Διδασκόμενα μαθήματα

Σύμφωνα με το ΠΔ 79/2017, η κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο  ορίζεται ως εξής:

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑΞΕΙΣ
Α’ Β’ Γ’ Δ’ Ε’ ΣΤ’
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 2 1 1
2. ΓΛΩΣΣΑ 9 9 8 8 7 7
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 5 4 4 4 4
4. ΙΣΤΟΡΙΑ 2 2 2 2
5. ΜΕΛΕΤΗ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4 4 2 2
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2 2
7. ΦΥΣΙΚΑ 3 3
8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 1
9. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
9α. Εικαστικά 2 2 1 1 1 1
9β. Μουσική 1 1 1 1 1 1
9γ. Θεατρική Αγωγή 1 1 1 1
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 3 3 3 3 2 2
11. ΑΓΓΛΙΚΑ 1 1 3 3 3 3
12. EYEΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 3 2 2
13. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 2
14. Τ.Π.Ε. (Πληροφορική) 1 1 1 1 1 1
ΣΥΝΟΛΑ 30 30 30 30 30 30

Αφήστε μια απάντηση