«

»

Απρ 16

διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών_τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό_ά υποκείμενο_α νοσήματα

Σας διευκρινίζουμε ότι για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που
συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και την ένταξή
τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο3
της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455), όπως ισχύει θα πρέπει να
υποβάλλονται ως ακολούθως:
1. Οι κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές υποβάλλουν στον/στη Διευθυντή/ντρια της
σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως τη Δευτέρα19-04-2021
(α) αίτηση– υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου8 του ν.1599/1986 (μέσωgov.gr
ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) για την συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση.

(β) Μαζί με την ως άνω αίτηση– υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες
προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί
από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το
συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα /
νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Παράλληλα, εντός του φακέλου
συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ.4
του άρθρου8 του ν.1599/1986 (μέσωgov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής),
στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί
στην επεξεργασία των φακέλων τους.
2. Ο/Η Διευθυντής/τρια πρωτοκολλεί με εμπιστευτικό πρωτόκολλο την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα ή του ιδίου του ενήλικου μαθητή, αντίγραφο της οποίας
κρατεί στο αρχείο του/της, και παραλαμβάνει σε σφραγισμένο φάκελο τα προβλεπόμενα
στην ανωτέρω ΚΥΑ έγγραφα. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων ειδικών
κατηγοριών, όσοι φάκελοι κατατεθούν, οι οποίοι φέρουν αριθμό εμπιστευτικού
πρωτοκόλλου αίτησης και κωδικό της οικείας σχολικής μονάδας αποστέλλονται επί
αποδείξει έως την Τρίτη 20-04-2021 στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο/Η Διευθυντής/ντρια Π.Ε. ή Δ.Ε. διαβιβάζει με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στη
Γραμματέα της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας κ. Μαρία Μπαλομενάκη, ΠΕ Ιατρών,
(Αριστοτέλους17, 10187 Αθήνα-Γραφείο15-1
ος
όροφος) σφραγισμένους και επί αποδείξει
έως την Τετάρτη21-04-2021 τους εν λόγω φακέλους.
3. Η Επιτροπή οφείλει, αφού προβεί στην προβλεπόμενη του άρθρου 4 διαδικασία, της
ανωτέρω ΚΥΑ, να αποστείλει σε σφραγισμένο φάκελο την απόφασή της μαζί με τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά που έχουν τεθεί υπόψη της στην οικεία Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να παραδοθεί με ευθύνη του
Τμήματος Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής
μονάδας, επί αποδείξει, προκειμένου εκείνος/νη να πράξει σύμφωνα με το περιεχόμενο
της απόφασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο σφραγισμένος φάκελος αποστέλλεται
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία έχει ως παραλήπτη αποκλειστικά και μόνο
τον/τη Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας.

4. Ο/Η Διευθυντής/τρια πρωτοκολλεί με εμπιστευτικό πρωτόκολλο την επιστολή και
την φυλάσσει με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, με δική του/της ευθύνη, στο
γραφείο του/της, σε σημείο που έχει πρόσβαση μόνο ο/η ίδιος/ίδια στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του/της, μετά δε τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους καταστρέφει τα
δικαιολογητικά, συντάσσοντας προς τούτο πρωτόκολλο καταστροφής.
Επισημαίνεται ότι:
α) Οι μαθητές/τριες, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων της προαναφερθείσας Επιτροπής,
εντάσσονται υποχρεωτικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενώ όσοι/όσες
μαθητές/μαθήτριες έχουν ενταχθεί ήδη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με το
άρθρο 1 της υπ’ αρ. 14109/ΓΔ4/05.02.2021 (Β΄ 455) ΚΥΑ, συνεχίζουν να παρακολουθούν
μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τις κείμενες διατάξεις.
β) Για όσους μαθητές/τριες έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά για τις απουσίες του πρώτου
τετραμήνου και δεν έχει επέλθει μεταβολή στην κατάσταση της υγείας των συνοικούντων
ατόμων, δεν απαιτείται η επανυποβολή δικαιολογητικών.

 

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων