Δυνατότητα ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης διδακτικών βιβλίων

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) με την υπ’ αριθ. Φ31/35496/Δ1/1-03-2018 (ΑΔΑ:6ΑΗΞ4653ΠΣ-ΧΒ4) Υπουργική Απόφαση ορίζει τα βιβλία που είναι δυνατό είτε να ανακυκλώνονται είτε να επαναχρησιμοποιούνται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία παραδίδονται.

Τα βιβλία τα οποία θα παραδοθούν σε καλή κατάσταση θα φυλάσσονται στον χώρο της σχολικής μονάδας, με ευθύνη της σχολικής μονάδας, και θα επαναχρησιμοποιούνται το επόμενο σχολικό έτος. Τα βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν θα ανακυκλώνονται.

Παρακαλούμε λοιπόν, με τη λήξη του σχολικού έτους, να επιστραφούν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (αν δε φυλάσσονται ήδη στον χώρο της σχολικής μονάδας) τα παρακάτω διδακτικά βιβλία:

Α΄ τάξη: Εικονογραφημένο λεξικό, Εικαστικά, Μουσική, Φυσική Αγωγή

Β΄τάξη: Μουσική

Γ΄τάξη: Εικαστικά, Μουσική, Φυσική Αγωγή

Δ΄τάξη: Ορθογραφικό-Ερμηνευτικό Λεξικό

Ε΄τάξη: Εικαστικά, Μουσική, Φυσική Αγωγή, Θεατρική Αγωγή

ΣΤ΄τάξη: Μουσική

Το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης εδώ.