ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για να διαβάσετε την ΚΥΑ στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις για ένταξη μαθητή/τριας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση πατήστε

ΕΔΩ

Στο άρθρο 9 της παραπάνω ΚΥΑ ορίζονται οι προϋποθέσεις αποχής από την δια ζώσης διδασκαλία και ένταξης μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα ορίζονται οι ομάδες α) μαθητών κάτω των 12 ετών που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα (περ.α, παρ.1,αρθρ.9), β) μαθητών άνω των 12 ετών που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα (περ.β, παρ.1,αρθρ.9), γ) μαθητών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα που οδηγούν σε σοβαρή ανοσοκαταστολή (περ.γ,παρ.1,αρθρ.9).
Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής.

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα ένταξης συμμετοχής των τέκνων τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) αίτημα-αίτηση υπογεγραμμένη και από τους δυο γονείς,
β) υπεύθυνη δήλωση ότι οι μαθητές/τριες εμπίπτουν σε μια εκ των περιπτώσεων α, β ή γ του αρθρ. 9 της προαναφερθείσας ΚΥΑ
γ) σφραγισμένο φάκελο με τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού καθώς και το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.
Στην περίπτωση μαθητών που συνοικούν με άτομα πάσχοντα από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν επιπρόσθετα
δ) υπεύθυνη δήλωση των συνοικούντων προσώπων, δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στο σχολείο έως την Τρίτη 21-9-2021 στη 1.30 μμ.