Παιγνιώδεις Δραστηριότητες ανάπτυξης και εμπλουτισμού του λεξιλογίου

20230504 103031 1

Μέσα από το παιχνίδι καλλιεργείται η δημιουργικότητα και η φαντασία των παιδιών, αναπτύσσεται η ικανότητα τους να εκφράζουν τη γνώμη τους και να αλληλεπιδρούν. Το παιχνίδι αποσκοπεί στη νοητική ανάπτυξη και μάθηση των παιδιών, αφού προσφέρει ερεθίσματα για παρατήρηση, πειραματισμό, διερεύνηση, πρόβλεψη, σχεδιασμό, ερμηνεία, διατύπωση υποθέσεων, παραγωγή ερωτήσεων, κατανόηση, εκπλήρωση στόχων και λύση προβλημάτων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να χρησιμοποιείται στη διδασκαλία, καθώς οι μαθητές με ευχάριστο γι’ αυτούς τρόπο μπορούν να κατακτήσουν καινούριες γνώσεις.

Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης της εσωτερικής αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου στο Τμήμα Ένταξης του σχολείου μας επιλέχτηκε να γίνουν παρεμβάσεις για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου με παιγνιώδεις δραστηριότητες.

Αυτές οι παιγνιώδεις δραστηριότητες ήταν οι ακόλουθες:

  1. Επιτραπέζιο παιχνίδι διαδρομής με στόχο την εκμάθηση λέξεων που ανήκουν στη ίδια οικογένεια. Οι παίκτες ρίχνουν διαδοχικά τα ζάρια και στόχος είναι ξεκινώντας από την αφετηρία να φτάσουν στον τερματισμό. Σε αυτή τους την πορεία θα έχουν τη δυνατότητα μετά από κάθε ζαριά να προχωρήσουν επιπλέον τετραγωνάκια βρίσκοντας λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με αυτή που τους δίνεται.
  2. Παιχνίδι με κάρτες λέξεων που στόχο έχει να βρουν οι μαθητές ζεύγη λέξεων επίθετο-ουσιαστικό. Σε κάθε παίκτη μοιράζονται 10 κάρτες με λέξεις(ουσιαστικά και επίθετα) και στόχος του παιχνιδιού είναι κατεβάζοντας ζευγάρια λέξεων ο παίκτης να απαλλαγεί από όλες τις κάρτες που είχε στο χέρι του. Αρχικά τοποθετείται μια κάρτα κάτω, ανοιχτή και οι υπόλοιπες είναι σε μία στοίβα δίπλα κλειστές. Κάθε παίκτης, όταν έρχεται η σειρά του παίρνει είτε την πρώτη ανοιχτή κάρτα από κάτω, είτε την πρώτη από τις κλειστές και στη συνέχεια ανοίγει κάποιο ζευγάρι αν έχει και πετάει κι αυτός με τη σειρά του μία από τις κάρτες του κάτω ανοιχτή.
  3. Παιχνίδι περιγραφής λέξεων. Από την περιγραφή που ακούν οι παίκτες καλούνται να βρουν τις περισσότερες λέξεις.
  4. Παιχνίδι περιγραφής λέξεων. Περιγράφουν όσο καλύτερα μπορούν την κάθε λέξη με στόχο ο συμπαίκτης (εκπαιδευτικός) να βρει τις περισσότερες.
  5. Παιχνίδι μνήμης με κάρτες λέξεων που στόχο έχει να βρουν οι μαθητές ζεύγη συνώνυμων λέξεων. Όλες οι κάρτες με τις λέξεις είναι κλειστές και στόχος του παιχνιδιού είναι οι παίκτες ανοίγοντας δύο σε κάθε γύρο να βρουν τα περισσότερα ζευγάρια.
  6. Παιχνίδι μνήμης με κάρτες λέξεων που στόχο έχει να βρουν οι μαθητές ζεύγη αντίθετων λέξεων. Όλες οι κάρτες με τις λέξεις είναι κλειστές και στόχος του παιχνιδιού είναι οι παίκτες ανοίγοντας δύο σε κάθε γύρο να βρουν τα περισσότερα ζευγάρια.

Μετά την υλοποίηση της παρέμβασης, έγινε η τελική αξιολόγηση στη οποία δόθηκε ένα άτυπο φύλλο αξιολόγησης. Οι επιδόσεις των μαθητών ήταν πολύ καλύτερες και σε ποσοτικό (Σε πολύ λίγες περιπτώσεις δεν κατάφεραν να βρουν λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, συνώνυμες λέξεις και αντίθετες λέξεις με αυτή που τους δίνεται.) και σε ποιοτικό επίπεδο (΄Έγινε χρήση λεξιλογίου ανάλογου του επιπέδου της τάξης τους) σε σύγκριση με την αρχική άτυπη εκπαιδευτική αξιολόγηση.