Κε.Πλη.Νε.Τ.    ν.Καρδίτσας

Ψηφιακά πιστοποιητικά (υπογραφές) του ΠΣΔ

Συγγραφέας: Φώτης Αλεξάκος στις 3 Οκτωβρίου 2017

Εδώ θα βρείτε οδηγίες για την απόκτηση, εγκατάσταση και χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (αφορά μόνο εκπαιδευτικούς και υπαλλήλους του Υπ. Παιδείας εν γένει).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (2022): Στο παραπάνω PDF έγγραφο, το URL για τη χρονοσήμανση (σελ. 21) έχει αλλάξει σε:

https://timestamp.aped.gov.gr/qtss

Το παλιό (https://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer) δε λειτουργεί πλέον.

( Υπόδειξη: Για όσους δυσκολεύονται να επινοήσουν κάποιο ΙΣΧΥΡΟ password στην προσπάθειά τους να εκδώσουν νέο ψηφιακό πιστοποιητικό (όπως π.χ. ο γράφων), υπάρχουν ιστοσελίδες που σε βγάζουν απ’ τον κόπο. Ενδεικτικά: https://passwordsgenerator.net )

Αφού αποκτήσουμε ψηφιακή υπογραφή, μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε ακολουθώντας τις οδηγίες παρακάτω.

Πως υπογράφω ψηφιακά:

1. Ένα έγγραφο LibreOffice.

2. Ένα έγγραφο Word.

3. Ένα έγγραφο PDF.

4. Ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Δείτε εδώ αν χρησιμοποιείτε Mozilla Thunderbird.

Προσοχή: Απαιτείται έκδοση του JSignPDF νεότερη της 1.6.1. (π.χ.  2.1.0)

Για τα έγγραφα PDF στο Linux, μπορούμε να χρησιμοποιούμε το JSignPDF σε Java.

(Μετά την αποσυμπίεση, το εκτελούμε με μια εντολή όπως: java -jar jsignpdf-2.1.0/JSignPdf.jar )