Άρθρα: Ιανουάριος 28, 2011

Αρχείο Geogebra κατάλληλο για τη διδασκαλία του θεωρήματος Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού. Με ή χωρίς φύλλο εργασίας βοηθάει στην κατανόηση της αντίστοιχης θεωρίας. Θα δημοσιευτούν αρχεία με αντιπαραδείγματα.

g_gymnasiou_proagogikes_2010

b_gymnasiou_proagogikes_2009