Δημοσιευμένο στην κατηγορία Εισαγωγή

«Ενα παιχνίδι για την εποχή του λίθου στο σχολείο μας»

Το παιχνίδι “Tαξίδι στην εποχή του λίθου” έχει σχεδιαστεί με σκοπό να φέρει τα παιδιά με παιχνιώδη τρόπο σε επαφή με τον τρόπο ζωής  στην παλαιολιθική και στην νεολιθική εποχή, να τα εμπλέξει ενεργά βάζοντας τα στη θέση εκείνων των ανθρώπων και έτσι να   τα βοηθήσει να γνωρίσουν καλύτερα την εποχή του λίθου και τις σημαντικές ανακαλύψεις που πραγματοποιήθηκαν και βοήθησαν στην εξέλιξη της ανθρωπότητας.

Στηρίχτηκε στην θεωρία του Prensky  η οποία υποστηρίζει ότι τα παιδιά δεν αγαπούν τη μάθηση όταν αυτή είναι καταναγκαστική.  Μαθαίνουμε καλύτερα διασκεδάζοντας. Έτσι  ο μαθητής χωρίς καταπιέσεις εξαναγκασμούς και χρονικά όρια μέσα από το παιχνίδι μπορεί να προσεγγίσει τη γνώση

Το παιχνίδι  σχεδιάστηκε με στόχο να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά  να αναπτύξουν τη συνεργασία, την κριτική τους σκέψη και τον ευγενή ανταγωνισμό.

Η νέα αυτή παιδαγωγική προσέγγιση ονομάζεται παιδαγωγική του παιχνιδιού  και προτείνει την εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία παιχνιδιών σαν μέσα αγωγής και σαν μέθοδο οργανωμένης μαθησιακής διαδικασίας

Η προσπάθειά μου εστιάστηκε στο να δημιουργήσουμε ένα παιχνίδι με μέτριο βαθμό δυσκολίας ώστε να μην κουράζει και απογοητεύει  τους παίχτες, διασκεδαστικό, με στοιχεία τύχης. Σκοπός μας ήταν να μπορέσουν οι μικροί παίκτες να κατανοήσουν καλύτερα την εποχή του λίθου και να εμπεδώσουν με ευχάριστο τρόπο τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά την παρακολούθηση του  εκπαιδευτικού προγράμματος ‘Μια φορά κι  έναν καιρό στο Σέσκλο και στο Διμήνι’.

Το περιεχόμενο  του παιχνιδιού αποτελείται από ένα ταμπλό, 8 πιόνια πήλινα διαφορετικά ανά δύο, ένα ζάρι, 24 κάρτες ερωτήσεων, πράσινες για τη νεολιθική εποχή, πορτοκαλί για την παλαιολιθική και 28 κάρτες εντολών, πράσινες ή πορτοκαλί αντίστοιχα.

Ζ. Γεροστάθη.