Κηδεμονία ανήλικων μαθητών – Υποχρεώσεις κηδεμόνων

ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΠΟΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ – ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ  – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ – ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ.
[Π.Δ. 104/79  ΑΡΘΡΟ 13]

1.  Κηδεμών  του  μαθητού, εφόσον ούτος είναι ανήλικος, είναι ο πατήρ  και  τούτου ελλείποντος ή νόμω κωλυομένου ο  κατά  τας διατάξεις του Αστικού Κώδικος   έχων  την επιμέλειαν αυτού, ή το υπό τούτου νομίμως επί εκτάκτου ή παγίας βάσεως εξουσιοδοτημένον ενήλικον μέλος της οικογενείας του.
2.  Ο κατά την προηγομένην παράγραφον κηδεμών, εφ’όσον δεν κατοικεί  εν τη έδρα του σχολείου, αντιπροσωπεύεται υπό ενηλίκου προσώπου εγγράφως εξουσιοδοτουμένου υπ’αυτού και νομίμως  κατοικούντος εν αυτή. Περισσότερα

Κατατακτήριες εξετάσεις κατ’ ιδίαν διδαχθέντων και στατεύσημων μαθητών

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
[Π.Δ. 60/2006  ΑΡΘΡΟ 33 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ Π.Δ. 1) 105/2006 (ΦΕΚ 102 Α/24-5-2006), 2) 36/2008 (ΦΕΚ 61 Α/10-4-2008), 3) 12/2009 (ΦΕΚ 22 Α/13-2-2009)]

1. Στην κατηγορία των «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και των στρατεύσιμων μαθητών» υπάγονται οι μαθητές του ΝΔ 1197/1972 (ΦΕΚ 109Α) και του άρθρου 65 του ΒΔ της 20-6/8-7-1955 (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως ισχύει. Περισσότερα