Αρχική » erasmus » Traditional Greek Pies-CLIL Lesson plan

Traditional Greek Pies-CLIL Lesson plan

Traditional Greek Pies

Subject  Principles of Food Preparation.

Level Students at the age of 15-18years old

Time 180min

Aims
• Students will be able to understand and use an accurate vocabulary in working with dough and pies.
• Students will be able to prepare/cook traditional Greek pies.
• Students will appreciate the role of pies in our life.

Previous knowledge/skills: Dough, Seasonings, Culinary Techniques, Recipe reading, Mise en place, e.t.c.

Content Objectives/Outcomes: With the completion of the unit students will be able to:
1. Give instructions for preparation/ cooking pies.

 1. Identify the ingredients for each recipe.
  3. Name the classifications of pies.
  4. Denominate pies
  5. Identify the differences and similarities on the preparation and cooking of each pie based on the shape (form).

 

Communication/Language Objectives/Outcomes: With the completion of the unit students will:
1. Use an accurate vocabulary in working with pies.
2. Use imperative verbs to describe, define and explain the recipes and the ingredients that are involved in these.
3. Understand the language of describing, defining and explaining the recipes.
4. Understand more specific vocabulary in food technology and gastronomy.

Competence objectives/outcomes: Students will :
• Follow recipe instructions
• Understand and use vocabulary related to cooking and recipes
• Describe preparation methods for different shapes of “phylo”.
• Prepare pies.
• Compare the dishes

Cultural objectives/outcomes: With the completion of the unit students will:
– Underline a different kind of pies according to the region.
– Appreciate the importance of pies to home economics and the importance of “phylo”  and pie industries for the country’s economy.
– Be encouraged to prepare their own pies.

Cognitive objectives/outcomes: With the completion of the unit students will:
-Remember, understand and explain the recipes and the role of each ingredient in the preparation/cooking method.
– Apply the steps of these preparations for his daily life.

Tasks:
1. Listening/ Understanding and use of vocabulary There’s a small lecture with the use of PowerPoint and a discussion based on questions/answers

 1. Critical thinking / Specific vocabulary.After that students are asking to work on worksheet 1.
 2. Cooking session. Students are divided into 4 teams. Each team has to prepare one recipe (spinach pie – pasta pie- cheese pie – peppers pie). They have to read the recipes which they will follow (worksheet 2a, 2b, 2c, 2d) and collect the materials and ingredients that they will use. They discuss the preparation method instructions and take each one his responsibilities to the preparations.
 3. Presentation of the results They present their dishes.

 

Παραδοσιακές ελληνικές πίτες

Μάθημα Αρχές παρασκευής τροφίμων.

Επίπεδο Μαθητές ηλικίας 15-18 ετών

Χρόνος 180 λεπτά

Στόχοι

 • Οι μαθητές θα είναι σε θέση να κατανοούν και να χρησιμοποιούν ένα ακριβές λεξιλόγιο για την εργασία με τη ζύμη και τις πίτες.
 • Οι μαθητές θα μπορούν να προετοιμάζουν / μαγειρεύουν παραδοσιακές ελληνικές πίτες.
 • Οι μαθητές θα εκτιμήσουν τον ρόλο των πιτών στη ζωή μας.

Προηγούμενες γνώσεις / δεξιότητες: Ζύμη, καρυκεύματα, μαγειρικές τεχνικές, ανάγνωση συνταγών, Mise en place, e.t.c.

Στόχοι / Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν:

 1. Δίνουν οδηγίες για παρασκευή / μαγειρική πίτες.
 2. Προσδιορίζουν τα συστατικά για κάθε συνταγή.
 3. Ονομάζουν τις ταξινομήσεις των πιτών.
 4. Ονομάζουν τις πίτες
 5. Προσδιορίζουν τις διαφορές και τις ομοιότητες στην προετοιμασία και το μαγείρεμα κάθε πίτας ανάλογα με το σχήμα (μορφή).

Επικοινωνία / Γλώσσες Στόχοι / Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές  θα:

 1. Χρησιμοποιούν ένα ακριβές λεξιλόγιο για να εργαστούν με πίτες.
 2. Χρησιμοποιούν τα επιτακτικά ρήματα για να περιγράψουν, να ορίσουν και να εξηγήσουν τις συνταγές και τα συστατικά που εμπλέκονται σε αυτά.
 3. Κατανοούν τη γλώσσας περιγραφής, καθορισμού και εξήγησης των συνταγών.
 4. Κατανοούν πιο συγκεκριμένο λεξιλόγιο στην τεχνολογία τροφίμων και στη γαστρονομία.

Στόχοι / αποτελέσματα: Οι μαθητές θα:

 • Ακολουθούν τις οδηγίες συνταγής
 • Κατανοούν και χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικά με το μαγείρεμα και τις συνταγές
 • Περιγράφουν τις μεθόδους προετοιμασίας για πίτες σε διαφορετικά σχήματα.
 • Προετοιμάζουν τις πίτες.
 • Συγκρίνουν τα πιάτα

Πολιτιστικοί στόχοι / αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα:

– Υπογραμμίζουν ένα διαφορετικό είδος πίτας ανάλογα με την περιοχή.

– Εκτιμούν τη σημασία των πιτών για την οικονομία του σπιτιού και τη σημασία των βιομηχανιών που σχετίζονται με το φύλλο ή τις πίτες για την οικονομία της χώρας.

– Ενθαρρύνονται να προετοιμάζουν τις δικές τους πίτες.

Γνωστικοί στόχοι / αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα:

– Θυμούνται, κατανοούν και να εξηγούν τις συνταγές και τον ρόλο κάθε συστατικού στη μέθοδο παρασκευής / μαγειρέματος.

– Εφαρμόζουν τα βήματα αυτών των προετοιμασιών στην καθημερινή τους ζωή.

Καθήκοντα:

 1. Ακρόαση / Κατανόηση και χρήση λεξιλογίου Υπάρχει μια μικρή διάλεξη με τη χρήση του PowerPoint και μια συζήτηση με βάση ερωτήσεις / απαντήσεις
 2. Κρίσιμη σκέψη / Ειδικό λεξιλόγιο Οι μαθητές ζητείται να εργαστούν στο φύλλο εργασίας 1.
 3. Μαθήματα μαγειρικής Οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες. Κάθε ομάδα πρέπει να προετοιμάσει μια συνταγή (σπανακόπιτα – μακαρονόπιτα-τυρόπιτα – πιπερόπιτα). Πρέπει να διαβάσουν τις συνταγές που θα ακολουθήσουν (φύλλο εργασίας 2α, 2β, 2γ, 2δ) και να συλλέξουν τα υλικά και τα συστατικά που θα χρησιμοποιήσουν. Συζητούν τις οδηγίες της μεθόδου προετοιμασίας και παίρνουν καθένας τις ευθύνες του στις προετοιμασίες.
 4. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων Παρουσιάζουν τα πιάτα τους.

Σχολιάστε

Translate

made by Aspa for the 2nd En4Hosts meeting
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων