• φωτόδεντρο
 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Aγ. Γραφή

  Aγ. Γραφή
 • kutsal kitap

  startmenu
 • τυπικόν

  content
 • γραφείο νεότητας Αρχιεπισκοπής

  γραφείο νεότητας Αρχιεπισκοπής
 • Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

  Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
 • Ι. Μ. Ν. Σμύρνης

  Ι. Μ. Ν. Σμύρνης
 • Συναξαριστής

  Συναξαριστής
 • EDUCATION AND religion

  religion
 • εθελουσία λήθη 2

  biz029
 • εθελουσία λήθη 3

  12 - 1.jpgPadraic MoodCollector
 • Π.Θ.Σ. ΚΑΙΡΟΣ

  foto kairos
 • ΠΑΝΣΜΕΚΑΔΕ

  logo
 • Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΟΠΕΛΑΓΑ

  mesopelaga
 • religionslehrer.gr/

  religionslehrer.gr/
 • thriskeutikametaxi

  thriskeutikametaxi
 • θρησκευτικά αλλιώς

  θρησκευτικά αλλιώς
 • e- Θρησκευτικά.

  e- Θρησκευτικά.
 • Virtual School

  Virtual School
 • stavrodromi

  stavrodromi
 • δός μοι τοῦτον τὸν ξένον

  δός μοι τοῦτον τὸν ξένον
 • προφίλ

  SL384668

Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική των Θρησκευτικών

Φωτογραφία του Georgios Kapetanakis.
 Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει αυτοτελή κεί-
μενα που, πρώτον, διασαφηνίζουν τις αρ-
χές των σύγχρονων τρόπων διδασκαλίας των
Θρησκευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
με βάση τις οποίες θα μπορέσει ο θεολόγος να
κάνει το μάθημά του σαφώς πιο ελκυστικό και
πιο ενδιαφέρον για τους μαθητές, ενώ θα μπορέ-
σει να τους κάνει και να συμμετέχουν ενεργά σε
αυτό. Και δεύτερον, επεξηγούν όσα αναφέρουν
τα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Θρησκευ-
τικών (δύο, άλλωστε, από τους συγγραφείς του
βιβλίου [Γ.Δ.Κ. και Π.Λ.] ήταν και επιμορφωτές
στα Νέα ΠΣ) -και ιδίως αυτά με τα οποία δεν εί-
ναι αρκούντως εξοικειωμένη ή δεν γνωρίζει με-
γάλη μερίδα θεολόγων-, με τέτοιον τρόπο ώστε
να μπορεί ο κάθε διδάσκων να τα κάνει πράξη.
Χωρίζεται σε δύο Μέρη. Στο Πρώτο (α)αναλύ-
εται με απλό και τεκμηριωμένο (αλλά όχι αυ-
στηρά ακαδημαϊκό) τρόπο και μέσω παραδειγ-
μάτων από την τάξη, τη λογική του νέου τρόπου
διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών
και (β)παρουσιάζονται όλες οι δοκιμασμένες
και έγκυρες, σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές
διδασκαλίας του. Στο Δεύτερο φιλοξενούνται
διδακτικές προτάσεις με τη μορφή σχεδίου μα-
θήματος ή διδακτικού σεναρίου, που εκφρά-
ζουν όσα αναπτύχθηκαν στο Πρώτο Μέρος και
έχουν εφαρμοστεί σε μια συνήθη τάξη δημόσιου
σχολείου – οπότε είναι απόλυτα υλοποιήσιμες.
Άλλες χρησιμοποιούν περισσότερο τις Νέες Τε-
χνολογίες, άλλες λιγότερο και άλλες καθόλου.
Κάποιες δε είναι περισσότερο καινοτόμες από
διδακτικολογική άποψη, και κάποιες άλλες λι-
γότερο. Σημειωτέον, τέλος, ότι όλες οι προτά-
σεις μας μπορούν να λειτουργήσουν και ως εν-
δεικτικές (αφού άλλωστε δεν καλύπτουν όλη
τη διδακτέα ύλη), καθώς μπορεί βάσει αυτών ο
διδάσκων να διαμορφώσει και δικά του σχέδια ή
σενάρια διδασκαλίας. Έτσι, αποτελούν μεν πυξί-
δα που δείχνει στον θεολόγο τον παιδαγωγικά
και διδακτικολογικά ορθό και αποτελεσματικό
“δρόμο” για να εργαστεί, αλλά του δίνουν και
εναύσματα για να αναπτύξει ελεύθερα εκείνη τη
δημιουργικότητα που απαιτεί πάντα το λειτούρ-
γημα του εκπαιδευτικού.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος
Βασιλική Μητροπούλου…………………………………………………….9
Σημείωμα του διευθυντή της σειράς…………………………………..11
Εισαγωγή
Γ.Δ. Μπίκος…………………………………………………………………….15
Α ́ ΜΕΡΟΣ
ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Γ.Δ. Καπετανάκης
1.Οι κυρίαρχοι τρόποι διδασκαλίας των Θρησκευτικών και το μάθημα  των Θρησκευτικών στο ελληνικό σχολείο: μια ιστορική αναδρομή ………………………………………………………… 29
Α.Eισαγωγικά…………………………………………………………………….29
Β.  Τα μοντέλα διδασκαλίας των Θρησκευτικών από το 1960
έως την αυγή του 21ου αι.  ……………………………………………….30
Γ. Τα μοντέλα διδασκαλίας των Θρησκευτικών στο ελληνικό σχολείο σήμερα……………………………………………………………….37
2. Tρόποι ανάπτυξης της κριτικής σκέψης μέσω της διδασκαλίας των Θρησκευτικών……………………………………..   47
Α.Εισαγωγικά…………………………………………………………………….47
Β.Οι θεωρίες για τη μάθηση…………………………………………….. 48
Γ. Τα “γνωστικά χαρακτηριστικά”………………………………………51
Δ. Η κριτική σκέψη και οι συνιστώσες της………………………….53
Ε. Η διδασκαλία της κριτικής σκέψης ………………………………..54
3. Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας…………………………………….. 59
Α.Γενικά……………………………………………………………………………59
Β. Η οργάνωση του βραχυπρόθεσμου προγραμματισμού…60
Παράρτημα………………………………………………………………..69
4.Η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης μέσω της διδασκαλίας
των Θρησκευτικών………………………………73
Α. Εισαγωγικά ………………………………………………………………73
Β. Οι συνιστώσες της δημιουργικής σκέψης και οι θεωρίες
για τη νοημοσύνη…………………………………………………………..74

Γ. H ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης μέσω τρόπων και τεχνικών  διδασκαλίας των Θρησκευτικών ……………………………..77
5. Για τη διδασκαλία που βασίζεται στο Μοντέλο Διαδικασίας….84
Α. Εισαγωγικά………………………………………………………………. ……84
Β. Το Μοντέλο Διαδικασίας…………………………………………………..84
Γ. Επίλογος…………………………………………………………………………..88
6.Η θρησκειακή εγγραμματοσύνη…………………………………………..90
7.Σχεδιασμός και εφαρμογή της κειμενοκεντρικής διδασκαλίας…93
8.Η διδασκαλία των Θρησκευτικών ως προς τη συγκρότηση της ταυτότητας των μαθητών…………………. ………………………………….99
ΠΗΓΕΣ …………………………………………………………………………….102
Γ.Δ. Mπίκος
9.Για τα διδακτικά σενάρια…………………………………………………..113
10.Για τη διδακτική τεχνική των δομημένων επιχειρηματολογικών
αντιπαραθέσεων……………………………………………………………..115
Α. Τα παιδαγωγικά και μαθησιακά οφέλη των αντιπαραθέσεων
επιχειρηματολογίας…………………………………………………………….115
Β.
Η διαδικασία πραγματοποίησης των αγώνων αντιλογίας…………117
Γ. Επίλογος………………………………………………………………………..123
ΠΗΓΕΣ………………………………………………………………………………124

Β ́ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Α ́ τάξη – Θεματική Ενότητα 1: Μεγαλώνουμε και αλλάζουμε.
4διδακτικό 2ωρο: Η Εκκλησία οργανώνεται – Σχέδιο διδασκαλίας
(Γ.Δ. Καπετανάκης)………………………………………………………….127
Α ́ τάξη – Θεματική Ενότητα 5: Μονοθεϊστικές θρησκείες: Ιουδαϊσμός  και Ισλάμ. 4ο διδακτικό 2ωρο: Απόλυτος Προορισμός στο Ισλάμ και στον χριστιανισμό – Σχέδιο διδασκαλίας (Γ.Δ. Καπετανάκης)………….135
Β ́ τάξη – Θεματική Ενότητα 1: Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν
τον Θεό; Τέσσερα 2ωρα – Σενάριο διδασκαλίας
(Α. Ψωμαδέλλη – Γ.Α. Κουγιουμτζής)……………………………….143
Γ ́ τάξη – Θεματική Ενότητα 5: Ελπίδα και αγώνας για τη μεταμόρφωση της ζωής και του κόσμου. 2ο δίωρο: Η σιωπηλή επανάσταση της τέχνης  (Εκκλησιαστική τέχνη: η αγιογραφία) – Σχέδιο διδασκαλίας  (Γ.Δ. Καπετανάκης)……………………………….187
Γ ́ τάξη – Θεματική Ενότητα 7: Πρόταση για Ερευνητική Εργασία (project): Διευρύνοντας τις εμπειρίες μας / Χτίζοντας τον κόσμο μας (τρία 2ωρα):Θρησκευτικός Τουρισμός στην Ελλάδα (Γ.Δ. Καπετανάκης)……………………………………………………………………193
ΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ
Α ́ τάξη – Θεματική υποενότητα 2.2: Λατρεία – Σενάριο διδασκαλίας  (Χρ.Θ. Χατζηλάμπρου)………………………………………………………………….196
Α ́ τάξη – Θεματική υποενότητα 3.5: Όρια / Νόμος – Σχέδιο διδασκαλίας (Π. Λεοντοπούλου)…………………………………………..204
Β ́ τάξη – Θεματική υποενότητα 5.2: Έρωτας – Σχέδιο διδασκαλίας
(Π. Λεοντοπούλου)…………………………………………………………….211
Β ́ τάξη – Θεματική υποενότητα 5.4: Συγχώρηση – Σχέδιο διδασκαλίας  (Π. Λεοντοπούλου)………………………………………….220
Γ ́ τάξη – Θεματική υποενότητα 2.1: Πλούτος – Σχέδιο διδασκαλίας (Κ. Καρρά)………………………………………………………228
Βιογραφικά σημειώματα των συγγραφέων…………………………..237

;


Αφήστε μια απάντηση

Copyright © …για το Μάθημα των Θρησκευτικών          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση