Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Γνωστοποίηση  ΦΕΚ 4677 Β΄/11-10-2021 όπου δημοσιεύτηκε η Φ.251/126826/Α5 (ΑΔΑ:9ΟΙΦ46ΜΤΛΗ-8ΨΛ) Υπουργική απόφαση με θέμα «Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α’ 70), με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και εκ νέου με τονν. 4777/2021 (Α’ 25).»

Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ  καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2022 και εφεξής και ισχύει για όλους τους υποψηφίους (μαθητές και αποφοίτους).Λήψη αρχείου