Εγγραφές στην Α΄τάξη για το σχολικό έτος 2020-21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές στην Α΄τάξη (σχολικό έτος 2020-
21) θα πραγματοποιηθούν από:
Παρασκευή 15 Μαΐου έως και Παρασκευή
29 Μαΐου 2020, 10.00π.μ. – 12.00, μόνο
μετά από προκαθορισμένο ραντεβού.
Για να οριστεί η ημέρα και ώρα εγγραφής
μπορείτε να τηλεφωνείτε καθημερινά 8.00
π.μ – 14.00 στο τηλέφωνο του Σχολείου:
210-6666287.
Είναι απαραίτητη η τήρηση των
απαιτούμενων μέτρων αποφυγής της
διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά
έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 Αίτηση γονέα (Δίνεται από το Σχολείο)
 Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή – ΑΔΥΜ (Μπορεί να
δοθεί από το Σχολείο ή να αναζητηθεί στο διαδίκτυο)
 Προσκόμιση του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή/τριας,
στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει όλα τα
προβλεπόμενα εμβόλια
 Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η
διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας (λογαριασμοί
ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας κλπ)
 Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο
 Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ποιος θα
παραλαμβάνει τον/την μαθητή/τρια κατά την
αποχώρηση από το Σχολείο (Το έντυπο θα δοθεί
από το Σχολείο).

Αφήστε μια απάντηση