ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

ΦΕΚ 4677/11-10-2021. Απόφαση Φ.251/126826/Α5 (1): Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α’ 70), με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και εκ νέου με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25).

ΦΕΚ 4402/23-9-2021. Απ. Αριθμ. 110050/Δ2: Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

ΦΕΚ 4254/15-9-2021. Απόφαση Αριθμ. 103701/Δ2: Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22.

ΦΕΚ 4189/10-9-2021 ΑΠ. Αριθμ. 108906/ΓΔ4: Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.

ΦΕΚ 4187/10-9-21 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254: Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…  κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

ΦΕΚ 4134/9-9-2021. Αριθμ. 102474/Δ2.  Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΦΕΚ 3791/13-8-2021. Αριθμ. 94196/Δ2 (3): Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

ΦΕΚ 136/3-8-2021. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4823: Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου» (Απόφαση)

ΦΕΚ 3137/19-7-21. Αριθμ. 83871/Δ2:Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

ΦΕΚ 2675/24-6-2021. Απόφαση Αριθμ. 72367/ΓΔ4: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21- 5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005).

ΦΕΚ 2286/1-6-21. Αριθμ. 61178/ΓΔ4: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005). [ Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα]

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

ΦΕΚ 2497/10-6-21. Υ.Α. Αριθμ. 66230/Δ2: Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου.

ΦΕΚ 2432/7-6-21. Υ.Α. Αριθμ. 65320/ΓΔ4: Έκδοση, χορήγηση και ψηφιοποίηση απολυτήριων τίτλων, αποδεικτικών απόλυσης, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων αυτών, με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

ΦΕΚ 2278/31-5-21, Υ.Α. Αριθμ. Φ.251/61361/Α5: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/ Α5/2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193)» (Β’ 643), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

ΦΕΚ 2095/20-5-21, Υ.Α. Αριθμ. 55831/Δ2: Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

ΦΕΚ 455/6-2-2021,Υ.Α.14109/ΓΔ4: Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

ΦΕΚ 4011/18-9-2020,Υ.Α.37095/1436(1): Καθορισμός έννοιας «ευπαθών ομάδων  εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των απαιτουμένων ιατρικών πιστοποιητικών για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161) .

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΠ)

ΦΕΚ 5787/30-12-2020. Υ.Α. 173678/ΓΔ4 (1) Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Εγκύκλιος/9-12-2020: Εξ αποστάσεως υλοποίηση της (ισχύουσας) αξιολόγησης των μαθητών/τριών Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2020-2021.

ΦΕΚ 4900/7-11-2020. Υ.Α.151978/ΓΔ4: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12-09-2020 υπουργικής απόφασης «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882).

Εγκύκλιος: 07-11-2020 /Αρ. Πρωτ. 151977/ΓΔ4. Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

ΦΕΚ 4810/31-10-20. Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τη λειτουργία  των εκπαιδευτικών μονάδων κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

ΦΕΚ 4264/30-9-2020. Υ.Α. Αριθμ. 131451/ΓΔ4. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12.09.2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882).

Εγκύκλιος: Αρ. Πρωτ. 131178/Δ2 / 30-09-2020. Οδηγίες για τη σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων του μαθήματος της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας της Γ΄ τάξης Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2020-2021

ΦΕΚ 4178/28-9-2020, Υ.Α. Αριθμ. 125735/Δ2.  Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το έτος σχολικό έτος 2020 – 2021.                       Στην υπό στοιχεία 125735/Δ2/21.9.2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 4178, στη σελίδα 45911, στην α΄ στήλη, στους στίχους από τον 3ο ως τον 7ο εκ των άνω, διορθώνεται η αύξουσα αρίθμηση ως εξής: το εσφαλμένο: «2.1 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (εκτός της απόδειξης της ιδιότητας 4) 2.2 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού 2.3 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (εκτός των ιδιοτήτων 3 και 4)», στο ορθό: «2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (εκτός της απόδειξης της ιδιότητας 4) 2.3 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού 2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (εκτός των ιδιοτήτων 3 και 4)».

ΦΕΚ 4177/28-9-2020, Υ.Α. Αριθμ. 125708/Δ2. Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΦΕΚ 4183/28-9-2020, Υ.Α. Αριθμ. 129431/ΓΔ4 . Σύμβουλος Σχολικής Ζωής.

Προγράμματα Σπουδών Βιολογίας (ΦΕΚ 17-09-2020)

Προγράμματα Σπουδών Ιστορίας και Λατινικών (ΦΕΚ 17-09-2020)

Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Κ.Υ.Α. :Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339. ΦΕΚ 3780/8-9-2020

Αναθέσεις μαθημάτων

Αναθέσεις μαθημάτων (τροποποίηση/Βιολογία)

Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο

Πρόγραμμα Μαθηματικών Γ΄ Γενικής Παιδείας

Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων (Θρησκευτικά)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692/12-6-2020)

ΦΕΚ 643/27-2-20, Υ.Α. Αριθμ. Φ.251/25089/Α5: Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄).

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2019-20

Αξιολόγηση «κατ΄ιδίαν διδαχθέντων» και στρατευσίμων

Τρόπος διεξαγωγής πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών και προφορικών

Επαναλειτουργία σχολείων

Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2019-20

Προαγωγή – Απόλυση μαθητών  και Ρύθμιση απουσιών κατά το σχολικό έτος 2019-20

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Άρθρα 101-114)  Νόμος 4610/2019

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές
εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄).

 

Τροποποίηση της 71388/Δ2/08-05-2019 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1674) ως προς τον χαρακτηρισμό, τους κλάδους και τον τρόπο εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων

 

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2018-19

Υ. Α. 71388/Δ2 ΦΕΚ 1674/14-5-2019

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

NOMOΣ 4610 –  ΦΕΚ 70/7-5-2019

[Περιεχόμενα που ενδιαφέρουν: ΜΕΡΟΣ Ε΄-  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥΛΥΚΕΙΟΥ  (ΑΡΘΡΑ 101 -116)]

 

 

Ενημέρωση για την αξιολόγηση των μαθητών ΓΕΛ  / Αθήνα, 11-10-2018
Αρ. Πρωτ. 169626/Δ2

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΠΔ 46/2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 46 (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ)

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

 

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ – Π.Δ.46/2016

 

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

ΠΔ 60/2006 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

ΠΔ 68 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 60/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΦΕΚ 2015

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (2015)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α΄- Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΥΛΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2015

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση