Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021

Η διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται για δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας στην Ε’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου συμπληρώνουν δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και την καταθέτουν στον Διευθυντή/ντρια του Σχολείου τους έως 5 Ιουνίου 2020

Δ Η Λ Ω Σ Η   Κ Η Δ Ε Μ Ο Ν Α

Ο/Η παρακάτω υπογραφόμεν… …………………………………………………………. (ονοματεπώνυμο κηδεμόνα)

δηλώνω πως η δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμώ να παρακολουθήσει η κηδεμονευομένη μου

…………………………………………………………. (ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας)

στην Ε’ τάξη κατά το σχολικό έτος 2020-2021 αλλά και στο Γυμνάσιο είναι ………………………………………………………….

(γράψτε την επιθυμητή γλώσσα, η γαλλική γλώσσα ή η γερμανική γλώσσα).

 

Ημερομηνία: …………………….., …../…../2020

Ο/Η Δηλών/ούσα

(υπογραφή)

 

Στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη διασπορά της πανδημίας του κορωναϊού COVID-19 και λόγω της αυξανόμενης ανάγκης των πολιτών να συναλλάσονται με φορείς του δημοσίου εξ αποστάσεως, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος ενημερώνει τους Γονείς και κηδεμόνες για τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων μέσω e-mail : email: mail@5dim-peram.att.sch.gr με τους τρεις κάτωθι τρόπους:

 

  1. Συμπληρώνεται τη Δήλωση Κηδεμόνα προς το 5ο Δ.Σ.Περάματος σύμφωνα με το υπόδειγμα   Δήλωση Κηδεμόνα -5ου Δ.Σ.Περάματος  και αποστέλλεται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου το έγγραφο σκαναρισμένο σε μορφή αρχείου pdf.

 

Πατήστε εδώ για το υπόδειγμα   Δήλωση Κηδεμόνα -5ου Δ.Σ.Περάματος σε μορφή αρχείου pdf.

Πατήστε εδώ  για το υπόδειγμα   Δήλωση Κηδεμόνα -5ου Δ.Σ.Περάματος σε μορφή αρχείου docx

Συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στον υπολογιστή, εκτυπώνεται, υπογράφετε, σκανάρετε και στέλνετε μέσω e-mail στο: email: mail@5dim-peram.att.sch.gr

 

  1. Δημιουργείται μέσα από την πλατφόρμα gov.gr ( https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-delosesψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία συμπληρώνετε το κείμενο της δήλωσης:

 

Ο/Η παρακάτω υπογραφόμεν…………………………………………(ονοματεπώνυμο κηδεμόνα)

δηλώνω πως η δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμώ να παρακολουθήσει η κηδεμονευομένη μου………………………………………………….(ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας)

στην Ε’ τάξη κατά το σχολικό έτος 2020-2021 αλλά και στο Γυμνάσιο είναι …………………………………………………………. (γράψτε την επιθυμητή γλώσσα, η γαλλική γλώσσα ή η γερμανική γλώσσα).

Οδηγίες για την έκδοση ψηφιακής Υπεύθυνης Δήλωσης εδώ

 

  1. Όσοι δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες ή τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η δυνατότητα να αποστείλουν  το έγγραφο μέσω ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών), Πέραμα, Λεωφόρος Ειρήνης 215, Ειρήνη – Νεώριο, τηλέφωνο: 2104411333.

 

  1. Να συμπληρωθεί στο χώρο του σχολείου μετά τις 15/5/2020 και μόνον κατόπιν ραντεβού μέσω του email: mail@5dim-peram.att.sch.gr

 

«Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021»

(ενημέρωση)

Οι μαθητές/τριες διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά ή Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε΄ τάξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών/τριών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών/τριών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους.

 

Σε σχολεία με δύο ή περισσότερα τμήματα ανά τάξη, οι μαθητές/τριες δύναται να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα με δυο προϋποθέσεις:

α) Ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος είναι οι 12 μαθητές/τριες

β) Ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων Γενικής Παιδείας, π.χ. από 2 τμήματα Γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 2 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας,

Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες (α΄ και β΄) προϋποθέσεις, η 2η ξένη γλώσσα διδάσκεται στο υφιστάμενο τμήμα Γενικής Παιδείας σύμφωνα με την επιλογή της πλειοψηφίας των μαθητών/τριών σε επίπεδο τμήματος.

 

Στην περίπτωση κατά την οποία μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του/της εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραπάνω παραγράφων 3 & 4, τότε με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές/τριες διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.