Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Γνωστοποίηση  ΦΕΚ 4677 Β΄/11-10-2021 όπου δημοσιεύτηκε η Φ.251/126826/Α5 (ΑΔΑ:9ΟΙΦ46ΜΤΛΗ-8ΨΛ) Υπουργική απόφαση με θέμα «Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α’ 70), με το άρθρο 7 …

Συνέχεια του άρθρου ‘Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις.’ »