ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιοι στελεχώνουν το 1ο ΚΕΔΑΣΥ Α΄ Αθήνας; 

Τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) στελεχώνονται με το εξής προσωπικό: Εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), όπως Νηπιαγωγούς (ΠΕ60 ή ΠΕ61), Δασκάλους (ΠΕ70 ή ΠΕ71), Φιλολόγους (ΠΕ02), Μαθηματικούς (ΠΕ03) ή Φυσικούς (ΠΕ04), Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), όπως Λογοθεραπευτές (ΠΕ21), Ψυχολόγους (ΠΕ23), Φυσιοθεραπευτές (ΠΕ28), Εργοθεραπευτές (ΠΕ29), Κοινωνικούς Λειτουργούς (ΠΕ30), Ειδικών είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών, είτε στη γραφή Braille των τυφλών (ΠΕ31) και Εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό.

 

 

2. Ποιες είναι οι βασικές αρμοδιότητες του 1ου Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας;

Οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4547/2018 και αφορούν τα επίπεδα:

  • της διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών
  • των στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού
  • της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων
  • της ενημέρωσης και επιμόρφωσης της σχολικής κοινότητας και
  • της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου

 

 

3. Ποιοι έχουν το δικαίωμα αίτησης στο ΚΕΔΑΣΥ;

α. Ένας ή και οι δύο γονείς/κηδεμόνες του μαθητή/τριας, που φοιτά στα σχολεία Περιοχής Ευθύνης του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας

β. Ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, εφόσον είναι ενήλικος

γ. Οι Φορείς ή τα άτομα που, είτε με Εισαγγελική εντολή, είτε με απόφαση Δικαστηρίου, τους έχει δοθεί η επιμέλεια

δ. Όποιος οικείος των κηδεμόνων του μαθητή/τριας με εξουσιοδότηση των κηδεμόνων

Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα αντίγραφα των πιστοποιητικών (αστυνομική ταυτότητα, ιατρικά πιστοποιητικά, προηγούμενες γνωματεύσεις, κλπ.)

 

 

4. Τι προσκομίζεται από τη σχολική μονάδα;

Για την περίπτωση υποβολής αιτήματος αξιολόγησης, εκ μέρους των γονέων ή κηδεμόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του ΦΕΚ. Τεύχους Β΄ 5614/2018, το Κ.Ε.Σ.Υ. , με την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης, ζητεί από τη σχολική μονάδα αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίας του Συλλόγου Διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή/τριας, την οποία εισηγείται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος, ή/και του Τμήματος Ένταξης και των μελών της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (εφόσον υπάρχει), πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και τα εκπαιδευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή/τριας και τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών, τα οποία διαβιβάζονται από τη σχολική μονάδα στο Κ.Ε.Σ.Υ, με απλό ταχυδρομείο.

 

 

5. Ποια είναι η ισχύς των γνωματεύσεων του ΚΕΣΥ;

Σύμφωνα με το α. 51 του Ν.4547/2018, «…Τα ΚΕΣΥ, ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης – γνωμάτευση. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις των ΚΕΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ…». Η επαναξιολόγηση σε γνωμάτευση μόνιμης ισχύος πραγματοποιείται από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης ΟΔΟΣ ΞΕΝΙΑΣ 24, 11528 ΑΘΗΝΑ (ΓΟΥΔΗ) τηλ. 2106465664, 2106465604.

 

 

6. Ποιες ενέργειες απαιτούνται κατά την υποβολή αιτήματος ομαδικής παρέμβασης προς το ΚΕΔΑΣΥ από μία σχολική μονάδα στο πλαίσιο της συνεργασίας και της υποστήριξης του σχολείου;

Σύμφωνα με το Ν. 4547/2018, Α.11, παρ. 2, 4β, και ιδιαίτερα την παρ. 5, όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται: «…Τα Κ.Ε.Σ.Υ. εκτός από περιπτώσεις ατομικής αξιολόγησης και υποστήριξης, διερευνούν και αιτήματα, που υποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων και αφορούν τις αρμοδιότητες των Κέντρων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 7. Τα αιτήματα αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής παρέμβασης από πλευράς του Κ.Ε.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν ληφθεί από το σχολείο για το προς παρέμβαση θέμα και τα σχετικά αποτελέσματα». Το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων είναι αναγκαίο να εμπεριέχει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και να επισυνάπτεται στο  αίτημα της σχολικής μονάδας ως προϋπόθεση για τη διαχείρισή του από το Κ.Ε.Σ.Υ.