Σχέδια Δράσης

Το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020:

2021 – 2022

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

2022 – 2023