Μηνιαίο αρχείο: Ιούλιος 2016

Ιούλ 28

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ/ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ

Κοινοποιούμε

α) πίνακες των οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 και ΠΕ70, όπως προτείνονται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας, βάσει της αριθμ.14/28-07-2016 πράξης του,

β) πίνακες οργανικών θέσεων των ανωτέρω ειδικοτήτων που παραμένουν κενές με τη διενέργεια των εν λόγω προτεινόμενων οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων, και

γ) πίνακα εκπαιδευτικών των ανωτέρω ειδικοτήτων που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. με τη διενέργεια των εν λόγω προτεινόμενων οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων.

Καλούνται

α) οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω κλάδων που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν.Αργολίδας με τη διενέργεια των εν λόγω προτεινόμενων οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων οριστικής τοποθέτησής τους, βάσει των οργανικών θέσεων ειδικότητάς τους που παραμένουν κενές και που αναφέρονται στον οικείο πίνακα, με την επισήμανση ότι σε περίπτωση που παραμείνουν κενές οργανικές θέσεις ειδικοτήτων εκπαιδευτικοί των οποίων παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε., το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα προβεί στην οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε αυτές χωρίς δήλωσή τους, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 15§12 του Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Π.Δ.100/1997.

β) οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης τυχόν λαθών και παραλείψεων στην απόφαση του Συμβουλίου,

από την Παρασκευή 29/07/2016 έως και την Πέμπτη 04/08/2016 και ώρα 12:00 μ.μ., στην Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο) αυτοπροσώπως ή με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 27520-25685 ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.arg.sch.gr (σαρωμένη αφού έχει ήδη υπογραφεί), επιβεβαιώνοντας τη λήψη της.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ/ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ06 ΠΕ11 ΠΕ16 ΠΕ60 ΠΕ70

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

 

Ιούλ 25

Πρόσκληση αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ

Πρόσκληση αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ

Αιτήσεις από 22/07/2016 μέχρι και 29/07/2016

Ιούλ 20

Πρόσκληση Υποψηφίων Αναπληρωτών εκπ/κών Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (ΕΑΕ) σχ. έτους 2016-17

Η  προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τρίτη 19-07-2016 έως και τη Δευτέρα 25-07-2016

Υ.Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΑΕ 2016-2017_ΦΕΚ 2218 Β’_18-07-2016_ΩΓΙ04653ΠΣ-ΞΧΞ

Ιούλ 20

Μισθοδοσία Μονίμων Αύγουστος 2016

Γραφείο Μισθοδοσίας – Μποζιονέλος Σπύρος τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Αύγουστο 2016.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-07-2016

β΄δεκαπενθήμερο την 12-08-2016

 

Ιούλ 20

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 118580/Η2/19-7-2016 ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ‘Η ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

VACANCY ANNOUNCEMENT EUROPEAN SCHOOL OF HERAKLION 2016-17

Ανακοινοποίηση στο ορθό- ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠ.ΚΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2016-17

Ιούλ 15

Ανακοινοποίηση στο ορθό πίνακα κενών οργανικών θέσεων

Σας ενημερώνουμε ότι, εκ παραδρομής, δεν είχαν οριστεί στον πίνακα κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας  δύο (02) κενές οργανικές θέσεις, μία στο 6/θ Δημοτικό Σχολείο Αγίας Τριάδας και μία στο 7/θ Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Επιδαύρου, και, ως εκ τούτου, ανακοινοποιούμε στο ορθό τον πίνακα κενών οργανικών θέσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Ιούλ 14

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛ.ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 ΚΑΙ ΠΕ70

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ70 (Γενικής και Ειδικής Αγωγής), ΠΕ60 (Γενικής και Ειδικής Αγωγής), ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16, που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης-οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Ν.Αργολίδας ή που μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στην Αργολίδα, να υποβάλουν σχετική δήλωση προτίμησης, στην οποία να αναγράφουν μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης, στις οποίες επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν οριστικά, εντός πέντε (5) ημερών βάσει ΠΔ100/1997 αρ.13§1, από την Πέμπτη 14/07/2016 έως και την Τετάρτη 20/07/2016 και ώρα 12:00 μ.μ., στην Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο) αυτοπροσώπως ή με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 27520-25685 ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.arg.sch.gr (σαρωμένη αφού έχει ήδη υπογραφεί), επιβεβαιώνοντας τη λήψη της.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06 ΠΕ11 ΠΕ16 ΠΕ60 ΠΕ70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

 

Ιούλ 12

Πρόσκληση Υποψηφίων Αναπληρωτών εκπ/κών Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) σχ. έτους 2016-17

Κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. 112158/E2/08-07-2016 (ΦΕΚ 2133/11.07.2016 τ.Β΄ & ΑΔΑ: Ω4Κ84653ΠΣ-Α36) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017».

Η  προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τρίτη 12-07-2016 έως και την Τρίτη 19-07-2016.

Υ.Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝ. ΕΚΠ. (πλην Μουσικών) 2016-2017_ΦΕΚ 2133 Β’_11-07-2016_Ω4Κ84653ΠΣ-Α36

Ιούλ 06

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2016-2017

Συμπληρωματική εγκύκλιος αποσπάσεων ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ με ΑΔΑ(6ΙΓ84653ΠΣ-ΧΓΜ)

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων