Το σχολείο δε θα λειτουργήσει στις 15-2-2021 με απόφαση Δημάρχου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης  από τις 14:10 μ.μ έως τις 17:20 μ.μ.

Το πρόγραμμα της τηλεκπαίδευσης και οι σύνδεσμοι των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένοι στο ιστολόγιο στην κατηγορία ”Εξ αποστάσεως εκπαίδευση”

Σχετ.: Η αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455)Λήψη αρχείου

Σας διευκρινίζουμε ότι για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που

συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και την ένταξή

τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3

της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455) ΚΥΑ θα πρέπει να υποβάλλονται ως

ακολούθως:

  1. Οι κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές υποβάλλουν στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως την Παρασκευή 12-02-2021:

α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr

ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί δικαιολόγησης των απουσιών και ένταξης

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

(β) Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες

προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί

από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το

συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα /

νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Παράλληλα, εντός του φακέλου

συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4

του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής),

στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί

στην επεξεργασία των φακέλων τους.

Κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου η Χριστιανική Εκκλησία τιμά από κοινού τους τρεις Μεγάλους Πατέρες και Οικουμενικούς Δασκάλους, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο.

Στην Ελλάδα τιμώνται σαν προστάτες της εκπαίδευσης και των γραμμάτων.

Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών θεωρείται  ως γιορτή των ελληνικών γραμμάτων γιατί και οι τρεις τους συντέλεσαν στην ανάπτυξη της χριστιανικής διδασκαλίας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των αρχαίων ελληνικών γραμμάτων.

Για πρώτη φορά η γιορτή των Τριών Ιεραρχών γιορτάστηκε  στις 30 Ιανουαρίου του 1842 από το  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα επόμενα χρόνια ο εορτασμός επεκτάθηκε σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό σήμερα 18-1-2021 με απόφαση Δημάρχου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν μέσω εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης από τις 14:10 μ.μ έως τις 17:20 μ.μ.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας θα είναι ίδιο με αυτό που ίσχυε έως τώρα στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα κάθε τάξης και οι σύνδεσμοι των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένα στο ιστολόγιο του σχολείου στη σελίδα “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση”Λήψη αρχείου