Σχέδιο Δράσης

Το σχέδιο δράσης που έχουμε επιλέξει για το τρέχον σχολικό έτος 2022-23 αφορά στον άξονα «Σχολείο και οικογένεια» και στο επιμέρους θέμα «Βελτίωση των σχέσεών μας με τους γονείς,

Ευρύτερος στόχος μας: η  σύσφιξη των σχέσεών μας  με τους γονείς και η βελτίωση της επικοινωνίας μας μαζί τους. Απώτερο στόχος η ομαλή λειτουργία του σχολείου για την καλύτερη κοινωνικοποίηση και συναισθηματική και  γνωστική ανάπτυξη των μαθητών μας.