Με απόφαση της Γενικής  Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων  Π.Ε  Αρκαδίας από Πέμπτη 25-02-2021 έως 1-03-2021.

Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση  από 14.10 έως 17.20.

Την Τετάρτη 17-2-2021 το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά  σύμφωνα με το πρόγραμμα της  δια ζώσης εκπαίδευσης. 

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, που συνεχίζουν να επικρατούν στην περιοχή, με απόφαση Δημάρχου το σχολείο δε θα λειτουργήσει με δια ζώσης εκπαίδευση και την Τρίτη 16-2-2021.

Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης από 14.00 μ.μ ως τις 17.20 μ.μ

Το σχολείο δε θα λειτουργήσει στις 15-2-2021 με απόφαση Δημάρχου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης  από τις 14:10 μ.μ έως τις 17:20 μ.μ.

Το πρόγραμμα της τηλεκπαίδευσης και οι σύνδεσμοι των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένοι στο ιστολόγιο στην κατηγορία »Εξ αποστάσεως εκπαίδευση»

Σχετ.: Η αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455)Λήψη αρχείου

Σας διευκρινίζουμε ότι για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που

συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και την ένταξή

τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3

της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455) ΚΥΑ θα πρέπει να υποβάλλονται ως

ακολούθως:

  1. Οι κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές υποβάλλουν στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως την Παρασκευή 12-02-2021:

α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr

ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί δικαιολόγησης των απουσιών και ένταξης

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

(β) Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες

προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί

από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το

συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα /

νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Παράλληλα, εντός του φακέλου

συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4

του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής),

στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί

στην επεξεργασία των φακέλων τους.