Γενικό Λύκειο Ασκληπιείου

Καθηγητές

Ανακοινώσεις

Τελευταία Νέα

Αρχείο

Ετικέτες

Νοεμβρίου 2017
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μαρ    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Kατηγορίες

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΡΑΞΗ 21η
Στο Λυγουριό και στο γραφείο του Διευθυντή του Λυκείου Ασκληπιείου, σήμερα Πέμπτη 23 Μαρτίου και ώρα 14.45 μ.μ. συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση η συγκροτηθείσα, με την υπ΄ αριθμ. 19/16-03-2017 απόφαση της Υποδιευθύντριας του σχολείου, επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για τη διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Β Λυκείου στην Καλαμάτα στις 3-4 Απριλίου. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα μέλη της επιτροπής. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν μόνο 2 προσφορές η επιτροπή προχώρησε στην απευθείας ανάθεση της εκπαιδευτικής επίσκεψης σύμφωνα με την αρ.πρ. 105/ 20-3-2017 παράταση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος,.
Η επιτροπή έχοντας υπ’ όψιν 1) την υπ’ αρι. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 ΥΑ με θέμα «εκδρομές και μετακινήσεις μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης» 2) την υπ’ αριθμ. 105/20-3-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας, παρέλαβε τις σφραγισμένες προσφορές και αφού διαπίστωσε ότι ήταν εμπρόθεσμες και πρωτοκολλημένες και οι φάκελοι κλειστοί και σφραγισμένοι, προχώρησε στην αποσφράγισή τους και στην κατάταξη των οικονομικών προσφορών με βάση την τιμή του λεωφορείου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λαμβάνοντας υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε προσφοράς, ως εξής:
1) «IQ HOLIDAYS» με κόστος ανά μαθητή 58 ευρώ και συνολική τιμή 3402 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α .
2) «Opsimoulis travel» με κόστος ανά μαθητή 52,73 ευρώ και συνολική τιμή 2500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α .
Η επιτροπή μετά από αξιολόγηση των προσφορών ,ομόφωνα
Αποφασίζει
να αναθέσει την εκπαιδευτική επίσκεψη επίσκεψη στο «Opsimoulis travel» με κόστος ανά μαθητή 52,73 ευρώ και συνολική τιμή 2500 ευρώ.
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.
Η Υποδιευθύντρια

Αικατερίνη Διδασκάλου
Τα μέλη
1) Μαρίνα Καχριμάνη
2) Παναγιώτα Μποζονέλου
3) Μιχάλης Χουντάλας
4) Ευάγγελος Αναστασόπουλος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ– ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 03/04/2017 έως ΤΡΙΤΗ 04/04/2017
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι, που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αποδέχονται και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως, στους απαράβατους όρους της παρούσης, να καταθέσουν στο Σχολείο, κλειστές , σφραγισμένες προσφορές ,σε επίσημο έντυπο με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ, ή του Υπουργείου Μεταφορών. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που παρακάτω αναφέρονται.
Δικαιολογητικά :
α) από υπεύθυνη δήλωση, ότι οι υποψήφιοι κατέχουν δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ όπου στον πίνακα Δελτίου Τεχνικού ελέγχου του οχήματος ,δεν αναφέρονται ελλείψεις.
β) Στην υπεύθυνη δήλωση των ταξιδιωτικών γραφείων θα δηλώνεται επιπλέον ότι κατέχουν και ειδικό σήμα με όλα τα διακριτικά στοιχεία του ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης ,όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ ή του Υπουργείου Μεταφορών και είναι σε ισχύ.
γ) Αν υπάρχουν μεταφορικά μέσα μισθωμένα από άλλη επιχείρηση, θα αναφερθούν στο φάκελο προσφορών, με Υπεύθυνη Δήλωση από τον ανάδοχο τα πλήρη επίσημα στοιχεία του εκμισθωτή,( ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, η άδεια κυκλοφορίας ,το δελτίο ΚΤΕΟ, ονοματεπώνυμο οδηγού).
δ) Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο μειοδότης δηλώνει ότι σε περίπτωση βλάβης του οχήματος ,θα γίνει άμεση αντικατάσταση αυτού σύμφωνα με τους απαράβατους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
ε) Αντίγραφο ασφαλιστικής κάλυψης του οχήματος.
Στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος αποδέχεται όλους τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Υποβολή προσφορών: μέχρι την Πέμπτη 23-3-2017, ώρα 11.300π.μ, σύμφωνα με τους απαράβατους όρους που ακολουθούν. Oι φάκελοι όταν παραληφθούν, θα πρωτοκολληθούν στην εξωτερική τους επιφάνεια και θα αναγραφεί η ώρα παραλαβής.
Η παραλαβή και το άνοιγμα των προσφορών, από την επιτροπή θα γίνει την Πέμπτη 23-3-2016 ώρα 12.00 μ.μ, παρουσία των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να παρίστανται. Στους παριστάμενους υποψήφιους επιδεικνύονται οι φάκελοι, για να διαπιστώσουν αν είναι πρωτοκολλημένοι, αν είναι κλειστοί και απαραβίαστοι, καθώς κι αν έχει αναγραφεί η ώρα παραλαβής. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι αποχωρούν. Η αξιολόγηση θα γίνει σε κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής του Σχολείου, την ίδια ημέρα ή σε άλλη συνεδρίαση.
Προσφορά και Δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά και εμπρόθεσμα. Η εκπρόθεσμη κατάθεση της προσφοράς, η μη κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η παράλειψη αναφοράς του κόστους ανά μαθητή και του συνολικού κόστους της εκδρομής στην προσφορά, επιφέρουν αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης.
Αντίγραφο της προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή ( CD) στον ίδιο φάκελο.
Oικονομικά στοιχεία : θα περιγράφονται οι οικονομικές απαιτήσεις, για όλες τις υπηρεσίες, αναλυτικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , το συνολικό κόστος και το αναλογούν κόστος ανά μαθητή.
-Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και θα κατακυρωθεί υπέρ του μειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι από την προσφορά του θα προκύπτει ότι μπορεί να ανταποκριθεί απολύτως στους απαράβατους όρους της παρούσης πρόσκλησης και ότι έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
-Οι προσφορές και η πράξη αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων, θα δημοσιευτούν στις ιστοσελίδες του Σχολείου και της Δ.Δ.Ε Αργολίδας. Προφορική ενημέρωση, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν θα γίνει προς τους υποψηφίους. –Από την ημέρα της δημοσίευσης και για άλλες δύο ημέρες δύναται η δυνατότητα , για υποβολή ενστάσεων, ως προς την εγκυρότητα της αξιολόγησης . Στη συνέχεια θα δημοσιευτεί η απόφαση και η τελική πράξη ανάθεσης.
-Ο διαγωνισμός μπορεί να κηρυχτεί άγονος αν δεν υπάρχουν προσφορές ή δεν είναι οι προβλεπόμενες από τη σχετική υπουργική απόφαση .
-Ο διαγωνισμός μπορεί να κηρυχτεί μερικώς άγονος αν εκ των πραγμάτων η προσφορά του μειοδότη υστερεί ποιοτικά ως προς κάποιο στοιχείο των απαιτήσεών μας.
-Ο διαγωνισμός μπορεί ακόμη να καταστεί εκ των πραγμάτων μερικώς «άγονος» και ατελέσφορος παρά την αρχική κατάταξη των υποψηφίων και την ανακήρυξη μειοδότη, αν οι μαθητές δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις του μειοδότη ή δεν συμπληρωθεί ο αναγκαίος αριθμός αυτών.
Απευθείας ανάθεση: αν δεν υποβληθούν τρεις προσφορές, θα γίνει απευθείας ανάθεση χωρίς άλλη παράταση .
-Ο οικονομικός διακανονισμός θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης.
-Το ποσό της ποινικής ρήτρας θα ορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.
-Θα εκδοθούν (Α.Π.Υ.),αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για κάθε μαθητή .
-Το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα οριστεί από την επιτροπή αξιολόγησης, θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά το πέρας της εκδρομής και εφόσον αποδεδειγμένα (φύλλο αξιολόγησης τουριστικού γραφείου και έκθεση αρχηγού), έχουν εκτελεστεί ακριβώς οι απαράβατοι όροι της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
-Ακύρωση του Ιδιωτικού συμφωνητικού με τον μειοδότη μπορεί να γίνει εφόσον προκύψουν σοβαροί λόγοι ή λόγοι ανωτέρας βίας ,χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση-απαίτηση για τους μαθητές από τον μειοδότη.
-Καμία προφορική διαπραγμάτευση, προ ή μετά την ανάθεση, δεν είναι αποδεκτή, όλα τα αιτήματα διευκρινίσεων, επί της πρόσκλησης, θα υποβάλλονται γραπτώς. Προφορική αμφισβήτηση, των όρων της παρούσης, προειδοποιήσεις για ενστάσεις, προσφυγές ή διασπορά φημών, απόπειρα δυσφήμισης ή επηρεασμού της επιτροπής, μπορεί να προκαλέσουν ζήτημα αποκλεισμού.

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ
1. Στοιχεία εκδρομής
Χρόνος : ημερομηνία διεξαγωγής , Δευτέρα 03-4-2017 έως Τρίτη 04-4-2017
Αριθμός μαθητών : πενήντα πέντε (55) –( 27 αγόρια και 28 κορίτσια)
Αριθμός συνοδών Καθηγητών : τέσσερις (4) (3 γυναίκες και 1 άνδρας) Αν η δαπάνη για τους συνοδούς καθηγητές προσφερθεί δωρεάν, θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε .
Μέσα μεταφοράς: Πολυτελές πλήρως κλιματιζόμενο Λεωφορείο τουλάχιστον εξήντα (60) θέσεων .
-Το Λεωφορείο να φέρει πινακίδα με την ένδειξη Σχολική Εκδρομή. Να έχει κατάσταση επιβατών (ΚΥΑ 515489/75), βιβλίο δρομολογίων –εργασίας (ΥΑ 541266/2959/75).
-Εξασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών σε όλες τις μετακινήσεις τους στην Καλαμάτα από και προς το ξενοδοχείο καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου
Κατάλυμα: Ξενοδοχείο 3 ή 4 ή αστέρων στην πόλη της Καλαμάτας .
Δίκλινα, Τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές χωρίς χρήση σπαστών κλινών /ράντζων και 4 μονόκλινα για τους καθηγητές.
– Πρωινό .
– Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου να είναι στην διάθεση των μαθητών και των συνοδών.
– Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου να είναι συνεχόμενα στον ίδιο όροφο του ξενοδοχείου ή σε δυο συνεχόμενους ορόφους, με την προϋπόθεση σε κάθε έναν όροφο θα παρέχονται και δωμάτια για συνοδούς καθηγητές.
– Θα πρέπει μαζί με την προσφορά να κατατεθεί βεβαίωση διαθεσιμότητας από τα προτεινόμενα ξενοδοχεία για λογαριασμό του σχολείου και για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της εκδρομής, η οποία θα επιβεβαιωθεί-διασταυρωθεί από τη Δ/νση του σχολείου αμέσως με το άνοιγμα των προσφορών για όλους τους ενδιαφερόμενους.
2. Άλλες υπηρεσίες :
– Ασφάλεια επαγγελματικής αστικής ευθύνης σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η ημέρα : Δευτέρα 3 Απριλίου 2017
8.15 π.μ. : Αναχώρηση από τα σχολείο
12.00μ.μ. : Άφιξη στην Καλαμάτα, με ενδιάμεση στάση – επίσκεψη στην εκκλησία της Υπαπαντής και στην πλατεία 23ης Μαρτίου
12.30-14.00 μ.μ. : επίσκεψη στο ΚΠΕ της Καλαμάτας- ενημέρωση για το πρόγραμμα «Καλαμάτα: Από το κάστρο ως την παραλία, περιβάλλον και ιστορία» από τους υπεύθυνους του Κέντρου και παρουσίαση του περιβαλλοντικού προγράμματος: «Επίδαυρος: συμπόρευση περιβάλλοντος & ιστορίας» που υλοποιεί η ομάδα Π.Ε. το σχ.έτος 2016-17.
14.00-16.00 μ.μ. : γεύμα – αναχώρηση γα το ξενοδοχείο-τακτοποίηση
18.00-20.00μ.μ. : περιήγηση-ξενάγηση στο κάστρο και στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Επίσκεψη σε ενδιαφέροντα σημεία που συνδέουν περιβάλλον- οικονομία- κοινωνία. Κοινά σημεία και διαφορές με τον τόπο μας , – δείπνο-επιστροφή στο ξενοδοχείο
2η ημέρα: Τρίτη 4 Απριλίου 2017
10.00 π.μ.-12.00 μ.μ. : Επίσκεψη – ξενάγηση στο Πολεμικό Μουσείο Καλαμάτας, εργασία παιδιών για την ιστορικότητα του τόπου, καθώς και στο υπαίθριο μουσείο του Δημοτικού πάρκου Σιδηροδρόμων Καλαμάτας
12.00-14.00μ.μ. : Γεύμα στην πόλη – Αναχώρηση για την αρχαία Μεσσήνη
15.00-17.30 μ.μ. : περιήγηση – ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσήνης – παρουσίαση εργασίας μαθητών για τα θέατρα σε αρχαιολογικούς χώρους: το θέατρο στο Ασκληπιείο και το θέατρο της αρχαίας Μεσσήνης: κοινά σημεία και διαφορές: δυο θέατρα αφηγούνται την ιστορία τους.
17.30: Αναχώρηση για το Λυγουριό, με ενδιάμεση στάση.

Στη διαδρομή θα γίνουν ενδιάμεσες στάσεις κατόπιν συνεννόησης με τον αρχηγό της εκδρομής και του συνοδούς καθηγητές.
Ο οδηγός θα παραλάβει το πρόγραμμα από τον αρχηγό της εκδρομής και θα το τηρήσει απαρέγκλιτα.
3. Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τα τρία μέρη, σε τρία αντίγραφα που στη συνέχεια θα θεωρηθούν με ευθύνη του μειοδότη.
4. Αποδείξεις, θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες ατομικές νομότυπες αποδείξεις για τα ποσά που θα καταβληθούν.
5. Από την επιτροπή αξιολόγησης ,θα αξιολογηθούν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε προσφοράς ( έτος κυκλοφορίας λεωφορείου-ασφαλής και άνετη διαμονή – επιπλέον παροχές –ασφάλεια εκδρομής κ.λ.π.).
H παρούσα διαβιβάζεται στη Δ/νση Δ.Ε Αργολίδας για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.
Θα συμπληρωθεί ο τυποποιημένος πίνακας των στοιχείων της εκδρομής στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΠΕΘ.
Σε περίπτωση έκτατης ανάγκης ή ανυπέρβλητης δυσκολίας ο αρχηγός της εκδρομής να ζητήσει την συνδρομή του Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας.

Η Yποδιευθύντρια

Αικατερίνη Διδασκάλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ– ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 03/04/2017 έως ΤΡΙΤΗ 04/04/2017
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι, που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αποδέχονται και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως, στους απαράβατους όρους της παρούσης, να καταθέσουν στο Σχολείο, κλειστές , σφραγισμένες προσφορές ,σε επίσημο έντυπο με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ, ή του Υπουργείου Μεταφορών. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που παρακάτω αναφέρονται.
Δικαιολογητικά :
α) από υπεύθυνη δήλωση, ότι οι υποψήφιοι κατέχουν δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ όπου στον πίνακα Δελτίου Τεχνικού ελέγχου του οχήματος ,δεν αναφέρονται ελλείψεις.
β) Στην υπεύθυνη δήλωση των ταξιδιωτικών γραφείων θα δηλώνεται επιπλέον ότι κατέχουν και ειδικό σήμα με όλα τα διακριτικά στοιχεία του ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης ,όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ ή του Υπουργείου Μεταφορών και είναι σε ισχύ.
γ) Αν υπάρχουν μεταφορικά μέσα μισθωμένα από άλλη επιχείρηση, θα αναφερθούν στο φάκελο προσφορών, με Υπεύθυνη Δήλωση από τον ανάδοχο τα πλήρη επίσημα στοιχεία του εκμισθωτή,( ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, η άδεια κυκλοφορίας ,το δελτίο ΚΤΕΟ, ονοματεπώνυμο οδηγού).
δ) Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο μειοδότης δηλώνει ότι σε περίπτωση βλάβης του οχήματος ,θα γίνει άμεση αντικατάσταση αυτού σύμφωνα με τους απαράβατους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
ε) Αντίγραφο ασφαλιστικής κάλυψης του οχήματος.
Στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος αποδέχεται όλους τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Υποβολή προσφορών: μέχρι την Δευτέρα 20-3-2017, ώρα 12.00π.μ, σύμφωνα με τους απαράβατους όρους που ακολουθούν. Oι φάκελοι όταν παραληφθούν, θα πρωτοκολληθούν στην εξωτερική τους επιφάνεια και θα αναγραφεί η ώρα παραλαβής.
Η παραλαβή και το άνοιγμα των προσφορών, από την επιτροπή θα γίνει την Δευτέρα 20-3-2016 ώρα 12.30 μ.μ, παρουσία των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να παρίστανται. Στους παριστάμενους υποψήφιους επιδεικνύονται οι φάκελοι, για να διαπιστώσουν αν είναι πρωτοκολλημένοι, αν είναι κλειστοί και απαραβίαστοι, καθώς κι αν έχει αναγραφεί η ώρα παραλαβής. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι αποχωρούν. Η αξιολόγηση θα γίνει σε κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής του Σχολείου, την ίδια ημέρα ή σε άλλη συνεδρίαση.
Προσφορά και Δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά και εμπρόθεσμα. Η εκπρόθεσμη κατάθεση της προσφοράς, η μη κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η παράλειψη αναφοράς του κόστους ανά μαθητή και του συνολικού κόστους της εκδρομής στην προσφορά, επιφέρουν αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης.
Αντίγραφο της προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή ( CD) στον ίδιο φάκελο.
Oικονομικά στοιχεία : θα περιγράφονται οι οικονομικές απαιτήσεις, για όλες τις υπηρεσίες, αναλυτικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , το συνολικό κόστος και το αναλογούν κόστος ανά μαθητή.
-Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και θα κατακυρωθεί υπέρ του μειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι από την προσφορά του θα προκύπτει ότι μπορεί να ανταποκριθεί απολύτως στους απαράβατους όρους της παρούσης και ότι έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
-Οι προσφορές και η πράξη αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων, θα δημοσιευτούν στις ιστοσελίδες του Σχολείου και της Δ.Δ.Ε Αργολίδας. Προφορική ενημέρωση, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν θα γίνει προς τους υποψηφίους. Από την ημέρα της δημοσίευσης και για άλλες δύο ημέρες δύναται η δυνατότητα , για υποβολή ενστάσεων, ως προς την εγκυρότητα της αξιολόγησης . Στη συνέχεια θα δημοσιευτεί η απόφαση και η τελική πράξη ανάθεσης.
-Ο διαγωνισμός μπορεί να κηρυχτεί άγονος αν δεν υπάρχουν προσφορές ή δεν είναι οι προβλεπόμενες από τη σχετική υπουργική απόφαση , τότε ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται.
-Ο διαγωνισμός μπορεί να κηρυχτεί μερικώς άγονος αν εκ των πραγμάτων η προσφορά του μειοδότη υστερεί ποιοτικά ως προς κάποιο στοιχείο των απαιτήσεών μας. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνισμός μπορεί να επαναληφθεί ή να ματαιωθεί η εκδρομή.
-Ο διαγωνισμός μπορεί ακόμη να καταστεί εκ των πραγμάτων μερικώς «άγονος» και ατελέσφορος παρά την αρχική κατάταξη των υποψηφίων και την ανακήρυξη μειοδότη, αν οι μαθητές δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις του μειοδότη ή δεν συμπληρωθεί ο αναγκαίος αριθμός αυτών.
Σε αυτή την περίπτωση είτε η εκδρομή ματαιώνεται είτε ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται προς αναζήτηση καλύτερης προσφοράς.
Απευθείας ανάθεση: αν δεν υποβληθούν τρεις προσφορές, θα δοθεί παράταση δύο (2) ημερών και αν πάλι δεν υποβληθούν θα γίνει απευθείας ανάθεση χωρίς άλλη παράταση .
-Ο οικονομικός διακανονισμός θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης.
-Το ποσό της ποινικής ρήτρας θα ορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.
-Θα εκδοθούν (Α.Π.Υ.),αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για κάθε μαθητή .
-Το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα οριστεί από την επιτροπή αξιολόγησης, θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά το πέρας της εκδρομής και εφόσον αποδεδειγμένα (φύλλο αξιολόγησης τουριστικού γραφείου και έκθεση αρχηγού), έχουν εκτελεστεί ακριβώς οι απαράβατοι όροι της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
-Ακύρωση του Ιδιωτικού συμφωνητικού με τον μειοδότη μπορεί να γίνει εφόσον προκύψουν σοβαροί λόγοι ή λόγοι ανωτέρας βίας ,χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση-απαίτηση για τους μαθητές από τον μειοδότη.
-Καμία προφορική διαπραγμάτευση, προ ή μετά την ανάθεση, δεν είναι αποδεκτή, όλα τα αιτήματα διευκρινίσεων, επί της πρόσκλησης, θα υποβάλλονται γραπτώς. Προφορική αμφισβήτηση, των όρων της παρούσης, προειδοποιήσεις για ενστάσεις, προσφυγές ή διασπορά φημών, απόπειρα δυσφήμισης ή επηρεασμού της επιτροπής, μπορεί να προκαλέσουν ζήτημα αποκλεισμού.

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ
1. Στοιχεία εκδρομής
Χρόνος : ημερομηνία διεξαγωγής , Δευτέρα 03-4-2017 έως Τρίτη 04-4-2017
Αριθμός μαθητών : πενήντα πέντε (55) –( 27 αγόρια και 28 κορίτσια)
Αριθμός συνοδών Καθηγητών : τέσσερις (4) (3 γυναίκες και 1 άνδρας) Αν η δαπάνη για τους συνοδούς καθηγητές προσφερθεί δωρεάν, θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε .
Μέσα μεταφοράς: Πολυτελές πλήρως κλιματιζόμενο Λεωφορείο τουλάχιστον εξήντα (60) θέσεων .
-Το Λεωφορείο να φέρει πινακίδα με την ένδειξη Σχολική Εκδρομή. Να έχει κατάσταση επιβατών (ΚΥΑ 515489/75), βιβλίο δρομολογίων –εργασίας (ΥΑ 541266/2959/75).
-Εξασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών σε όλες τις μετακινήσεις τους στην Καλαμάτα από και προς το ξενοδοχείο καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου
Κατάλυμα: Ξενοδοχείο 3 ή 4 ή αστέρων στην πόλη της Καλαμάτας .
Δικλινα, Τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές χωρίς χρήση σπαστών κλινών /ράντζων και 4 μονόκλινα για τους καθηγητές.
– Πρωινό .
– Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου να είναι στην διάθεση των μαθητών και των συνοδών.
– Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου να είναι συνεχόμενα στον ίδιο όροφο του ξενοδοχείου ή σε δυο συνεχόμενους ορόφους, με την προϋπόθεση σε κάθε έναν όροφο θα παρέχονται και δωμάτια για συνοδούς καθηγητές.
– Θα πρέπει μαζί με την προσφορά να κατατεθεί βεβαίωση διαθεσιμότητας από τα προτεινόμενα ξενοδοχεία για λογαριασμό του σχολείου και για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της εκδρομής, η οποία θα επιβεβαιωθεί-διασταυρωθεί από τη Δ/νση του σχολείου αμέσως με το άνοιγμα των προσφορών για όλους τους ενδιαφερόμενους.
2. Άλλες υπηρεσίες :
– Ασφάλεια επαγγελματικής αστικής ευθύνης σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η ημέρα : Δευτέρα 3 Απριλίου 2017
8.15 π.μ. : Αναχώρηση από τα σχολείο
12.00μ.μ. : Άφιξη στην Καλαμάτα, με ενδιάμεση στάση – επίσκεψη στην εκκλησία της Υπαπαντής και στην πλατεία 23ης Μαρτίου
12.30-14.00 μ.μ. : επίσκεψη στο ΚΠΕ της Καλαμάτας- ενημέρωση για το πρόγραμμα «Καλαμάτα: Από το κάστρο ως την παραλία, περιβάλλον και ιστορία» από τους υπεύθυνους του Κέντρου και παρουσίαση του περιβαλλοντικού προγράμματος: «Επίδαυρος: συμπόρευση περιβάλλοντος & ιστορίας» που υλοποιεί η ομάδα Π.Ε. το σχ.έτος 2016-17.
14.00-16.00 μ.μ. : γεύμα – αναχώρηση γα το ξενοδοχείο-τακτοποίηση
18.00-20.00μ.μ. : περιήγηση-ξενάγηση στο κάστρο και στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Επίσκεψη σε ενδιαφέροντα σημεία που συνδέουν περιβάλλον- οικονομία- κοινωνία. Κοινά σημεία και διαφορές με τον τόπο μας , – δείπνο-επιστροφή στο ξενοδοχείο
2η ημέρα: Τρίτη 4 Απριλίου 2017
10.00 π.μ.-12.00 μ.μ. : Επίσκεψη – ξενάγηση στο Πολεμικό Μουσείο Καλαμάτας, εργασία παιδιών για την ιστορικότητα του τόπου, καθώς και στο υπαίθριο μουσείο του Δημοτικού πάρκου Σιδηροδρόμων Καλαμάτας
12.00-14.00μ.μ. : Γεύμα στην πόλη – Αναχώρηση για την αρχαία Μεσσήνη
15.00-17.30 μ.μ. : περιήγηση – ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσήνης – παρουσίαση εργασίας μαθητών για τα θέατρα σε αρχαιολογικούς χώρους: το θέατρο στο Ασκληπιείο και το θέατρο της αρχαίας Μεσσήνης: κοινά σημεία και διαφορές: δυο θέατρα αφηγούνται την ιστορία τους.
17.30: Αναχώρηση για το Λυγουριό, με ενδιάμεση στάση.

Στις μεγάλες διαδρομές θα γίνουν ενδιάμεσες στάσεις κατόπιν συνεννόησης με τον αρχηγό της εκδρομής και του συνοδούς καθηγητές.
Ο οδηγός θα παραλάβει το πρόγραμμα από τον αρχηγό της εκδρομής και θα το τηρήσει απαρέγκλιτα.
3. Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τα τρία μέρη, σε τρία αντίγραφα που στη συνέχεια θα θεωρηθούν με ευθύνη του μειοδότη.
4. Αποδείξεις, θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες ατομικές νομότυπες αποδείξεις για τα ποσά που θα καταβληθούν.
5. Από την επιτροπή αξιολόγησης ,θα αξιολογηθούν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε προσφοράς ( έτος κυκλοφορίας λεωφορείου-ασφαλής και άνετη διαμονή – επιπλέον παροχές –ασφάλεια εκδρομής κ.λ.π.).
H παρούσα διαβιβάζεται στη Δ/νση Δ.Ε Αργολίδας για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.
Θα συμπληρωθεί ο τυποποιημένος πίνακας των στοιχείων της εκδρομής στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΠΕΘ.
Σε περίπτωση έκτατης ανάγκης ή ανυπέρβλητης δυσκολίας ο αρχηγός της εκδρομής να ζητήσει την συνδρομή του Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας.

Η Yποδιευθύντρια

Αικατερίνη Διδασκάλου

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Σήμερα Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12.30 μ.μ. στο γραφείο του Δντη του ΓΕΛ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση η συγκροτηθείσα με την 15/3-2-2017 πράξη του Δντή του σχολείου επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την διδακτική επίσκεψη της Β τάξης στην Αθήνα στις 23-2-2017 σύμφωνα με την 20/23-1-2017 πράξη του συλλόγου διδασκόντων και με την αρ. πρωτ. 45/6-2-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως δημοσιεύτηκε στις ιστοσελίδες της Δ.Δ.Ε. Αργολίδας και του ΓΕΛ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα μέλη της επιτροπής με δικαίωμα μιάς ψήφου. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η επιτροπή παρέλαβε δύο (2) προσφορές σφραγισμένες. α) Από την ανώνυμη μεταφορική τουριστική και εμπορική εταιρεία «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.». β) από το γραφείο γενικού τουρισμού «opsimoulis travel”.
Ο πρόεδρος της επιτροπής ρώτησε τα μέλη αν προχώρησαν σε έρευνα αγοράς με σκοπό την ανεύρεση άλλων προσφορών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Όλοι συμφώνησαν ότι δεν βρέθηκε καμία άλλη προσφορά, εκτος των ανωτέρω δύο. Μετά η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δυο προσφορών που κατατέθηκαν ως εξής:
α) Η ανώνυμη μεταφορική τουριστική και εμπορική εταιρεία «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.» δεν είχε καταθέσει υπεύθυνες δηλώσεις για αποδοχή των απαράβατων όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και για άμεση αντικατάσταση του λεωφορείου σε περίπτωση βλάβης, με συνολικό κόστος 390,10 ευρώ, και κόστος ανά μαθητή 8,30 ευρώ, με ΦΠΑ. Η μετακίνηση των συνοδών καθηγητών θα είναι δωρεάν, δεν απαιτείται προκαταβολή και διατίθεται ασφάλεια ευθύνης διοργανωτή.
β)Το γραφείο γενικού τουρισμού «opsimoulis travel”, πληρούσε όλους τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με συνολικό κόστος 335 ευρώ και κόστος ανά μαθητή 7,13 ευρώ με ΦΠΑ. Με πρόσθετη ασφάλεια το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 405 ευρώ και κόστος ανά μαθητή 8,62 ευρώ με ΦΠΑ.Η μετακίνηση των συνοδών καθηγητών θα είναι δωρεάν, δεν απαιτείται προκαταβολή.
Μετά από συζήτηση η επιτροπή και αφού αξιολόγησε όλα τα δεδομένα ομόφωνα
αποφασίζει:
1. Να αναθέσει την διδακτική επίσκεψη στο γραφείο γενικού τουρισμού «opsimoulis travel”, που πληρούσε όλους τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνολικό κόστος 335 ευρώ και κόστος ανά μαθητή 7,13 ευρώ με ΦΠΑ.
2. Να απορρίψει την ανώνυμη μεταφορική τουριστική και εμπορική εταιρεία «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.», γιατί δεν πληρούσε την με αρ. πρ. 54/9-2-2017 παράταση πρόσκλησης ενδιαφέροντος ως προς τους ανωτέρω όρους. Για τον λόγο αυτό έγινε η πράξη αυτή και υπογράφεται.
Ο Δντης Τα μέλη
Μιχαήλ Γιαννούλης Σοφία Καψάλη
Παναγιώτα Μποζονέλου
Ευάγγελος Αναστασόπουλος
Μιχαήλ Χουντάλας

ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 23-02-2017

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι, που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αποδέχονται και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως, στους απαράβατους όρους της παρούσης, να καταθέσουν στο Σχολείο, κλειστές , σφραγισμένες προσφορές ,σε επίσημο έντυπο με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ, ή του Υπουργείου Μεταφορών. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που παρακάτω αναφέρονται.
Δικαιολογητικά : α) Οι προσφορές θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, ότι οι υποψήφιοι κατέχουν δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ όπου στον πίνακα Δελτίου Τεχνικού ελέγχου του οχήματος δεν αναφέρονται ελλείψεις. β) Στην υπεύθυνη δήλωση των ταξιδιωτικών γραφείων θα δηλώνεται επιπλέον ότι κατέχουν και ειδικό σήμα σε ισχύ.
γ) Αν υπάρχουν μεταφορικό μέσο μισθωμένο από άλλη επιχείρηση, θα αναφερθεί με Υπεύθυνη Δήλωση ,τα πλήρη επίσημα στοιχεία του εκμισθωτή καθώς και ζητούμενα απαραίτητα δικαιολογητικά(ονοματεπώνυμο –αρ. κυκλοφορίας-άδεια κυκλοφορίας –ΚΤΕΟ ) μέχρι την Τρίτη 14-02-2017,( μέσα στον φάκελο προσφορών) .
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
ε) Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο μειοδότης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους απαράβατους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
στ) Υπεύθυνη δήλωση όπου ο μειοδότης δηλώνει ότι σε περίπτωση βλάβης του οχήματος ,θα γίνει άμεση αντικατάσταση αυτού .
Υποβολή προσφορών: Μέχρι την Τρίτη 14-02-17 και ώρα 12:00, καταθέτουν τους φακέλους στο γραφείο του σχολείου οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμα εκπρόσωποι τους. Oι φάκελοι όταν παραληφθούν, θα πρωτοκολληθούν στην εξωτερική τους επιφάνεια και θα αναγραφεί η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής.
Το άνοιγμα των προσφορών, από την επιτροπή θα γίνει την ίδια ημέρα , 14-02-2017, ώρα 12.30 μ.μ, παρουσία των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να παρίστανται. Στους παριστάμενους υποψήφιους επιδεικνύονται οι φάκελοι για να διαπιστώσουν αν είναι πρωτοκολλημένοι , η ημερομηνία, η ώρα παραλαβής και αν είναι κλειστοί και απαραβίαστοι. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι αποχωρούν. Η αξιολόγηση θα γίνει σε κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής του Σχολείου, την ίδια ημέρα ή σε άλλη συνεδρίαση.
Προσφορά και Δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά και εμπρόθεσμα. Η εκπρόθεσμη κατάθεση της προσφοράς, η μη κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η παράλειψη αναφοράς του συνολικού κόστους και ανά μαθητή στην προσφορά, επιφέρουν αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης.
Oικονομικά στοιχεία : θα περιγράφονται οι οικονομικές απαιτήσεις, για όλες τις υπηρεσίες, αναλυτικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , το συνολικό κόστος και το αναλογούν κόστος ανά μαθητή.
Προκαταβολή: Αν ζητείται, να αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό. Να αναφερθούν οι πιθανές οικονομικές απαιτήσεις, αν η εκδρομή αναβληθεί ή ματαιωθεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού. Aντίγραφο της προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή σε c.d., στον ίδιο κλειστό φάκελο.
Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και θα κατακυρωθεί υπέρ του μειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι από την προσφορά του θα προκύπτει ότι μπορεί να ανταποκριθεί απολύτως στους απαράβατους όρους της παρούσης και ότι έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι προσφορές και η πράξη αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων, θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Προφορική ενημέρωση, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν θα γίνει προς τους υποψηφίους. Mετά την δημοσίευση θα δοθεί προθεσμία δύο ημερών, για υποβολή ενστάσεων για την εγκυρότητα της αξιολόγησης και στη συνέχεια θα δημοσιευτεί η απόφαση και η τελική πράξη ανάθεσης.
Ο διαγωνισμός μπορεί να κηρυχτεί άγονος αν δεν υπάρχουν προσφορές ή δεν είναι οι προβλεπόμενες από τη Υ.Α, ο διαγωνισμός τότε επαναλαμβάνεται.
Ο διαγωνισμός μπορεί ακόμη να καταστεί εκ των πραγμάτων μερικώς «άγονος» και ατελέσφορος παρά την αρχική κατάταξη των υποψηφίων και την ανακήρυξη μειοδότη, αν οι μαθητές δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις του μειοδότη.
Σε αυτή την περίπτωση είτε η εκδρομή ματαιώνεται είτε ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται προς αναζήτηση καλύτερης προσφοράς.
Απευθείας ανάθεση: αν δεν υποβληθούν τρεις προσφορές έως την Τρίτη 14-02-2017 ,θα ακολουθήσει απευθείας ανάθεση χωρίς άλλη παράταση .
Καμία προφορική διαπραγμάτευση, προ ή μετά την ανάθεση, δεν είναι αποδεκτή, όλα τα αιτήματα διευκρινίσεων, επί της πρόσκλησης, θα υποβάλλονται γραπτώς. Προφορική αμφισβήτηση, των όρων της παρούσης, προειδοποιήσεις για ενστάσεις, προσφυγές ή διασπορά φημών, απόπειρα δυσφήμισης ή επηρεασμού της επιτροπής, μπορεί να προκαλέσουν ζήτημα αποκλεισμού.

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ
1. Στοιχεία εκδρομής
*. Χρόνος : ημερομηνία διεξαγωγής , Πέμπτη 23-02-2017
*. Αριθμός μαθητών : σαράντα επτά (47)
*.Αριθμός συνοδών Καθηγητών : τέσσερις (4) (Αν η δαπάνη για τους συνοδούς καθηγητές προσφερθεί δωρεάν, θα πρέπει να αναφέρεται ότι αυτή δε θα επιβαρύνει τους μαθητές.
*.Μέσα : Λεωφορείο σε άριστη κατάσταση, πολυτελές πλήρως κλιματιζόμενο έως( 51) θέσεις.
*.Προορισμός : Αθήνα
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:
 08.15: Αναχώρηση από το σχολείο με λεωφορείο..
 11.15-: Άφιξη στο νοσοκομείο Παίδων « Αγία Σοφία» και συμμετοχή στις ακόλουθες δράσεις. Συνάντηση με τον πρόεδρο του συλλόγου παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες «πίστη» ,ενημέρωση από τους συνεργαζόμενους ιατρούς σχετικά με τη δωρεά μυελού των οστών –συζήτηση.
 13.00 .Αναχώρηση για το βυζαντινό Μουσείο –περιήγηση στα εκθέματα της μόνιμης έκθεσης και της περιοδικής με αντικείμενα από το μουσείο της Αγίας Πετρούπολης «Ερμιτάζ» . Περίπατος και επίσκεψη στον παρακείμενο χώρο του βυζαντινού Μουσείου, όπου βρισκόταν η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλη « Λύκειο»
 13.45. Αναχώρηση για το Λυγουριό με ενδιάμεση στάση στα Μέγαρα για φαγητό.
 16.00 Άφιξη στο Λυγουριό , περίπου.
Να ληφθεί υπ’ όψιν ότι τo λεωφορείo στην επιστροφή θα περάσει και από τα χωριά των μαθητών:
(Ν.Επίδαυρο –Α. Επίδαυρο.)
Ο οδηγός θα παραλάβει το πρόγραμμα από την αρχηγό της εκδρομής και θα το τηρήσει απαρέγκλιτα.
3. Άλλες υπηρεσίες. Ασφάλεια επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Αν προσφερθεί να αναφερθεί το επιπλέον συνολικό και ατομικό κόστος.
4. Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τα τρία (3) μέρη, σε τρία (3) αντίγραφα που στη συνέχεια θα θεωρηθούν από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. Πρίν από την υπογραφή του Ιδιωτικού συμφωνητικού , θα ζητηθούν από τον μειοδότη όλα τα δικαιολογητικά που θα έχει υπεύθυνα δηλώσει ,αν δεν τα προσκομίσει δεν θα υπογραφεί Ιδιωτικό συμφωνητικό και η διδακτική επίσκεψη θα ακυρωθεί..
5. Ποιοτική αξιολόγηση προσφοράς. Από την επιτροπή , θα εκτιμηθούν και θα αξιολογηθούν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που παρέχει κάθε μία προσφορά ξεχωριστά, τα οποία είναι σημαντικά για την επιλογή του μειοδότη.
6. Αποδείξεις, θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες ατομικές νομότυπες αποδείξεις για τα ποσά που θα καταβληθούν από τους συμμετέχοντες μαθητές, οι τους γονείς τους.
H παρούσα διαβιβάζεται στη Δ/νση Δ.Ε Αργολίδας για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αντίγραφο ΠΡΑΞΗΣ 15ης /9-02-2017

Θέμα. Αξιολόγηση προσφορών για την διδακτική επίσκεψη της Β τάξης στην Αθήνα την 23-2-2017.
Σήμερα Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12.30 μ.μ. στο γραφείο του Δντη του ΓΕΛ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση η συγκροτηθείσα με την 15/3-2-2017 πράξη του Δντή του σχολείου επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την διδακτική επίσκεψη της Β τάξης στην Αθήνα στις 23-2-2017 σύμφωνα με την 20/23-1-2017 πράξη του συλλόγου διδασκόντων και με την αρ. πρωτ. 45/6-2-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως δημοσιεύτηκε στις ιστοσελίδες της Δ.Δ.Ε. Αργολίδας και του ΓΕΛ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα μέλη της επιτροπής με δικαίωμα μιάς ψήφου. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η επιτροπή διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί δύο (2) προσφορές εμπρόθεσμες ,πρωτοκολλημένες, με ώρα παραλαβής και σφραγισμένες . α) Από την ανώνυμη μεταφορική τουριστική και εμπορική εταιρεία «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.». β) από το γραφείο γενικού τουρισμού «opsimoulis travel”. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την Y.A. 129287/Γ2/10-11-2011 και τις τροποποιήσεις αυτής με την Υ.Α. 220647/Δ2/23-12-2016.
αποφασίζει
ομόφωνα να προχωρήσει σε παράταση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την διδακτική επίσκεψη της Β τάξης στην Αθήνα την 23-2-2017.
Για το λόγο αυτό έγινε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

Ο Δντης Τα μέλη
Μιχαήλ Γιαννούλης Σοφία Καψάλη
Παναγιώτα Μποζονέλου
Ευάγγελος Αναστασόπουλος
Μιχαήλ Χουντάλας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 23-02-2017

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι, που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αποδέχονται και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως, στους απαράβατους όρους της παρούσης, να καταθέσουν στο Σχολείο, κλειστές , σφραγισμένες προσφορές ,σε επίσημο έντυπο με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ, ή του Υπουργείου Μεταφορών. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που παρακάτω αναφέρονται.
Δικαιολογητικά : α) Οι προσφορές θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, ότι οι υποψήφιοι κατέχουν δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ όπου στον πίνακα Δελτίου Τεχνικού ελέγχου του οχήματος δεν αναφέρονται ελλείψεις. β) Στην υπεύθυνη δήλωση των ταξιδιωτικών γραφείων θα δηλώνεται επιπλέον ότι κατέχουν και ειδικό σήμα σε ισχύ.
γ) Αν υπάρχουν μεταφορικό μέσο μισθωμένο από άλλη επιχείρηση, θα αναφερθεί με Υπεύθυνη Δήλωση ,τα πλήρη επίσημα στοιχεία του εκμισθωτή καθώς και ζητούμενα απαραίτητα δικαιολογητικά(ονοματεπώνυμο –αρ. κυκλοφορίας-άδεια κυκλοφορίας –ΚΤΕΟ ) μέχρι την Τρίτη 14-02-2017,( μέσα στον φάκελο προσφορών) .
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
ε) Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο μειοδότης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους απαράβατους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
στ) Υπεύθυνη δήλωση όπου ο μειοδότης δηλώνει ότι σε περίπτωση βλάβης του οχήματος ,θα γίνει άμεση αντικατάσταση αυτού .
Υποβολή προσφορών: Μέχρι την Τρίτη 14-02-17 και ώρα 12:00, καταθέτουν τους φακέλους στο γραφείο του σχολείου οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμα εκπρόσωποι τους. Oι φάκελοι όταν παραληφθούν, θα πρωτοκολληθούν στην εξωτερική τους επιφάνεια και θα αναγραφεί η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής.
Το άνοιγμα των προσφορών, από την επιτροπή θα γίνει την ίδια ημέρα , 14-02-2017, ώρα 12.30 μ.μ, παρουσία των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να παρίστανται. Στους παριστάμενους υποψήφιους επιδεικνύονται οι φάκελοι για να διαπιστώσουν αν είναι πρωτοκολλημένοι , η ημερομηνία, η ώρα παραλαβής και αν είναι κλειστοί και απαραβίαστοι. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι αποχωρούν. Η αξιολόγηση θα γίνει σε κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής του Σχολείου, την ίδια ημέρα ή σε άλλη συνεδρίαση.
Προσφορά και Δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά και εμπρόθεσμα. Η εκπρόθεσμη κατάθεση της προσφοράς, η μη κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η παράλειψη αναφοράς του συνολικού κόστους και ανά μαθητή στην προσφορά, επιφέρουν αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης.
Oικονομικά στοιχεία : θα περιγράφονται οι οικονομικές απαιτήσεις, για όλες τις υπηρεσίες, αναλυτικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , το συνολικό κόστος και το αναλογούν κόστος ανά μαθητή.
Προκαταβολή: Αν ζητείται, να αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό. Να αναφερθούν οι πιθανές οικονομικές απαιτήσεις, αν η εκδρομή αναβληθεί ή ματαιωθεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού. Aντίγραφο της προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή σε c.d., στον ίδιο κλειστό φάκελο.
Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και θα κατακυρωθεί υπέρ του μειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι από την προσφορά του θα προκύπτει ότι μπορεί να ανταποκριθεί απολύτως στους απαράβατους όρους της παρούσης και ότι έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι προσφορές και η πράξη αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων, θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Προφορική ενημέρωση, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν θα γίνει προς τους υποψηφίους. Mετά την δημοσίευση θα δοθεί προθεσμία δύο ημερών, για υποβολή ενστάσεων για την εγκυρότητα της αξιολόγησης και στη συνέχεια θα δημοσιευτεί η απόφαση και η τελική πράξη ανάθεσης.
Ο διαγωνισμός μπορεί να κηρυχτεί άγονος αν δεν υπάρχουν προσφορές ή δεν είναι οι προβλεπόμενες από τη Υ.Α, ο διαγωνισμός τότε επαναλαμβάνεται.
Ο διαγωνισμός μπορεί ακόμη να καταστεί εκ των πραγμάτων μερικώς «άγονος» και ατελέσφορος παρά την αρχική κατάταξη των υποψηφίων και την ανακήρυξη μειοδότη, αν οι μαθητές δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις του μειοδότη.
Σε αυτή την περίπτωση είτε η εκδρομή ματαιώνεται είτε ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται προς αναζήτηση καλύτερης προσφοράς.
Απευθείας ανάθεση: αν δεν υποβληθούν τρεις προσφορές έως την Τρίτη 14-02-2017 ,θα ακολουθήσει απευθείας ανάθεση χωρίς άλλη παράταση .
Καμία προφορική διαπραγμάτευση, προ ή μετά την ανάθεση, δεν είναι αποδεκτή, όλα τα αιτήματα διευκρινίσεων, επί της πρόσκλησης, θα υποβάλλονται γραπτώς. Προφορική αμφισβήτηση, των όρων της παρούσης, προειδοποιήσεις για ενστάσεις, προσφυγές ή διασπορά φημών, απόπειρα δυσφήμισης ή επηρεασμού της επιτροπής, μπορεί να προκαλέσουν ζήτημα αποκλεισμού.

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ
1. Στοιχεία εκδρομής
*. Χρόνος : ημερομηνία διεξαγωγής , Πέμπτη 23-02-2017
*. Αριθμός μαθητών : σαράντα επτά (47)
*.Αριθμός συνοδών Καθηγητών : τέσσερις (4) (Αν η δαπάνη για τους συνοδούς καθηγητές προσφερθεί δωρεάν, θα πρέπει να αναφέρεται ότι αυτή δε θα επιβαρύνει τους μαθητές.
*.Μέσα : Λεωφορείο σε άριστη κατάσταση, πολυτελές πλήρως κλιματιζόμενο έως( 51) θέσεις.
*.Προορισμός : Αθήνα
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:
 08.15: Αναχώρηση από το σχολείο με λεωφορείο..
 11.15-: Άφιξη στο νοσοκομείο Παίδων « Αγία Σοφία» και συμμετοχή στις ακόλουθες δράσεις. Συνάντηση με τον πρόεδρο του συλλόγου παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες «πίστη» ,ενημέρωση από τους συνεργαζόμενους ιατρούς σχετικά με τη δωρεά μυελού των οστών –συζήτηση.
 13.15 .Αναχώρηση για το βυζαντινό Μουσείο –περιήγηση στα εκθέματα της μόνιμης έκθεσης και της περιοδικής με αντικείμενα από το μουσείο της Αγίας Πετρούπολης «Ερμιτάζ»
 14.15. Περίπατος και επίσκεψη στον παρακείμενο χώρο του βυζαντινού Μουσείου, όπου βρισκόταν η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλη « Λύκειο»
 15.00. Αναχώρηση για το Λυγουριό με ενδιάμεση στάση στα Μέγαρα για φαγητό.
Να ληφθεί υπ’ όψιν ότι τo λεωφορείo στην επιστροφή θα περάσει και από τα χωριά των μαθητών:
(Ν.Επίδαυρο –Α. Επίδαυρο.)
Ο οδηγός θα παραλάβει το πρόγραμμα από την αρχηγό της εκδρομής και θα το τηρήσει απαρέγκλιτα.
3. Άλλες υπηρεσίες. Ασφάλεια επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Αν προσφερθεί να αναφερθεί το επιπλέον συνολικό και ατομικό κόστος.
4. Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τα τρία (3) μέρη, σε τρία (3) αντίγραφα που στη συνέχεια θα θεωρηθούν από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. Πρίν από την υπογραφή του Ιδιωτικού συμφωνητικού , θα ζητηθούν από τον μειοδότη όλα τα δικαιολογητικά που θα έχει υπεύθυνα δηλώσει ,αν δεν τα προσκομίσει δεν θα υπογραφεί Ιδιωτικό συμφωνητικό και η διδακτική επίσκεψη θα ακυρωθεί..
5. Ποιοτική αξιολόγηση προσφοράς. Από την επιτροπή , θα εκτιμηθούν και θα αξιολογηθούν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που παρέχει κάθε μία προσφορά ξεχωριστά, τα οποία είναι σημαντικά για την επιλογή του μειοδότη.
6. Αποδείξεις, θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες ατομικές νομότυπες αποδείξεις για τα ποσά που θα καταβληθούν από τους συμμετέχοντες μαθητές, οι τους γονείς τους.
H παρούσα διαβιβάζεται στη Δ/νση Δ.Ε Αργολίδας για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 23-02-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 23-02-2017

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί δικαιούχοι, που κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αποδέχονται και μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως, στους απαράβατους όρους της παρούσης, να καταθέσουν στο Σχολείο, κλειστές , σφραγισμένες προσφορές ,σε επίσημο έντυπο με όλα τα διακριτικά στοιχεία και αριθμούς της επιχείρησης ή του ιδιοκτήτη, όπως είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΟΤ, ή του Υπουργείου Μεταφορών. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που παρακάτω αναφέρονται.
Δικαιολογητικά : α) Οι προσφορές θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, ότι οι υποψήφιοι κατέχουν δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ όπου στον πίνακα Δελτίου Τεχνικού ελέγχου του οχήματος δεν αναφέρονται ελλείψεις. β) Στην υπεύθυνη δήλωση των ταξιδιωτικών γραφείων θα δηλώνεται επιπλέον ότι κατέχουν και ειδικό σήμα σε ισχύ.
γ) Αν υπάρχουν μεταφορικό μέσο μισθωμένο από άλλη επιχείρηση, θα αναφερθεί με Υπεύθυνη Δήλωση ,τα πλήρη επίσημα στοιχεία του εκμισθωτή καθώς και ζητούμενα απαραίτητα δικαιολογητικά(ονοματεπώνυμο –αρ. κυκλοφορίας-άδεια κυκλοφορίας –ΚΤΕΟ ) μέχρι την Πέμπτη 09-02-2017,( μέσα στον φάκελο προσφορών) .
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
ε) Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο μειοδότης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους απαράβατους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
στ) Υπεύθυνη δήλωση όπου ο μειοδότης δηλώνει ότι σε περίπτωση βλάβης του οχήματος ,θα γίνει άμεση αντικατάσταση αυτού .
Υποβολή προσφορών: Μέχρι την Πέμπτη 09-02-17 και ώρα 12:00, καταθέτουν τους φακέλους στο γραφείο του σχολείου οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι ή η νόμιμα εκπρόσωποι τους. Oι φάκελοι όταν παραληφθούν, θα πρωτοκολληθούν στην εξωτερική τους επιφάνεια και θα αναγραφεί η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής.
Το άνοιγμα των προσφορών, από την επιτροπή θα γίνει την ίδια ημέρα , 09-02-2017, ώρα 12.30 μ.μ, παρουσία των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να παρίστανται. Στους παριστάμενους υποψήφιους επιδεικνύονται οι φάκελοι για να διαπιστώσουν αν είναι πρωτοκολλημένοι , η ημερομηνία, η ώρα παραλαβής και αν είναι κλειστοί και απαραβίαστοι. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι αποχωρούν. Η αξιολόγηση θα γίνει σε κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής του Σχολείου, την ίδια ημέρα ή σε άλλη συνεδρίαση.
Προσφορά και Δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά και εμπρόθεσμα. Η εκπρόθεσμη κατάθεση της προσφοράς, η μη κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η παράλειψη αναφοράς του συνολικού κόστους και ανά μαθητή στην προσφορά, επιφέρουν αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης.
Oικονομικά στοιχεία : θα περιγράφονται οι οικονομικές απαιτήσεις, για όλες τις υπηρεσίες, αναλυτικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , το συνολικό κόστος και το αναλογούν κόστος ανά μαθητή.
Προκαταβολή: Αν ζητείται, να αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό. Να αναφερθούν οι πιθανές οικονομικές απαιτήσεις, αν η εκδρομή αναβληθεί ή ματαιωθεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού. Aντίγραφο της προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή σε c.d., στον ίδιο κλειστό φάκελο.
Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και θα κατακυρωθεί υπέρ του μειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι από την προσφορά του θα προκύπτει ότι μπορεί να ανταποκριθεί απολύτως στους απαράβατους όρους της παρούσης και ότι έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι προσφορές και η πράξη αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων, θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Προφορική ενημέρωση, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν θα γίνει προς τους υποψηφίους. Mετά την δημοσίευση θα δοθεί προθεσμία δυο ημερών, για υποβολή ενστάσεων για την εγκυρότητα της αξιολόγησης και στη συνέχεια θα δημοσιευτεί η απόφαση και η τελική πράξη ανάθεσης.
Ο διαγωνισμός μπορεί να κηρυχτεί άγονος αν δεν υπάρχουν προσφορές ή δεν είναι οι προβλεπόμενες από τη Υ.Α, ο διαγωνισμός τότε επαναλαμβάνεται.
Ο διαγωνισμός μπορεί ακόμη να καταστεί εκ των πραγμάτων μερικώς «άγονος» και ατελέσφορος παρά την αρχική κατάταξη των υποψηφίων και την ανακήρυξη μειοδότη, αν οι μαθητές δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις του μειοδότη.
Σε αυτή την περίπτωση είτε η εκδρομή ματαιώνεται είτε ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται προς αναζήτηση καλύτερης προσφοράς.
Απευθείας ανάθεση: αν δεν υποβληθούν τρεις προσφορές έως την Πέμπτη 09-02-2017 ,θα γίνει παράταση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αν δεν υποβληθούν τρείς προσφορές θα ακολουθήσει απευθείας ανάθεση χωρίς άλλη παράταση .
Καμία προφορική διαπραγμάτευση, προ ή μετά την ανάθεση, δεν είναι αποδεκτή, όλα τα αιτήματα διευκρινίσεων, επί της πρόσκλησης, θα υποβάλλονται γραπτώς. Προφορική αμφισβήτηση, των όρων της παρούσης, προειδοποιήσεις για ενστάσεις, προσφυγές ή διασπορά φημών, απόπειρα δυσφήμισης ή επηρεασμού της επιτροπής, μπορεί να προκαλέσουν ζήτημα αποκλεισμού.

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ
1. Στοιχεία εκδρομής
*. Χρόνος : ημερομηνία διεξαγωγής , Πέμπτη 23-02-2017
*. Αριθμός μαθητών : σαράντα επτά (47)
*.Αριθμός συνοδών Καθηγητών : τέσσερις (4) (Αν η δαπάνη για τους συνοδούς καθηγητές προσφερθεί δωρεάν, θα πρέπει να αναφέρεται ότι αυτή δε θα επιβαρύνει τους μαθητές.
*.Μέσα : Λεωφορείο σε άριστη κατάσταση, πολυτελές πλήρως κλιματιζόμενο έως( 51) θέσεις.
*.Προορισμός : Αθήνα
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:
 08.15: Αναχώρηση από το σχολείο με λεωφορείο..
 11.15-: Άφιξη στο νοσοκομείο Παίδων « Αγία Σοφία» και συμμετοχή στις ακόλουθες δράσεις. Συνάντηση με τον πρόεδρο του συλλόγου παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες «πίστη» ,ενημέρωση από τους συνεργαζόμενους ιατρούς σχετικά με τη δωρεά μυελού των οστών –συζήτηση.
 13.15 .Αναχώρηση για το βυζαντινό Μουσείο –περιήγηση στα εκθέματα της μόνιμης έκθεσης και της περιοδικής με αντικείμενα από το μουσείο της Αγίας Πετρούπολης «Ερμιτάζ»
 14.15. Περίπατος και επίσκεψη στον παρακείμενο χώρο του βυζαντινού Μουσείου, όπου βρισκόταν η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλη « Λύκειο»
 15.00. Αναχώρηση για το Λυγουριό με ενδιάμεση στάση στα Μέγαρα για φαγητό.
Να ληφθεί υπ’ όψιν ότι τo λεωφορείo στην επιστροφή θα περάσει και από τα χωριά των μαθητών:
(Ν.Επίδαυρο –Α. Επίδαυρο.)
Ο οδηγός θα παραλάβει το πρόγραμμα από την αρχηγό της εκδρομής και θα το τηρήσει απαρέγκλιτα.
3. Άλλες υπηρεσίες. Ασφάλεια επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Αν προσφερθεί να αναφερθεί το επιπλέον συνολικό και ατομικό κόστος.
4. Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τα τρία (3) μέρη, σε τρία (3) αντίγραφα που στη συνέχεια θα θεωρηθούν από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. Πρίν από την υπογραφή του Ιδιωτικού συμφωνητικού , θα ζητηθούν από τον μειοδότη όλα τα δικαιολογητικά που θα έχει υπεύθυνα δηλώσει ,αν δεν τα προσκομίσει δεν θα υπογραφεί Ιδιωτικό συμφωνητικό και η διδακτική επίσκεψη θα ακυρωθεί..
5. Ποιοτική αξιολόγηση προσφοράς. Από την επιτροπή , θα εκτιμηθούν και θα αξιολογηθούν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που παρέχει κάθε μία προσφορά ξεχωριστά, τα οποία είναι σημαντικά για την επιλογή του μειοδότη.
6. Αποδείξεις, θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες ατομικές νομότυπες αποδείξεις για τα ποσά που θα καταβληθούν από τους συμμετέχοντες μαθητές.
H παρούσα διαβιβάζεται στη Δ/νση Δ.Ε Αργολίδας για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΕΛ ΑΣΚΛΉΠΙΕΙΟΥ

Αντίγραφο Πράξης 12
Θέμα: « Εξέταση ένστασης για την πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ ΛΥΚΕΊΟΥ στη Θεσσαλονίκη από 20/2/202017 έως 24/2/2017»

Στο Λυγουριό και στο γραφείο του Δ/ντή του ΓΕΛ Ασκληπιείου, σήμερα Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ., συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση η συγκροτηθείσα με την πράξη 10/9-1-17,απόφαση του Δ/ντή επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την πολυήμερη μετακίνηση εκδρομή της Γ΄ Λυκείου του σχολείου μας στη Θεσσαλονίκη, από Δευτέρα 20 Φέβρουαρίου2017 έως και Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα μέλη της επιτροπής με δικαίωμα μιας ψήφου .Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
α) την Υ. Α. με αρ πρωτ.129287/Γ2/10-11-11 με θέμα «εκδρομές και μετακινήσεις μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης »
β) την με αρ. πρωτ. 697/21-12-2016 πρόσκληση ενδιαφέροντος
γ) την με αρ. πρωτ. Πράξη 11/ 13-1-2017 αξιολόγηση προσφορών για την πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου
δ) την με αρ. πρωτ. 9/17-1-2017 αίτηση – ένσταση του γραφείου τουρισμού «ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΤΟΥΡΣ» συζήτησε την ένσταση- αίτηση του ανωτέρω γραφείου και ομόφωνα
Α π ο φ ά σ ι σ ε
Να απορρίψει την αίτηση-ένσταση του γραφείου τουρισμού «ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΤΟΥΡΣ»
Α) ως αβάσιμη και μη τεκμηριωμένη, διότι ενώ ο ίδιος παρέδωσε την προσφορά του στο γραφείο του Δ/ντή, την Πέμπτη 12-1-2017 με αρ. πρωτ. 4/12-1-17 και ώρα 11.55 π.μ. , ζήτησε μόνο να μάθει τον αριθμό των προσφορών που είχαν πρωτοκολληθεί, παρέμεινε στο σχολείο περίπου έως τις 12.30 μ. μ. και μετά αποχώρησε χωρίς να εκφράσει ουδεμία άλλη επιθυμία . Το άνοιγμα και η αξιολόγηση των προσφορών έγινε όπως άλλωστε προβλεπόταν από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την άλλη ημέρα Παρασκευή 13/1/2017 και ώρα 09.30 π.μ σε κλειστή συνεδρίαση ,διότι την Πέμπτη 12/1/2017 και ώρα 12.30 μ.μ. δεν προσήλθε στην επιτροπή ο εκπρόσωπος – πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων λόγω έκτακτης ανάγκης (οικογενειακό πρόβλημα), ο δε πρόεδρος –Δντής του σχολείου ,έπρεπε να μεταβεί στη Δ.Δ.Ε. Αργολίδας για υπηρεσιακούς λόγους .
Β) Κατά κύριο λόγο έννομο συμφέρον έχει το τουριστικό γραφείο «IQ HOLIDAYS» ως δεύτερος μειοδότης ,που δεν έκανε ένσταση και όχι το τουριστικό γραφείο
« ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΤΟΥΡΣ» ,ως τρίτος μειοδότης . Έννομο συμφέρον όμως ακόμη μεγαλύτερο έχουν οι μαθητές και οι γονείς τους που θα πληρώσουν το κόστος της πολυήμερης εκδρομής και νοιάζονται ιδιαίτερα για την ασφαλή πραγματοποίηση, μετακίνηση , και διαμονή ( ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής).
Γ) Για την χορήγηση αντιγράφων των δικαιολογητικών και προσφοράς που κατέθεσε ο μειοδότης, αυτά μπορούν να χορηγηθούν στο τουριστικό γραφείο «ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΤΟΥΡΣ» με παραγγελία εισαγγελέως, διότι περιέχουν απόρρητα φορολογικά και προσωπικά δεδομένα, τόσο του μειοδότη όσο και των άλλων προσφορών που κατατέθηκαν στο σχολείο μας.
Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχαήλ Γιαννούλης Αικατερίνη Διδασκάλου
Σπήλιος Κρικέτος
Ευάγγελος Αναστασόπουλος
Μιχαήλ Χουντάλας