναφέροντας τα οικογενειακά/προσωπικά στοιχεία τους τα οποία πιστοποιούνται από τα δικαιολογητικά που αδυνατούν να υποβάλουν εμπρόθεσμα.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν υποβληθούν έως την Παρασκευή 10-02-2017 και ώρα 10 π.μ. τα δικαιολογητικά τα οποία οι εκπαιδευτικοί αντικειμενικά δεν μπορούν να υποβάλουν έως 20-01-2017 και αντί των οποίων θα υποβάλουν Υπεύθυνες Δηλώσεις, η υπηρεσία μας θα προβεί αυτεπαγγέλτως στην αφαίρεση των σχετικών μονάδων μετάθεσης, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ιαν 17

Επικαιροποίηση φακέλων εκπ/κών για μετάθεση (προσωπικά-οικογενειακά στοιχεία)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς μας οι οποίοι προτίθενται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης και οι οποίοι επιθυμούν την επικαιροποίηση των προσωπικών και οικογενειακών τους στοιχείων, να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέχρι 20-01-2017, καταγράφοντας το Δήμο από τον οποίο θα πρέπει να ζητηθεί σχετικό πιστοποιητικό εντοπιότητας ή/και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ξεχωριστά για κάθε πιστοποιητικό, ιδίως εάν η οικογενειακή τους μερίδα είναι σε άλλο Δήμο από το Δήμο εντοπιότητάς τους), σημειώνοντας επίσης αναλυτικά το ονοματεπώνυμο – πατρώνυμο – μητρώνυμο – ημερομηνία & έτος γέννησης – Αριθμό Δελτίου Ταυτότητάς τους, ενώ επίσης θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά σαρωμένη πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης τέκνων όσοι είναι γονείς φοιτώντων τέκνων, ακόμη και αν έχουν υποβάλει σχετική βεβαίωση κατά το παρελθόν, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.arg.sch.gr, με το ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώου τους, καθώς και την επισήμανση ότι υποβάλλεται για επικαιροποίηση στοιχείων φακέλου τους.

Επικαιροποίηση φακέλων

Ιαν 17

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Γραφείο Μισθοδοσίας – Κατσούρης Γιώργος – τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Φεβρουαρίου 2017.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-1-2017

β΄δεκαπενθήμερο την 13-02-2017 

Ιαν 16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

701Ξ4653ΠΣ-Ω7Π

Ιαν 12

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Παρακαλούνται τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης, να προβούν σε επικαιροποίηση του προσωπικού τους φακέλου έως 28-2-2017, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Εγκύκλιος επικαιροποίησης στοιχείων ΕΕΠ-ΕΒΠ για μετάθεση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων