ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Εγγραφές 2022-2023

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α 109), όπως η τελευταία παράγραφος αντικαταστάθηκε και ισχύει.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1.Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού.

2 .Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

  1.  Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.
  2. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή.

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ