Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Το 1ο Δ.Σ Αγριάς κατά το σχολικό έτος 2020-21 συμμετείχε στην πιλοτική δράση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» με πολύ θετικά αποτελέσματα. Φέτος η δράση εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία. Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους / στις μαθητές / -τριες σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών.
Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού, αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής / ανακαλυπτικής μάθησης. Κατά την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης σαν Σχολείο είχαμε ορίσει ως βασικό πυλώνα του σχεδίου μας τον / την μαθητή /- τρια και τις ανάγκες του και συνεχίζουμε να στοχεύουμε σε αυτό, μέσα από τις δράσεις μας και κατά την φετινή σχολική χρονιά. Προτεραιότητά μας είναι α) η ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών, β) η ισότιμη παροχή ευκαιριών μάθησης,
γ) η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσα απ’ την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών που αναβαθμίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, δ) η οργάνωση της Σχολικής Μονάδας με τρόπο που να προάγεται η ασφάλεια, η αποδοχή και η αναγνώριση των δυνατοτήτων κάθε μαθητή / -τριας ε) η εδραίωση ισχυρών διαπροσωπικών σχέσεων με γονείς για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης απέναντι στο Σχολείο.
Βασικός σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η ανάπτυξη όλων εκείνων των ικανοτήτων όπως η καλλιέργεια δημοκρατικών στάσεων και αξιών ( ισότητα, αλληλεγγύη, σεβασμός της διαφορετικότητας φροντίδα του περιβάλλοντος, προαγωγή της υγείας ), καθώς και η καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών / -τριών , με σκοπό την προετοιμασία τους για την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά ως υπεύθυνων και δημοκρατικών πολιτών. Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης είναι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών / -τριών στα εργαστήρια, η βελτίωση της κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων, η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, η ανάπτυξη συνεργατικών συμπεριφορών και η ενίσχυση της ικανότητας επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων. Το σχέδιο δράσης θα θεωρηθεί ως επιτυχές όταν επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί από την αρχή.

Skills

 

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς