ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Πρέβεζα, 26/02/2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. &Δ.Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ

60 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ταχ. Δ/νση Μανοπούλου 12
Τ.Κ – Πόλη 48100 – Πρέβεζα
Πληροφορίες Γεώργιος Χ Σαράφογλου
Τηλέφωνο 2682027570
Φαξ 2682028148
Ηλ. Tax.(e-mail) mail@6dim-prevez.pre.sch.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη την περ. α της  παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109) , όπως τροποποιήθηκε με  την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25)  οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα  πραγματοποιηθούν  από  1  έως  20  Μαρτίου  2021. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις   παρ.  7  και 8  του  άρθρου  7  του  ΠΔ  79/2017 (Α 109), όπως  η τελευταία παράγραφος αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 α του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε  με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

 

 α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών  στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ  (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

«Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή 2.  όνομα  μαθητή  3.  όνομα  πατέρα  4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προς εγγραφή μαθητές στο ίδιο σχολείο έχουν και τα πέντε (5) στοιχεία ίδια, θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση με επιπλέον στοιχεία που θα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας, όπως είναι η διεύθυνση κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε  (5) στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή με υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του σε σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool».

β. Βιβλιάριο Εμβολίων  του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου  6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109),  όπως τροποποιήθηκε  με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25).

 

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/2052015 εγκύκλιο   του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.).

 

   δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.

Συνιστάται, οι Διευθυντές/τριες των Σχολικών Μονάδων όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5 ΠΔ  79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 23  του Ν. 4559/2018 (Α 142)

 Σχολική Περιφέρεια 60υ Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας

Το τμήμα που περικλείεται από την συμβολή της οδού Κίτσου Τζαβέλα με την οδό Εφύρας μέχρι τη συμβολή της οδού Εφύρας με την οδό Νικοπόλεως. Από τη συμβολή της οδού Εφύρας με την οδό Νικοπόλεως νοητή γραμμή μέχρι την οδό Ασκληπιού, την οδό Ασκληπιού μέχρι τη συμβολή της με την οδό Χαρ. Τσάντη. Από τη συμβολή της οδού Ασκληπιού με την οδό Χαρ. Τσάντη μέχρι τη συμβολή της οδού Χαρ.Τσάντη με την οδό Ζαλόγγου. Από τη συμβολή της οδού Χαρ.Τσάντη με την οδό Ζαλόγγου μέχρι τη συμβολή της οδού Ζαλόγγου με την οδό Μελίνας Μερκούρη. Από τη συμβολή της οδού Ζαλόγγου με την οδό Μελίνας Μερκούρη μέχρι τη συμβολή της οδού Μελίνας Μερκούρη με τη Λ. Ειρήνης. Από τη συμβολή της οδού Μελίνας Μερκούρη με τη Λ. Ειρήνης, τη Λ. Ιωαννίνων μέχρι τη συμβολή της Λ. Ιωαννίνων με την οδό Πίνδου. Από τη συμβολή της Λ. Ιωαννίνων με την οδό Πίνδου μέχρι τη συμβολή της οδού Πίνδου με την οδό Ιερού Λόχου. Από τη συμβολή της οδού Πίνδου με την οδό Ιερού Λόχου μέχρι τη συμβολή της οδού Ιερού Λόχου με την οδό Παπάγου. Από τη συμβολή της οδού Ιερού Λόχου με την οδό Παπάγου μέχρι τη συμβολή της οδού Παπάγου με την οδό Λασκαράτου. Από τη συμβολή της οδού Παπάγου με την οδό Λασκαράτου μέχρι τη συμβολή της οδού Λασκαράτου με την οδό Μαρίνου Αντύπα. Από τη συμβολή της οδού Λασκαράτου με την οδό Μαρίνου Αντύπα μέχρι τη συμβολή της οδού Μαρίνου Αντύπα με την οδό Καρασαβόγλου. Από τη συμβολή της οδού Μαρίνου Αντύπα με την οδό Καρασαβόγλου νοητή γραμμή μέχρι το 40 Γυμνάσιο Πρέβεζας. Από 40 Γυμνάσιο Πρέβεζας νοητή γραμμή μέχρι τη συμβολή της οδού Συρακουσών με την οδό Κυθήρων. Από τη συμβολή της οδού Συρακουσών με την οδό Κυθήρων μέχρι τη συμβολή της οδού Κυθήρων με την οδό Κίτσου Τζαβέλα. Από τη συμβολή της οδού Κυθήρων με την οδό Κίτσου Τζαβέλα μέχρι τη συμβολή της οδού Κίτσου Τζαβέλα με την οδό Εφύρας.

ε .Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή   στο Δημοτικό.

 

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες  που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

 

Επισημαίνεται  ότι κατά την περίοδο των εγγραφών, για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής  διασποράς του κορωνοϊού και την   αποφυγή συγχρωτισμού,  όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) οι εγγραφές των μαθητών θα γίνονται κατά τις εργάσιμες μέρες (09:00 12:00) θα πρέπει να κλείνεται τηλεφωνικό ραντεβού στον αριθμό 2682027570 από τους γονείς/κηδεμόνες.

 

                                                                  Ο Διευθυντής του Σχολείου

                                                                                     

                                                                                  Γεώργιος Χ Σαράφογλου

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας:

Λόγω των τελευταίων περιστατικών COVID-19 και της κρισιμότητας της κατάστασης (μετάλλαξη ιού, αύξηση κρουσμάτων κ.λ.π.) και της  υγειονομικής και επιδημιολογικής επιβάρυνσης  των τελευταίων ημερών, παρακαλούμε να γίνεται πιστή εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προφύλαξης κατά της πανδημίας σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΠΥ και του ΥΠΑΙΘ,,ώστε να γίνει περιορισμός της διασποράς στην κοινότητα.

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Γεώργιος Χ Σαράφογλου