Μηνιαίο αρχείο: Ιούλιος 2017

Ιούλ 31

Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων Ν. Τίρυνθας και Ν. Επιδαύρου, της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων για τις σχολικές μονάδες της Ν. Τίρυνθας και Ν. Επιδαύρου  της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας να υποβάλουν αίτηση στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. που να συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 έως και την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017 και ώρα 15.00΄.

 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ν. ΤΙΡΥΝΘΑΣ – Ν. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 60ΑΑ4653ΠΣ-59Η

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-2017-1

3107συν.β-2017-Υπεύθυνη-δήλωση-υποψήφιων-διευθυντών_-2017

Ιούλ 28

Αποστολή αιτήσεων απόσπασης μέσω email ή ιδιοχείρως λόγω βλάβης του fax της υπηρεσίας μας

Λόγω βλάβης του fax της υπηρεσίας μας, παρακαλείστε να αποστέλλετε τις αιτήσεις απόσπασης ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο επιθυμείτε μέσω email ή ιδιοχείρως στη Διεύθυνση Π.Ε.Αργολίδας.

Όσοι έχετε αποστείλει ήδη αίτηση απόσπασης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας για την επιβεβαίωση της παραλαβής της.

Ιούλ 28

Απόφαση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας

Σας γνωστοποιούμε την αριθμ. 6999/28-7-2017 απόφαση τοποθέτησης, των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας, του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας την Τρίτη 1 Αυγούστου 2017 και ώρα 10:30 π.μ.. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ιούλ 27

Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Αργολίδας

Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών_ντριών ΠΥΣΠΕ Αργολίδας

Ιούλ 26

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Γραφείο Μισθοδοσίας – Κατσούρης Γιώργος – τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Αύγουστο 2017.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει:

α΄δεκαπενθήμερο την 27-07-2017

β΄δεκαπενθήμερο την 11-08-2017

 

Ιούλ 25

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ως καταληκτική ώρα κατάθεσης των δηλώσεων προτίμησης Σχ. Μονάδων των υποψήφιων δ/ντών ορίζεται η 15.00.

Ιούλ 25

ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Σας κοινοποιούμε την αριθμ.6948/24-07-2017 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 25-07-2017, η οποία αφορά στην κύρωση του τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.

Απόφαση κύρωσης τελικού αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων ΠΕ Αργολίδας

Ιούλ 24

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ιούλ 19

Γνωστοποίηση «Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα της τελικής βαθμολογίας Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας» και υποβολή τυχόν ενστάσεων

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 6/19-07-2017 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας ως Συμβούλιο Επιλογής, καταρτίστηκε ο «Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας της τελικής βαθμολογίας Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας» τον οποίο σας κοινοποιούμε προκειμένου να λάβετε γνώση.

Ορίζεται από σήμερα Τετάρτη 19-07-2017 έως και την Παρασκευή 21-07-2017 και ώρα 15:00 ως χρονική περίοδος για την κατάθεση στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ως Συμβούλιο Επιλογής, τυχόν ενστάσεις επί του ανωτέρω πίνακα.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

TΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιούλ 17

Πρόσκληση υποβολής αίτησης απόσπασης εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας και τοποθέτησης εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ, διδ.έτους 2017-2018

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που:

  1. επιθυμούν απόσπαση εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας για το διδακτικό έτος 2017-2018,

  2. που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Αργολίδας από άλλο ΠΥΣΠΕ,

να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης, από την Δευτέρα, 17/07/2017 έως και την Δευτέρα 31/07/2017 στη Δ/νση Π.Ε. Αργολίδας είτε αυτοπροσώπως, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.arg.sch.gr) εφόσον έχει υπογραφεί και σαρωθεί, είτε με τηλεομοιοτυπία (fax: 27520-25685).

Ως προς τα κριτήρια και τον τρόπο μοριοδότησης ισχύει ότι ορίζεται στο κεφάλαιο Γ΄ της με αριθμ. πρωτ. 75306/Ε2/08-05-2017 (ΑΔΑ: 900Ω4653ΠΣ-ΧΡΕ) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

υπόδειγμα-αίτησης-απόσπασης-εντός

Ιούλ 13

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ/ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις αποσπάσεων από 12-07-2017 μέχρι 18-07-2017 στο σύστημα ΟΠΣΥΔ, ενώ στο ίδιο σύστημα μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις επανεξέτασης, ανάκλησης ή τροποποίησης απόσπασης από 12-07-2017 έως 14-08-2017.

Επισημαίνεται ότι νέες αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται μετά από την ανακοίνωση των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ των εκπαιδευτικών Δ.Ε. μέχρι και 14-08-2017.

Υπουργική Εγκύκλιος αριθμ.118549/Ε1/12-07-2017

Ιούλ 07

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018

Ιούλ 07

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολ. έτος 2016-2017 υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των οργανικών θέσεων που ορίστηκαν με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, πρόκειται να προβεί σε συμπληρωματικό διορισμό εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 2008, οι οποίοι διατέθηκαν με αποφάσεις Τμημάτων του ΑΣΕΠ για την αναπλήρωση ισάριθμων κενών θέσεων διοριστέων εκπαιδευτικών.

ΣΥΜΠΛΗΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΔΙΟΡΙΣΜΟ-ΑΣΕΠ 2008_int

 

Ιούλ 06

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχ. έτος 2017- 18»

(6ΗΥΦ4653ΠΣ-ΣΤΔ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡ. ΣΧΟΛΕΙΑ 17-18

Ιούλ 05

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ IOYNIΟΣ 2017

7ΣΡΧ4653ΠΣ-ΛΞ1

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων