Λύσεις_Παλαιών_2016_Θέμα_Δ

 »’

2016 – ΘΕΜΑ Δ
Σε ένα διαγωνισμό χορού συμμετέχουν διαγωνιζόμενοι από όλη τη χώρα. Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού κάθε διαγωνιζόμενος βαθμολογείται από τρεις (3) κριτές. Ο διαγωνιζόμενος προκρίνεται στην επόμενη φάση, αν ο μέσος όρος των τριών βαθμολογιών του είναι μεγαλύτερος ή ίσος του επτά (7). Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Pascal, το οποίο:
Δ1. Να περιλαμβάνει το τμήμα δηλώσεων μεταβλητών. Μονάδες 2
Δ2. Να διαβάζει το επώνυμο κάθε διαγωνιζομένου και τις βαθμολογίες που έλαβε από τους τρεις κριτές. Η επανάληψη συνεχίζεται έως ότου δοθεί για επώνυμο διαγωνιζομένου η τιμή «ΤΕΛΟΣ». Μονάδες 4
Δ3. Να υπολογίζει το μέσο όρο των βαθμολογιών κάθε διαγωνιζομένου. Εάν ο διαγωνιζόμενος περνάει στην επόμενη φάση, να εμφανίζει το επώνυμο και το μέσο όρο του. Μονάδες 5
Δ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το επώνυμο του διαγωνιζομένου με το μεγαλύτερο μέσο όρο. Να θεωρήσετε ότι αυτός ο διαγωνιζόμενος είναι μοναδικός. Μονάδες 6
Δ5. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των διαγωνιζομένων που δεν πέρασαν στην επόμενη φάση. Μονάδες 3
Υποδείξεις για το Θέμα Δ:
α. Δεν χρειάζεται να γίνει έλεγχος ορθότητας τιμών, ούτε να υπάρχουν κατάλληλα μηνύματα στις εντολές εισόδου και εξόδου.
β. Στο διαγωνισμό συμμετέχει τουλάχιστον ένας διαγωνιζόμενος. Να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχουν διαγωνιζόμενοι με το ίδιο επώνυμο.
γ. Να θεωρήσετε ότι η βαθμολογία κάθε κριτή είναι μεγαλύτερη ή ίση του ένα (1).
»’

# Ερώτημα 1

# Δεν υπάρχουν δηλώσεις στην γλώσσα python

 

# Ερώτημα 2

name = raw_input(‘Δώσε το όνομα του διαγωνιζόμενου=’)

maxB = 0

countFail = 0

while name != ‘END’ :

    a , b , c = input (‘Δώσε τις βαθμολογίες των τριών κριτών=’)

   

    # Ερώτημα 3

    mo = (a + b + c ) / 3.0

    if mo >= 7 :

        print ‘Ο διαγωνιζόμενος %s περνάει στην επόμενη φάση με %.2f μέσο όρο’\

                % (name,mo)

 

    # Ερώτημα 4

    if mo >= maxB :

        nameMax = name

        maxB = mo

 

    # Ερώτημα 5

    if mo < 7 :

        countFail = countFail + 1

    name = raw_input(Δώσε το όνομα του διαγωνιζόμενου=’)

   

print ‘Ο διαγωνιζόμενος %s είχε το μεγαλύτερο μέσο όρο %.2f’ % (nameMax,maxB)

print ‘%d διαγωνιζόμενοι δεν πέρασαν στη επόμενη φάση’ % (countFail)

 

Δημοσιεύθηκε στην ΛΥΣΕΙΣ_ΠΑΛΑΙΩΝ_ΘΕΜΑΤΩΝ_Python. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση