Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Το 1ο Δ.Σ Αγριάς κατά το σχολικό έτος 2020-21 συμμετείχε στην πιλοτική δράση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» με πολύ θετικά αποτελέσματα. Φέτος η δράση εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία. Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους / στις μαθητές / -τριες σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών.
Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού, αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής / ανακαλυπτικής μάθησης. Κατά την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης σαν Σχολείο είχαμε ορίσει ως βασικό πυλώνα του σχεδίου μας τον / την μαθητή /- τρια και τις ανάγκες του και συνεχίζουμε να στοχεύουμε σε αυτό, μέσα από τις δράσεις μας και κατά την φετινή σχολική χρονιά. Προτεραιότητά μας είναι α) η ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών, β) η ισότιμη παροχή ευκαιριών μάθησης,
γ) η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσα απ’ την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών που αναβαθμίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, δ) η οργάνωση της Σχολικής Μονάδας με τρόπο που να προάγεται η ασφάλεια, η αποδοχή και η αναγνώριση των δυνατοτήτων κάθε μαθητή / -τριας ε) η εδραίωση ισχυρών διαπροσωπικών σχέσεων με γονείς για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης απέναντι στο Σχολείο.
Βασικός σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η ανάπτυξη όλων εκείνων των ικανοτήτων όπως η καλλιέργεια δημοκρατικών στάσεων και αξιών ( ισότητα, αλληλεγγύη, σεβασμός της διαφορετικότητας φροντίδα του περιβάλλοντος, προαγωγή της υγείας ), καθώς και η καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών / -τριών , με σκοπό την προετοιμασία τους για την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά ως υπεύθυνων και δημοκρατικών πολιτών. Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης είναι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών / -τριών στα εργαστήρια, η βελτίωση της κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων, η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, η ανάπτυξη συνεργατικών συμπεριφορών και η ενίσχυση της ικανότητας επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων. Το σχέδιο δράσης θα θεωρηθεί ως επιτυχές όταν επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί από την αρχή.

Skills

 

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων