Για να δούμε, ποιο σώμα θα κινηθεί;

  

Το σώμα Α μάζας m1=2kg, είναι τοποθετημένο πάνω στο σώμα Γ, μάζας m2=1kg και το σύστημα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ των δύο σωμάτων είναι μ=0,5.  Σε μια στιγμή ασκούμε στο Α σώμα μια οριζόντια δύναμη μέτρου F=6Ν, όπως στο σχήμα.

Οι δυναμικές ενέργειες μεταβάλλονται.

Οι δυναμικές ενέργειες μεταβάλλονται.

Οι δυναμικές ενέργειες μεταβάλλονται.

  1. i) Να εξετάσετε αν το σώμα Α θα γλιστρήσει πάνω στο Γ.
  2. ii) Αν το επίπεδο είναι λείο, να υπολογιστεί η επιτάχυνση που θα αποκτήσει το σώμα Α.

Ταυτόχρονη λειτουργία δύο αντλιών

Πριν να αποκτήσει οριακή ταχύτητα!

Πριν να αποκτήσει οριακή ταχύτητα!

Πριν να αποκτήσει οριακή ταχύτητα!

 

Επιλέξτε διάγραμμα

Επιλέξτε διάγραμμα

 

Οι δυναμικές ενέργειες μεταβάλλονται.