ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 η σχολική κάρτα θα εκδίδεται μόνο από την πλατφόρμα edupass.gov.gr και όχι από εκεί που μπαίνατε έως τώρα την πλατφόρμα (self-testing.gov.gr).
Δίπλα στο ονοματεπώνυμο της δήλωσης διαγνωστικού τεστ του μαθητή, θα αποδίδεται έναν λεκτικό χαρακτηρισμό που αντιστοιχεί στις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) μη επιτρεπτή παρουσία,
(β) επιτρεπτή παρουσία,
(γ) άγνωστη κατάσταση – απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.
Υπόχρεοι υποβολής αίτησης στην edupass είναι:
(α) οι μαθητές/τριες,
(β) το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),
(γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτης»).
Μου αρέσει!

Σχόλιο