Ποια στοιχεία λαμβάνονται υπόψην για την κατάθεση της προφορικής βαθμολογίας

[Π.Δ. 60/2006 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.: 1) 105/2006 (ΦΕΚ 102 Α/24-5-2006), 2) 36/2008 (ΦΕΚ 61 Α/10-4-2008), 3) 12/2009 (ΦΕΚ 22 Α/13-2-2009) ]

Άρθρο 1 – Σκοπός αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των μαθητών είναι αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας. Έχει  σκοπό να προσδιορίσει το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα των αντίστοιχων μαθημάτων.

Περισσότερα