Εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2020-2021

1ο και 3ο Νηπιαγωγείο Γαζίου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο υπ.΄ αρ. Φ.6/55114/Δ1 της 13/5/2020 του Υπουργείου Παιδείας, οι αιτήσεις εγγραφών στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από τους γονείς από την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 μέχρι και τις 30 Μαΐου 2020 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https:/proti-eggrafi.services.gov.gr/.

Οι γονείς, που τα παιδιά τους έχουν γεννηθεί το 2015 εγγράφονται ως νήπια και όσα έχουν γεννηθεί το 2016 ως προνήπια. Για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στα νηπιαγωγεία μας δεν χρειάζεται νέα εγγραφή, καθώς περνούν αυτεπάγγελτα στο επόμενο σχολικό έτος. Μόνο σε περίπτωση που επιθυμούν τη φοίτηση σε ολοήμερο (προαιρετικό) θα πρέπει να προσκομίσουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις εργασίας ή κάρτα ανεργίας. Επισημαίνεται ακόμα ότι για να ενταχθούν στο τμήμα πρωινής υποδοχής (7.45-8.00) θα πρέπει να φοιτούν σε ολοήμερο τμήμα.

Κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών θα γίνεται ταυτοποίηση στοιχείων μέσω των κωδικών του taxisnet. Οι γονείς συμπληρώνουν τα στοιχεία που αφορούν το mail και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να δέχονται τις ενημερώσεις για την πορεία της αίτησης που έχουν υποβάλει. Όσον αφορά την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής ο γονέας-κηδεμόνας, συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

Α) Στοιχεία νηπίου. Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα διαλειτουργεί με το μητρώο πολιτών και το myschool και παρέχει στο γονέα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα και που δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Από εκεί επιλέγει το τέκνο που θέλει να εγγράψει εισάγοντας τα στοιχεία του.
Β)Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας: Tη διεύθυνση αυτή, την τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΜ), μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.
Γ)Το ονοματεπώνυμο άλλου/άλλων τέκνων που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα όπως αυτό μπορεί να αποδειχθεί από αντίστοιχη βεβαίωση φοίτησης της μονάδας αυτής.
Δ)Δηλώνει επίσης σε αντίστοιχο πεδίο εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή και στο πρόγραμμα πρόωρης υποδοχής. Ακολούθως συμπληρώνει τα στοιχεία συνοδών (εκτός των γονέων) κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα.
Ε)Τέλος επιλέγει τη δήλωση: ’Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου’.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι γονείς και αφορούν τη φοίτηση στο ολοήμερο (βεβαιώσεις εργασίας ή κάρτα ανεργίας) καθώς και τη βεβαίωση φοίτησης που αφορά αδέλφια που φοιτούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα τα φέρνουν δια ζώσεις οι γονείς στο σχολείο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (2810-823321).

Λίγο πριν την οριστική υποβολή της αίτησης ο γονέας θα μπορεί να ενημερωθεί για τα παραστατικά που θα χρειαστεί να προσκομίσει κατά την παρουσία του (με τηλεφωνικό ραντεβού) στη σχολική μονάδα.

Τα επιπλέον παραστατικά-αποδεικτικά που θα πρέπει να προσκομιστούν στο δια ζώσης ραντεβού, είναι τα εξής: α) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) στο οποίο θα πρέπει να τονισθεί στο γιατρό το παρακάτω μήνυμα προκειμένου να έχει το σχολείο τις βασικές πληροφορίες που αφορούν το ιστορικό υγείας του κάθε μαθητή:
‘Παρακαλούμε κατά τη συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας από το γιατρό, στο σημείο ‘ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ’ να αναφερθούν τα παρακάτω:
Βεβαιώνεται ότι το νήπιο (ονοματεπώνυμο) είναι υγιές και πλήρως εμβολιασμένο για την ηλικία του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να αναφέρετε ευκρινώς στο σημείο αυτό αν υπάρχει πρόβλημα υγείας που πρέπει να γνωρίζουμε ή αν απαιτείται παραπομπή σε άλλη ειδικότητα (π.χ. καρδιολόγου κ.λ.π.)’
Β) Βιβλιάριο εμβολίων (απλή επίδειξη) προκειμένου να διαπιστωθεί ο εμβολιασμός των νηπίων.
Γ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία εφόσον υπάρχει, για μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σημειώνεται ότι η αποδοχή της αίτησης γίνεται αφού ελεγχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τις προϊσταμένες ενώ ο γονέας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει για την πορεία της αίτησής του. Αν απαιτηθούν σχετικές διορθώσεις, επισημαίνονται στο γονέα και εφόσον γίνουν, η αίτηση γίνεται αποδεκτή. Τέλος η αποδοχή της αίτησης, δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Η αυτοπρόσωπη παρουσία στο νηπιαγωγείο του γονέα θα κρίνεται απαραίτητη, αν διαπιστωθεί πως υπάρχει αντικειμενική δυσκολία στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του παιδιού του.

Ωρες λειτουργίας νηπιαγωγείου από 9.00-13.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή