ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2021-2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία(εγκ. Φ.6/22510/Δ1/25-02-21) , για το σχολικό έτος 2021-2022, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2016 και το 2017 από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

  1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

α)Οι γονείς/ κηδεμόνες υποβάλλουν αίτηση στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ ) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του και με την  Χρήση κωδικών(taxisnet) στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται και συμπληρώνουν τα στοιχεία που τους ζητούνται.

β)Η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, τεκμηριώνεται αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο,

γ) Συμπληρώνουν το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) Δηλώνουν εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου». Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο/η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ρια του Νηπιαγωγείου (μέχρι 20 Μαρτίου 2021).

  1. Επίσκεψη στην σχολική μονάδα εγγραφής.

Απαιτείται η προσκόμιση των παραστατικών  (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, και επιπλέον:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α 25).    θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ. Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.             Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Η σχολική μονάδα φοίτησης του νηπίου/προνηπίου θα καθοριστεί μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις κάθε Νηπιαγωγείου. Γονείς/κηδεμόνες που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767)προσκομίζοντας τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767).

ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Υποχρεωτικό (8:15-13:00) και Προαιρετικό Ολοήμερο(7:45-16:00 ή 8:15-16:00)

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής ( ώρα προσέλευσης 7:45-8:00):

  1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Οι ώρες επικοινωνίας  με την Διεύθυνση του σχολείου και για την προσκόμιση δικαιολογητικών κατόπιν ραντεβού είναι:

3ο (τηλ.2310574177)και 6ο (τηλ.2310774600) Νηπιαγωγείο: 09.00-10.00 όταν το Νηπιαγωγείο λειτουργεί εξ’ αποστάσεως και  12:30 -13:30 όταν λειτουργεί κανονικά λόγω των ειδικών συνθηκών.

17ο Νηπιαγωγείο(2310574176): 09.00-10.00 όταν το Νηπιαγωγείο λειτουργεί εξ’ αποστάσεως και  13:00 -14:00 όταν λειτουργεί κανονικά λόγω των ειδικών συνθηκών.

ΟΡΙΑ 3ου-6ου- 17ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ

https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=17NWzXkeh-3tJyfjqwfOyx6RrcmmkDUFK&ll=40.66215558983169%2C22.90984573181542&z=15

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Τιμούμε και γιορτάζουμε τους 3 Ιεράρχες!!!

Δημοσιεύθηκε στη Δημιουργία - έκφραση | Σχολιάστε

Τι ωραία που τσουλάμε στο χιόνι!!!!

Ποπο…τι ωραία τσουλάμε στο χιόνι!!!!

Δημοσιεύθηκε στη Μελέτη Περιβάλλοντος | Σχολιάστε

Επιστροφή στο Νηπιαγωγείο!!!

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Καλά, γλυκά, καραμελένια Χριστούγεννα, Καλή Πρωτοχρονιά !!!

Οι καραμελένιες μπισκοτοφατσούλες, σας εύχονται » Καλά Χριστούγεννα και καλή, γλυκιά Πρωτοχρονιά με υγεία, αγάπη, χαρά» !!!

Δημοσιεύθηκε στη Μελέτη Περιβάλλοντος | Σχολιάστε

Καλήν ημέραν άρχοντες κι αν είναι ο ορισμός σας, Χριστού τη θεία γέννηση να πούμε στο σπιτικό σας….

Δημοσιεύθηκε στη Μελέτη Περιβάλλοντος | Σχολιάστε

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αγαπημένα μας παιδιά και αγαπημένοι γονείς και κηδεμόνες,
σας διαβιβάζουμε 4 ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Θα αναρωτιέστε γιατί…Γιατί η γνώση είναι δύναμη, προλαβαίνει δυσάρεστες καταστάσεις και μας δείχνει τρόπους και λύσεις να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και προβλήματα! Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους κάνοντας δεξί κλικ και άνοιγμα υπερσυνδέσμου.
https://blogs.sch.gr/3nipevos/files/2020/12/ΣΥΝ-1_Οδηγιες-για-προστασια-στο-διαδικτυο.pdf https://blogs.sch.gr/3nipevos/files/2020/12/ΣΥΝ-2-Σεξ_κακοποίηση.pdfhttps://blogs.sch.gr/3nipevos/files/2020/12/ΣΥΝ-3-Sexual-Abuse-girl.pdf https://blogs.sch.gr/3nipevos/files/2020/12/ΣΥΝ-4-για-ενδοοικογενειακή-βία.pdf

Δημοσιεύθηκε στη Δημιουργία - έκφραση | Σχολιάστε

Χριστούγεννα πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου…

Ήρθαν τα Χριστούγεννα, εορτή μεγάλη

Δημοσιεύθηκε στη Μελέτη Περιβάλλοντος | Σχολιάστε

Χριστουγεννιάτικο παιχνίδι

Χριστουγεννιάτικα ζευγάρια Βρες το ζευγάρι και τοποθέτησέ το πάνω στην εικόνα που ταιριάζει!!!

Δημοσιεύθηκε στη Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος | Σχολιάστε

Ένα γράμμα από το τετράγωνο και το ορθογώνιο

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Κ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ τελικό-
Τα σχήματα επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο με τη βοήθεια του Μοντριάν και του Καντίνσκι

Δημοσιεύθηκε στη Δημιουργία - έκφραση, Μαθηματικά | Σχολιάστε