Ο επιστημονικός κλάδος της Οικολογίας θεωρεί-
ται ότι θεμελιώθηκε επιστημονικά από το Θεό-
φραστο (373-288 π.Χ.), μαθητή του Αριστοτέλη
και διάδοχό του στην περιπατητική σχολή του Λυ-
κείου. Ορμώμενος από τη γενέτειρά του, την Ερε-
σό της Λέσβου, έγραψε περίπου 240 βιβλία, από
τα οποία λίγα σώθηκαν. Το όνομα «Θεόφραστος»
(θεϊκός ρήτορας) τού το έδωσε ο Αριστοτέλης (λε-
γόταν Τύρταμος).
Ο Θεόφραστος διαφοροποιήθηκε από την άπο-
ψη του δασκάλου του ότι το φυσικό περιβάλλον
δημιουργήθηκε για τον άνθρωπο. Δεν αρνήθηκε
ωστόσο την ύπαρξη σκοπού στη φύση. Αναζήτησε
τις συγγένειες ανάμεσα στους ζωντανούς οργα-
νισμούς και στοχάστηκε πάνω στις ισορροπίες
των οικοσυστημάτων.
Είχε τη δυνατότητα να κάνει την έρευνά του στο
“Μουσείο” της Αλεξάνδρειας, που διέθετε ζω-
ολογικό και βοτανικό κήπο, αστεροσκοπείο,
εργαστήριο, ενώ στα βιβλία του αναφέρθηκε σε
πρωτοποριακά για την εποχή θέματα: τις διαφο-
ρές μεταξύ των διάφορων κλιματικών ζωνών, το
μικροκλίμα, ακόμη και την …αισθαντικότητα των
φύλλων.
Πρώτος ανακίνησε το μεγάλο θέμα των ημερών
μας: την επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότη-
τας πάνω στο κλίμα και τις διαταραχές του οικο-
συστήματος από καταστροφές δασών, αποξηράν-
σεις ελών και βιοτόπων.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/GRAFEIO_TYPOY/TEXNOGRAFHMA_2009/%D4%C5%D7%CD%CF%C3%D1%C1%D6%C7%CC%C1%20377/377%2010_11.pdf