Τι είναι το τμήμα ένταξης

Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει. – Maria Montessori

Τι είναι το Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.) και σε ποιους μαθητές απευθύνεται

Το Τμήμα Ένταξης αποτελεί μια δομή της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η οποία λειτουργεί εντός του Δημοτικού Σχολείου. Στόχος του Τ.Ε. είναι η εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, εντός του σχολικού ωραρίου, μέσα από τα εξειδικευμένα, ατομικά ή ομαδικά, εκπαιδευτικά προγράμματα που τους παρέχει. Το Τ.Ε. αποτελεί ξεχωριστό τμήμα μέσα στη σχολική μονάδα και δέχεται μαθητές από όλες τις τάξεις.

Οι μαθητές φοιτούν στο Τ.Ε. για ορισμένες ώρες εβδομαδιαίως. Για να μπορέσουν να συμμετέχουν στο Τ.Ε. χρειάζεται:

α) να έχουν γνωμάτευση από φορέα, αρμόδιο για τη διάγνωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /Κέντρα  Διάγνωσης  Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο/Ι.Π.Κ.), ή

β) να έχουν υποβληθεί σε άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής του Τ.Ε., έπειτα από πρόταση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη φοίτηση των μαθητών στο Τ.Ε. αποτελεί η κατάθεση από μέρους του γονέα/κηδεμόνα του Υπεύθυνης Δήλωσης – Αίτησης συμμετοχής.

Πώς λειτουργεί το Τμήμα Ένταξης

Ο εκπαιδευτικός του Τ. Ε., έχοντας κάνει μια άτυπη αξιολόγηση στον κάθε μαθητή χωριστά, χωρίζει του μαθητές σε μικρές ομάδες με βάση τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και τις δυσκολίες τους.

Ωστόσο, υπάρχουν και οι μαθητές που παρουσιάζουν σοβαρές εκπαιδευτικές ανάγκες και η ομαδοποίηση δεν είναι γι’ αυτούς ο ενδεδειγμένος τρόπος παρέμβασης. Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε., λοιπόν, υλοποιεί στην περίπτωση αυτή εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο ακολουθεί ο μαθητής και εντός της γενικής τάξης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Το πρόγραμμα του κάθε μαθητή καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα που να μη χάνονται πολλές ώρες του ίδιου μαθήματος. Παράλληλα, αποφεύγεται να απασχολεί τον μαθητή στις ώρες μαθημάτων που συμβάλλουν θετικά την επίδοσή του, την αυτοεικόνα του και την αυτοεκτίμησή του.

Η διδασκαλία στο Τμήμα Ένταξης

Η διδασκαλία γίνεται σε μικρές ομάδες ή ατομικά με τη μέθοδο «ένας προς ένα». Το περιεχόμενο μάθησης προσαρμόζεται στις δυνατότητες του κάθε μαθητή. Είναι εξαιρετικά βοηθητική η χρήση διδακτικών πολυαισθητηριακών εργαλείων,η οπτικοποίηση των εκπαιδευτικών μέσων διδασκαλίας, η χρήση Η/Υ, το παιδαγωγικό παιχνίδι κ.α. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές μπορούν να ενσωματωθούν πλήρως με τους συμμαθητές τους. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.

Συνολικά, ο στόχος της διδασκαλίας στο τμήμα ενταξης είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να τους εξοπλίσει με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για την επίτευξη της μέγιστης προσωπικής ανάπτυξης και επιτυχίας.

Με εκτίμηση,

η εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης,

Νταβανέλλου Σπυριδούλα