Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, συντελεστές βαρύτητας και υπολογισμός μορίων για την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Φ253/28934/Β6/21-3-2006
Όπως τροποποιήθηκε με την Φ.253/31328/Β6/11-3-2008 (ΦΕΚ497/Β/20-3-2008), την  Φ.253/11152/Β6/2-2-2009 (ΦΕΚ 210/Β/9-2-2009), την Φ.253/4240/β6/19-4-2010 (ΦΕΚ 546/τ.Β/546/29-4-2010) και την Φ.253/68528/Β6/14-6-2010 (ΦΕΚ918/Β/24-6-2010)

Άρθρο 3

Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας

1. Για την επιλογή των εισαγομένων στις σχολές και στα τμήματα που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω επιστημονικά πεδία λαμβάνονται υπόψη ο γενικός βαθμός πρόσβασης και οι βαθμοί πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας, όπως προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης που εκδίδεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν2909/2001.

Περισσότερα