Κανονισμός λειτουργίας Νηπιαγωγείου Παστίδας

Σκοπός του  κανονισμού λειτουργίας, είναι να συμβάλλει στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία της σχολικής μονάδας  όπως επίσης  να αποβλέπει στην διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού κλίματος το οποίο εξασφαλίζει την συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, η οποία αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς.

Παρακάτω παρατίθεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του νηπιαγωγείου μας προς ενημέρωσή σας.

Στο τέλος του εγγράφου ακολουθεί η έγκριση του από τα αρμόδια όργανα.

2022/2023Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

2021/2022Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου