Το σχολείο μας

Δείτε το στο slideshare.net

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Πότε λειτούργησε το πρώτο δημοτικό σχολείο στη Σούρπη; Πού στεγαζόταν; Πώς φτιάχτηκε το σημερινό πλινθόκτιστο οικοδόμημα που φιλοξενεί εδώ και χρόνια μαθητές και εκπαιδευτικούς; Η ιστορία του σχολείου μας είναι ενδιαφέρουσα και μας αποκαλύπτεται μέσα από τα αρχεία του σχολείου μας! Σεβαστοί γέροντες της Σούρπης, ο ιερέας του χωριού και ο συνταξιούχος δάσκαλος Ιωάννης Καντζούκης συνέταξαν το ακόλουθο κατατοπιστικό απόσπασμα (η σύνταξη έγινε με την πολυτονική γραφή της εποχής, αλλά εδώ παρατίθεται σε μονοτονική):

“Το Δημοτικόν Σχολείον Σούρπης ιδρύθη ευθύς μετά την απελευθέρωσιν του πρώτου τμήματος της Ελλάδος ήτοι από τα έτη 1831 – 1835.

Κατά τα πρώτα έτη ελειτούργησεν ως Μονοτάξιον αρρένων, κατά το έτος 1886 ελειτούργησε και ως Μονοτάξιον θηλέων.

Η προαγωγή του σχολείου αρρένων εις διτάξιον εγένετο το 1895, εις τριτάξιον δε το 1912. Το σχολείον θηλέων πρήχθη εις Διτάξιον το 1914.

Το έτος 1928 εγένετο μικτοποίησις των δύο σχολείων αρρένων και θηλέων. Πιθανόν κατά την μικτοποίησιν να προήχθη εις Πεντατάξιον (3/ξιον αρρένων και 2/ξιον θηλέων), διότι προαγωγή εις Τετρατάξιον και εν συνεχεία εις Πεντατάξιον δεν εξηκριβώθη.

… Το πρώτο Διδακτήριον έκειτο εις την Ν.Δ. γωνίαν του αυλόγυρου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου (παλιό σχολείο).

Ήτο απλούν οικοδόμημα σχήματος ορθογωνίου, αποτελούμενον εκ μιας και μόνης αιθούσης , ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου.

Αργότερον εστεγάσθη εις Ελληνικήν στρατώνα ιδιοκτησίας Αχιλλέως Δήμου Δημοκωστούλα. Εις μεν την Βόρειαν πτέρυγα εστεγάζετο το σχολείον θηλέων, εις δε την μέσην το σχολείον αρρένων:

Ως διδακτήριον εχρησιμοποιήθη επίσης και το Οίκημα Δημητρίου Νικ. Χατζοπούλου κατά τα έτη 1908 – 1914.

Η ανέγερσις του νέου διδακτηρίου ήρξατο το 1915 και επερατώθη το 1919. Δια την ανέγερσίν του εδαπανήθησαν τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδες δραχμαί (25 δραχ = 1 λίρα).

Τα χρήματα ήσαν κρατικά και προήρχοντο εκ της δωρεάς του Εθνικού Ευεργέτου Συγγρού.

Οίκημα διώροφον αποτελούμενον εκ πέντε αιθουσών, δύο γραφείων και δύο διαδρόμων, είναι λιθόκτιστος οικοδομή με εξωτερικήν εμφάνισιν Ανώμαλου Μωσαϊκού.

Αι τρες αίθουσαι του ισογείου με το προς Βορράν προαύλιον ανήκον εις το σχολείον αρρένων, αι δε δύο αίθουσαι του άνω ορόφου μετά του προς μεσημβρίαν προαυλίου ανήκον εις το σχολείον θηλέων.

Η είσοδος του σχολείου αρρένων προς Βορράν, του δε θηλέων προς Ανατολάς. Η πέμπτη αίθουσα δεν είναι προσθήκη, ανοικοδομήθη και αυτή ταυτοχρόνως με τας άλλας αίθουσας.”

” … Άπαντα ταύτα συνελέγησαν παρά σεβασμίων γερόντων του χωρίου Σούρπης, του ιερέως και παρά του συνταξιούχου διδασκάλου Ιωάννου Καντζούκη κατοίκου Αλμυρού, όστις υπηρέτησεν ως διδάσκαλος και διευθυντής του σχολείου τούτου κατά τα έτη 1912 – 1935.”

Δείτε εδώ το αντίγραφο από το σχολικό αρχείο! 

Δείτε το στο slideshare.net

1 σχόλιο στο “Το σχολείο μας

Αφήστε μια απάντηση