Αιτήσεις εγγραφής σε δημοτικά για το σχολικό έτος 2020-2021

Αιτήσεις εγγραφής σε δημοτικά για το σχολικό έτος 2020-2021

Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων εγγραφής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021 με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 90/01-05-2020)

«Από τις 15 έως τις 29 Μαΐου» και ηλεκτρονικά οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής σε νηπιαγωγεία και δημοτικά που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας για την εγγραφή των μαθητών/τριών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με σχετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(άρθρο 35, ΦΕΚ90/1-5-2020) που αφορά και στη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών.

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α ́ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.

Η προθεσμία των εγγραφών λήγει στις 29 Μαΐου 2020 ενώ μετά τις 30 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

Η υποβολή των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων εγγραφής της περ. α΄ της παρ. 4 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναμένεται να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα σχετικά με τα δικαιολογητικά και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής.

Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τριμελής Επιτροπή που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των εγγραφών των μαθητών/τριών στα δημοτικά σχολεία. Η Επιτροπή αποτελείται από τον/την Προϊστάμενο/μένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων ως πρόεδρο, και δύο (2) Διευθυντές/ντριες ή Προϊσταμένους/μένες Δημοτικών Σχολείων ως μέλη παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α).

Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, αποτελεί ευθύνη των Διευθυντών/ντριών – Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων η μέριμνα για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/). Ως εκ τούτου, παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων.


Τι προβλέπεται (Προεδρικό Διάταγμα 79/2017) – Δικαιολογητικά Εγγραφών
Το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών» προέβλεπε, μεταξύ άλλων:

 1. Για την εγγραφή των μαθητών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ Τάξη του δημοτικού σχολείου εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) από την 15η έως τις 29 Μαΐου του προηγούμενου της εγγραφής σχολικού έτους οι γονείς / κηδεμόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας, προσκομίζοντας:

αα) βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο,

ββ) αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας τους μαθητή,

γγ) το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή και

δδ) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.


Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/ κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.


Οι αλλοδαποί/πές μαθητές/τριες εγγράφονται στην Α’ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο.


Όσον αφορά στις εγγραφές ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία οι εγγραφές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα κάτωθι:
α. Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής.
1) το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία της Υπηρεσίας Ασύλου ή άλλο επίσημο έγγραφο, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία των μαθητών/τριών,
2) το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ), προκειμένου να μπορούν οι μαθητές/τριες να συμμετέχουν στο μάθημα της γυμναστικής, και
3) το Διεθνές Πιστοποιητικό Εμβολιασμών ή Προφύλαξης, αναγκαίο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.


Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο αυτό φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.


Νήπια τα οποία δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο νηπιαγωγείο και την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των έξι (6) ετών, εγγράφονται στο δημοτικό με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. ή του οικείου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, διαφορετικά εγγράφονται στο νηπιαγωγείο, σύμφωνα με την παρ. 1β, του άρθρου 204, του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α). Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δημοτικό.


β) Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του δημοτικού σχολείου αναζητά το πιστοποιητικό γέννησης για την εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΠΕΘ.

γ) Με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων εγγραφών ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του δημοτικού σχολείου ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων και συντάσσει ονομαστική κατάσταση μαθητών, την οποία αποστέλλει εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

δ) Αν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 22 σε ένα τμήμα ο Διευθυντής του σχολείου υποβάλει αίτημα στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία περισσότερων τμημάτων, εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα. Ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για το αίτημα ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής η οποία για τη διατύπωση της εισήγησης οφείλει σε κάθε περίπτωση να λάβει υπόψη τις αιτήσεις εγγραφών στην Α΄ τάξη των όμορων δημοτικών σχολείων.

Αν η εισήγηση της επιτροπής είναι αρνητική ή δεν υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα, ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των μαθητών που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων σχολείων. Η Επιτροπή προβαίνει σε κλήρωση μεταξύ των μαθητών του ανωτέρω πίνακα, έτσι ώστε να προκύψει ο αριθμός μαθητών που συμπληρώνουν τους 25 σε τμήμα. Οι μαθητές που δεν έχουν κληρωθεί κατανέμονται, με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής, σε όμορα σχολεία με κριτήριο τον τόπο κατοικίας τους. Αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο, εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνει το σχολείο αποχώρησης και τα σχολεία υποδοχής των μαθητών.

Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι την 10η Ιουνίου.


Δικαιολογητικά

Συμπληρώνονται ηλεκτρονικά στον υπολογιστή, εκτυπώνονται, υπογράφονται, σκανάρονται και στέλνονται μέσω e-mail : email: mail@5dim-peram.att.sch.gr

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά  θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 29 Μαΐου 2020 στο mail [at] 5dim-peram.att.sch.gr  ή να προσκομιστούν στο σχολείο κατόπιν ραντεβού.

 

* Αν ο μαθητής ανήκει στη σχολική περιφέρεια του Σχολείου πρώτα υποβάλλει την  Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση γονέα με στοιχεία μαθητή  (Υποχρεωτικό Δικαιολογητικό)(Υπάρχει στο σχολείο-ραντεβού) ή 

Πατήστε  εδώ για την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση γονέα (αυτόματη φόρμα/έντυπο)

ή  την ηλεκτρονική φόρμα-αίτηση εδώ

 

*Δες και παρακάτω για τη διαδικασία υποβολής


Μετά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά

την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός της προθεσμίας που θα ορίσει  ο Διευθυντής του 5ου Δημοτικού Σχολείου Περάματος (τηλεφωνικά ή με email) με επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα με τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)
Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα δικαιολογητικά που αφορούν τις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και το τμήμα πρόωρης υποδοχής καθώς και
β) το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, γ) το βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια, δ) γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Περάματος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
5ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
MONA ΖΥΓΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΌ ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ ΩΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ
ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΟΛΗ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΟΛΗ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΟΛΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΟΛΟΙ ΩΣ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΒΥΡΩΝΟΣ ΟΛΗ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΟΛΗ
ΔΙΑΓΟΡΑ ΟΛΗ
ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΟΛΗ
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΟΛΗ
ΖΑΪΜΗ ΟΛΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ 1-53
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΟΛΗ
ΚΑΛΒΟΥ ΟΛΗ
ΚΑΝΑΡΗ ΟΛΗ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΟΛΗ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΩΣ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΚΟΡΑΗ ΟΛΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΟΛΗ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΛΗ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΛΗ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΟΛΗ
ΜΙΑΟΥΛΗ ΟΛΗ
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΟΛΗ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΟΛΗ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΟΛΗ
ΠΑΠΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΛΗ
ΠΕΤΜΕΤΖΑ ΟΛΗ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΟΛΗ
ΠΟΝΤΙΩΝ 11-ΤΕΛΟΣ 14 ΩΣ ΤΕΛΟΣ
ΠΟΝΤΟΥ ΟΛΗ
ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ ΟΛΗ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΟΛΗ
ΥΔΡΑΣ ΟΛΗ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΟΛΗ
ΦΩΚΑ ΟΛΗ
Χάρτης ορίων της σχολικής περιφέρειας του 5ου Δημοτικού Σχολείου ΠεράματοςΛήψη αρχείου

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνονται ηλεκτρονικά στον υπολογιστή, εκτυπώνονται, υπογράφονται, σκανάρονται και στέλνονται μέσω e-mail : email: mail@5dim-peram.att.sch.gr

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά  θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 29 Μαΐου 2020 στο mail [at] 5dim-peram.att.sch.gr  ή να προσκομιστούν στο σχολείο κατόπιν ραντεβού.

 

* Αν ο μαθητής ανήκει στη σχολική περιφέρεια του Σχολείου πρώτα υποβάλλει την  Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση γονέα με στοιχεία μαθητή  (Υποχρεωτικό Δικαιολογητικό)(Υπάρχει στο σχολείο-ραντεβού) ή 

Πατήστε  εδώ για την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση γονέα (αυτόματη φόρμα/έντυπο)

ή  την ηλεκτρονική φόρμα-αίτηση εδώ

 

1. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (Αποστέλλεται υπηρεσιακά από το Νηπιαγωγείο Φοίτησης) (Υποχρεωτικό Δικαιολογητικό)

 1. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2019) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή.
 2. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό (ή αποστέλλεται υπηρεσιακά από το Νηπιαγωγείο Φοίτησης;).

2. Λογαριασμός ΔΕΚΟ, λογαριασμός τηλεφώνου, φορολογική δήλωση, μισθωτήριο (φωτοτυπία) , ως Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή . (Υποχρεωτικό Δικαιολογητικό)

3. Βιβλιάριο Υγείας του μαθητή (φωτοτυπία) (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

( φωτοτυπία η πρώτη σελίδα και οι σελίδες των εμβολίων),  (Υποχρεωτικό Δικαιολογητικό).

4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  (ΑΔΥΜ) (Υποχρεωτικό Δικαιολογητικό), σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.) (μέχρι Σεπτέμβριο 2020- Το έντυπο παραλαμβάνεται και από το σχολείο) ή

     Πατήστε εδώ για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

5. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση γονέα με στοιχεία μαθητή  (Υποχρεωτικό Δικαιολογητικό)(Υπάρχει στο σχολείο) ή 

       Πατήστε  εδώ για την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση γονέα (αυτόματη φόρμα/έντυπο)

     ή  την ηλεκτρονική φόρμα-αίτηση εδώ


χωρίς αυτά να αποτελούν προϋπόθεση εγγραφής (προαιρετικά):

6.  Για όσους ενδιαφέρονται για την εγγραφή στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική αίτηση.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας.

Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).

   Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση γονέα για την εγγραφή του στο ολοήμερο πρόγραμμα (Υπάρχει στο σχολείο) ή 

Οι κηδεμόνες των παιδιών που φοιτούν φέτος στις Α’ και επιθυμούν τα παιδιά τους να φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά (2020-2021) στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου μας, θα πρέπει μέχρι και 29 Μαΐου 2020, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν

την ηλεκτρονική φόρμα-αίτηση ή

 Πατήστε εδώ  για την Αίτηση-Υπεύθυνη εγγραφής στο ολοήμερο ( αυτόματη φόρμα/έντυπο.)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση ανεργίας ή βεβαίωση υπαγωγής σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες), όπως και η αυτόματη φόρμα/έντυπο, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο mail [at] 5dim-peram.att.sch.gr ή να προσκομιστούν στο σχολείο μέχρι τις 29 Μαΐου 2020.


7. Αίτηση παράλληλης Στήριξης μαθητή/τριας

      Πατήστε εδώ για την Αίτηση (αναμένονται οδηγίες)

8. Αίτηση απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών

    Πατήστε εδώ   για την Αίτηση

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (μια σελίδα)

Πατήστε εδώ  για την Υπεύθυνη δήλωση

10. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (δύο σελίδες)

Πατήστε εδώ  για την Υπεύθυνη δήλωση

11. Υπεύθυνη δήλωση αποχώρησης  (Υποχρεωτικό Δικαιολογητικό)Πατήστε εδώ   για την Υπεύθυνη δήλωση αποχώρησης

Τέλος δημιουργείται μέσα από την πλατφόρμα gov.gr ( https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses ) ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία συμπληρώνετε το παρακάτω κείμενο:

«Με ατομική μου/μας ευθύνη και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω/δηλώνουμε υπεύθυνα ότι είμαι/είμαστε   γονέας/κηδεμόνας του ……………………………………………………..  (Ονοματεπώνυμο του μαθητή)  και ότι ασκώ τη γονική επιμέλεια του τέκνου του οποίου αιτούμαι την εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για την εγγραφή του/της γιού/κόρης μου  στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος είναι ορθά, αληθή  και ακριβή όπως και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτω/επισυνάπτουμε.»

Η υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε με αυτόν τον τρόπο είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής

Δες εδώ  τις οδηγίες για την έκδοση ψηφιακής Υπεύθυνης Δήλωσης από την ΕΨΠ [Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)]

ή υποβάλλεται την Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.ΑΔΥΜ – Οδηγίες για γονείς 2020-2021

Ποιοι μαθητές υποχρεούνται να φέρουν Ατομικό Δελτίο Υγείας;

 • Οι μαθητές που θα εγγραφούν για το σχολικό έτος 2020- 2021 στην Α΄ τάξη
 • Οι μαθητές της Γ΄ τάξης που το σχολικό έτος 2020-2021 θα φοιτήσουν στην Δ΄ τάξη.
 • Καθιερώνεται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Καταργούνται όλα τα πιστοποιητικά υγείας ως δικαιολογητικά εγγραφής για το Νηπιαγωγείο (πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης) και την Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου (πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης)
 • Το Α.Δ.Υ.Μ. προωθείται προς συμπλήρωση με την ευθύνη και τη φροντίδα των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών, οι οποίοι ενεργούν σχετικά, συνοδεύοντας τα παιδιά σε επισκέψεις στους αρμόδιους ιατρούς και προσκομίζοντας το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την κατάσταση της υγείας τους

Πού πηγαίνω – Ποιοι Γιατροί συμπληρώνουν το ΑΔΥΜ και

Πού βρίσκω το ειδικό έντυπο;

Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς:

 • Οικογενειακός ιατρός της Ομάδας Υγείας, που στελεχώνει τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ)
 • Ιατρός ειδικότητας παιδιατρικής των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)
 • των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας ΠΕΔΥ (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή
 • των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή
 • των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
 • τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή
 • από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία).

Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. Είναι:

 • παιδίατροι ή
 • γενικοί ιατροί ή
 • σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.

Το συμπληρωμένο Α.Δ.Υ.Μ.:

 • κατατίθεται από τους γονείς/κηδεμόνες στη σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή/τριας. Αντίγραφο φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο υγείας του μαθητή/τριας στο αρχείο της Μονάδας Υγείας ή του ιατρού που αναλαμβάνει την ευθύνη συμπλήρωσης του, ενώ άλλο αντίγραφο φυλάσσεται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού από το γονέα ή κηδεμόνα.
 • Ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη για το Δημοτικό Σχολείο, για δε το Νηπιαγωγείο ισχύει για όλη τη διάρκεια της φοίτησης των νηπίων σε αυτό.
 • Κατατίθεται στη σχολική μονάδα ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού
 • Κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου,
 • Αξιοποιείται για τα ακόλουθα:

α. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

β. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ», στις λοιπές σχολικές αθλητικές

και άλλες δραστηριότητες του σχολείου

 • Δεν ισχύει για δραστηριότητες που υλοποιούνται από άλλους φορείς πλην του σχολείου ή του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Η παράληψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ.Μ. μετά το Σεπτέμβριο, συνεπάγεται τη φυσική παρουσία χωρίς ενεργή συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ο δε μαθητής δεν θεωρείται αδικαιολογήτως απών, μετά από σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής και του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Παρατηρήσεις

 • Τα Έντυπα Ατομικά Δελτία Υγείας (ΑΔΥΜ) για τους μαθητές που θα εγγραφούν στο Δημοτικό και θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη το σχολικό έτος 2020- 2021 υπάρχουν στο Σχολείο ή

Πατήστε εδώ για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Διευκρινίσεις για το ολοήμερο:

 •  Όταν ο ένας γονιός έχει βεβαίωση εργασίας κι ο άλλος έχει κάρτα ανεργίας, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο.
 • Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λ.π. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα.
 • Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, στην περίπτωση που ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στα λειτουργούντα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος  καθώς και στο τμήμα Πρωινής Ζώνης δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε αναστέλλεται η λειτουργία τους με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.

Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, η οποία κοινοποιείται και στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.

Η φοίτηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος και της Πρωινής Ζώνης διακόπτεται όταν:

 • ο μαθητής συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση,
 • ο γονέας ή κηδεμόνας του, ζητήσει την διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του ή
 • ο γονέας ή κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή κατά το δεύτερο 15νθήμερο του Νοεμβρίου και το πρώτο 15νθημερο του Φεβρουαρίου.

Πρόωρη Υποδοχή μαθητών (από τις 7 έως τις 8 το πρωί)

Στο τμήμα αυτό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα και των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρόωρης Υποδοχής μαθητών είναι 10 μαθητές για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω.

Οι εγγραφές για το ολοήμερο πρόγραμμα πρέπει να γίνουν από τους γονείς/κηδεμόνες έως τις 29 Μαΐου.

Επικοινωνία

Στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη διασπορά της πανδημίας του κορωναϊού COVID-19 και λόγω της αυξανόμενης ανάγκης των πολιτών να συναλλάσονται με φορείς του δημοσίου εξ αποστάσεως, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος ενημερώνει τους Γονείς και κηδεμόνες για τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων μέσω e-mail : email: mail@5dim-peram.att.sch.gr

Να αναφέρονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:

1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης.

Τελευταία Ενημέρωση: 03/05/2020