Αλλαγή σε συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

stratologiaΔείτε την με αριθμ. Φ.253.1/60377/Α5/2023 (Β ́ 3612) Υ.Α. με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/Α5/31-5-2021 (Β ́ 2281) εδώ 

Κατηγορίες: Πανελλαδικές, Τάξη Γ. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.