Αρχική » erasmus » Traditional Christmas Dishes-CLIL Lesson Plan

Traditional Christmas Dishes-CLIL Lesson Plan

Traditional Christmas Dishes-CLIL Lesson Plan

Subject  Meat Technology

Level  Students at the age of 15-18 years old

Time 90min

Aims  

  • Students will be able to understand and use an accurate vocabulary in working with different kind of dishes.
  • Students will be able to prepare/cook omaties and fried pork with peppers.
  • Students will appreciate the traditions of their country.

Previous knowledge/skills:  Culinary Techniques, Recipe reading, Mise en place, e.t.c.

Content Objectives/Outcomes: With the completion of the unit students will be able to:

Give instructions for the preparation of two basic Greek Christmas dishes.

Identify the ingredients in the recipes.

Name the Christmas customs related to food.

Identify the differences and similarities of omaties and sausages.

Communication/Language Objectives/Outcomes: With the completion of the unit students will:

Use an accurate vocabulary in working with intestines.

Understand the language of describing, defining and explaining the recipes.

Competence objectives/outcomes: Students will :

Follow recipe instructions

Understand and use vocabulary related to cooking and recipes

Describe preparation methods.

Prepare omaties and fried pork with or without peppers.

Cultural objectives/outcomes: With the completion of the unit students will:

–– Appreciate the importance of homemade products.

– Encourage the preparation of their own traditional dishes.

Cognitive objectives/outcomes: With the completion of the unit students will:

-Remember, understand and explain the recipes and the role of each ingredient in the preparation/cooking method.

– Apply the steps of these preparations to their daily life.

Tasks:

1. Listening/ Speaking/ use of vocabulary Students present their teamwork with the use of a PowerPoint presentation in order all students discuss the tradition and customs related to food in the Christmas period. After that students are asking to ask their mothers and grandmothers for some traditional Christmas recipes.
2.Cooking session Students are divided into 2 teams. Each team has to prepare a traditional Christmas dish. They have to read the recipes, collect the materials, ingredients they will use and follow the steps in order to make omaties and fried pork with peppers. Each one takes his responsibilities to the preparations.
3.Presentation of dishes They present their dishes and describe their recipe to the others.

 

Παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα Πιάτα-Σχέδιο Μαθημάτος CLIL

Θέμα:Τεχνολογία κρέατος.

Επίπεδο Μαθητές ηλικίας 15-18 ετών

Χρόνος 90 λεπτά

Στόχοι

  • Οι μαθητές θα μπορούν να κατανοούν και να χρησιμοποιούν ακριβές λεξιλόγιο για να δουλεύουν με διαφορετικά είδη πιάτων.
  • Οι μαθητές θα μπορούν να προετοιμάζουν / μαγειρεύουν οματιές (μπομπάρι) και τηγανητό χοιρινό με πιπεριές.
  • Οι μαθητές θα εκτιμήσουν τις παραδόσεις της χώρας τους.

Προηγούμενες γνώσεις / δεξιότητες: Μαγειρικές τεχνικές, ανάγνωση συνταγών, Mise en place, e.t.c.

Περιεχομένο/Στόχοι / Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν να :

Δίνουν οδηγίες για την προετοιμασία δύο βασικών ελληνικών Χριστουγεννιάτικων πιάτων.

Προσδιορίζουν τα συστατικά στις συνταγές.

Ονομάζουν τα χριστουγεννιάτικα έθιμα που σχετίζονται με τα τρόφιμα.

Προσδιορίζουν τις διαφορές και τις ομοιότητες της οματιάς και των λουκάνικων.

Επικοινωνία / Γλώσσες Στόχοι / Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα:

Χρησιμοποιούν ένα ακριβές λεξιλόγιο για την εργασία με τα έντερα.

Κατανοούν τη γλώσσα περιγραφής, καθορισμού και εξήγησης των συνταγών.

Ικανότητες/Στόχοι / αποτελέσματα: Οι μαθητές θα:

Ακολουθούν τις οδηγίες συνταγής

Κατανοούν και χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικά με το μαγείρεμα και τις συνταγές

Περιγράφουν τις μεθόδους προετοιμασίας.

Προετοιμάζουν ματιές και τηγανητό χοιρινό με ή χωρίς πιπεριές.

Πολιτιστικοί στόχοι / αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα:

– Εκτιμούν τη σημασία των σπιτικών προϊόντων.

– Ενθαρρυνθούν στην προετοιμασία των παραδοσιακών πιάτων τους.

Γνωστικοί στόχοι / αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα:

– θυμούνται, κατανοούν και εξηγούν τις συνταγές και τον ρόλο κάθε συστατικού στη μέθοδο παρασκευής / μαγειρέματος.

– Εφαρμόζουν τα βήματα αυτών των προετοιμασιών στην καθημερινή τους ζωή.

Δομή εργασίας:

  1. Ακρόαση / ομιλία / χρήση λεξιλογίου Οι μαθητές παρουσιάζουν την ομαδική εργασία τους με τη χρήση μιας παρουσίασης του PowerPoint, προκειμένου όλοι οι μαθητές να συζητήσουν τις παραδόσεις και τα έθιμα που σχετίζονται με τα τρόφιμα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια, ζητείται από τους μαθητές να ρωτήσουν τις μητέρες και τις γιαγιάδες τους για ορισμένες παραδοσιακές Χριστουγεννιάτικες συνταγές.
  2. Εργαστήριο μαγειρικής Οι μαθητές χωρίζονται σε 2 ομάδες. Κάθε ομάδα πρέπει να ετοιμάσει ένα παραδοσιακό πιάτο των Χριστουγέννων. Πρέπει να διαβάσουν τις συνταγές, να συλλέξουν τα υλικά, τα συστατικά που θα χρησιμοποιήσουν και να ακολουθήσουν τα βήματα για να κάνουν τις οματιές και το τηγανητό χοιρινό με πιπεριές. Ο καθένας παίρνει τις ευθύνες του στις προετοιμασίες.
  3. Παρουσίαση των πιάτων Παρουσιάζουν το πιάτο τους και περιγράφουν τη συνταγή τους στους άλλους.

Σχολιάστε

Translate

made by Aspa for the 2nd En4Hosts meeting
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων