Ε.Δ.Υ

Ενημέρωση για την εργασία της ΕΔΥ (Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης) στο σχολείο

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι, κάθε Δευτέρα, στα πλαίσια του διδακτικού ωραρίου του σχολείου, θα βρίσκονται  στο σχολείο μία ψυχολόγος και μία κοινωνική λειτουργός ως μέλη αυτής της Επιτροπής όπου συμμετέχουν η Διευθύντρια, ο ειδικός παιδαγωγός και μία γραμματέας (άρθρο 16 του Ν. 4823/2021- Α’136).

Έργο της ψυχολόγου και της κοινωνικής λειτουργού της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης είναι η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των μαθητών/τριών για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου.

Για το σκοπό αυτό, η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός θα ασκούν τα καθήκοντά τους, σε ιδιαίτερο χώρο ή μέσα στην τάξη παράλληλα με το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών/τριών και το είδος της παρέμβασης που υλοποιείται, με στόχο την παροχή υποστηρικτικής και συμβουλευτικής παρέμβασης, όπου αυτό απαιτείται. Επιπρόσθετα, βασική αρμοδιότητα της ΕΔΥ είναι η διενέργεια αξιολόγησης για την διάγνωση των εκπαιδευτικών και μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών/τριών ακολουθώντας την προβλεπόμενη, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, διαδικασία. Οι υπηρεσίες της ψυχολόγου και της κοινωνικής λειτουργού προσφέρονται σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας των ειδικοτήτων τους, την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.

Για την περίπτωση οποιασδήποτε ατομικής παρέμβασης προς τους μαθητές/τριες εκ μέρους της ψυχολόγου και της κοινωνικής λειτουργού, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους. Μπορεί επίσης να παρασχεθεί, εφόσον υπάρξουν σχετικά αιτήματα και το επιτρέπει ο περιορισμένος χρόνος παρουσίας της ψυχολόγου και της κοινωνικής λειτουργού στο σχολείο, συμβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες των μαθητών/τριών, η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει ενημέρωση/εκπαίδευση για τις σχέσεις γονέων – παιδιού και την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σπίτι, συμβουλευτική για συναισθηματική στήριξη σε θέματα οικογένειας κλπ.

Επίσης, προγραμματίζεται η υλοποίηση – στο πλαίσιο του διαθέσιμου χρόνου και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς – ομαδικών προγραμμάτων παρέμβασης σε επίπεδο τάξης/τμήματος, με στόχο την ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης των μαθητών/τριών, την προαγωγή της αυτοεκτίμησης, του σεβασμού στην ετερότητα και την ικανότητα στη διαχείριση του άγχους και των συγκρούσεων.

Για οποιαδήποτε απορία ή τον προγραμματισμό σχετικής συνάντησης με την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό του σχολείου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διευθύντρια του σχολείου.(2791022326, mail@1dim-megal.ark.sch.gr)

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Ελένη Μπαμζέλη