Ένταση ηλεκτρικού πεδίου Ε

Στις κορυφές τετραγώνου Α, Β, Γ, Δ πλευράς α=2 m τοποθετούμε ηλεκτρικά φορτία +Q, -Q, +Q, -Q  αντίστοιχα. Να βρεθεί η συνολική ένταση Ε στο κέντρο του τετραγώνου, καθώς και στην κορυφή Α. Δίνεται Q =4μC .