Άσκηση 41

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2014 10:30 μμ |  Με ετικέτα |

n HNO3 = 0,4 ∙ 0,2 = 0,08 mol όπως και τα  n NaOH  = 0,4 ∙ 0,2 = 0,08 mol Οπότε:                                   HNO3(aq) +   NaOH (aq) →  NaNO3 (aq) + H2O(l)            Αρχικά       0,08 mol       […]

Άσκηση 7 φυλλαδίου

Κάτω από: 10) Χημεία Β΄Λυκ | Φωτιάδης Φώτης
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2014 9:55 μμ |

Σε STP nαλκενίου = 4,48 / 22,4 = 0,2 mol Για το CO2 n = m / Mr = 26,4 / 44 = 0,6 mol CνΗ2ν   +   3ν/2  O2       →     ν CO2 + ν Η2Ο 1 mol                                      ν mol 0,2 mol                                 0,6 mol Άρα n= 3 και ο μοριακός τύπος είναι C3H6 β)         C3Η6         +  […]

Άσκηση 6 φυλλαδίου

Κάτω από: 10) Χημεία Β΄Λυκ | Φωτιάδης Φώτης
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2014 9:52 μμ |

α) Χρησιμοποιήσαμε 5,6 L υδρογόνου σε STP δηλ. n = 5,6/22,4 = 0,25 mol Άρα ισχύει ότι: CνΗ2ν       +       Η2       →     CνΗ2ν+2 1 mol            1 mol               1mol 0,25 mol         0,25 mol         0,25 mol Για το αλκένιο όμως γνωρίζουμε ότι m = 10,5gr άρα m = n∙Mr δηλ. Mr = m / n = 10,5 / […]