Γενικό Λύκειο Λυγουριού

Καθηγητές

Ανακοινώσεις

Τελευταία Νέα

Αρχείο

Ετικέτες

Νοέμβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Kατηγορίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

μετακίνηση στην Αθήνα, τη ςA,΄ Β΄ και Γ΄ τάξης, για εκπαιδευτική επίσκεψη
Υ. Α. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β’/6-3-2017 Άρθρο 3, παρ.2) του Υπουργείου Παιδείας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ

1. Χρόνος: 26 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, Αναχώρηση 08.10 π.μ από το Λύκειο Λυγουριού για Α-θήνα και επιστροφή αυθημερόν στις: Α΄ Τάξη 18:00, Β ΄ Τάξη 20:00 και Γ΄ Τάξη: 20:00
Αριθμός μετακινουμένων: Α΄ τάξη μαθητές: 38, καθηγητές: 3
Β΄ τάξη μαθητές: 35, καθηγητές: 3
Γ΄ τάξη μαθητές: 39, καθηγητές: 3

2. Μέσα : Τρία (3) Λεωφορεία
2.1 Λεωφορείο με δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ σε ισχύ. Στην προσφορά θα αναφέρεται « η επιχείρηση διαθέτει δελτία ελέγχου ΚΤΕΟ σε ισχύ»
2.2 Ο ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει μισθωμένο όχημα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκμισθω-τής δεν συμμετέχει με δική του προσφορά στο διαγωνισμό και ότι θα δηλωθεί στην προσφορά, το όνομα του εκμισθωτή και η επωνυμία της εταιρείας στην οποία ανήκει το όχημα.
Η δήλωση στην προσφορά μπορεί να έχει ως εξής: «προτίθεμαι να χρησιμοποιήσω μισθωμένο όχημα, εκ-μισθωτής είναι ο……………………, ο οποίος δεν συμμετέχει ο ίδιος με δική του προσφορά στο διαγωνισμό»
2.3 O ανάδοχος μπορεί να αναθέσει το έργο, υπεργολαβικά, σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι έχει τα απαιτούμενα επαγγελματικά και επιχειρηματικά προσόντα και δικαιώματα, ότι αυτό έχει συμπεριληφθεί στην προσφορά του και ότι ο υπεργολάβος δεν συμμετέχει στο διαγωνισμό με δική του προσφορά.
Η δήλωση στην προσφορά μπορεί να έχει ως εξής : « προτίθεμαι να αναθέσω με υπεργολαβία , το έργο που θα μου ανατεθεί, υπεργολάβος θα είναι ο …………………, ο οποίος δεν συμμετέχει ο ίδιος με δική του προσ-φορά στο διαγωνισμό»

3. Προορισμός και Δρομολόγιο λεωφορείων : Αναχώρηση τη Τρίτη 26-11-2019 στις 8.10 π.μ, από το Λύκειο Λυγουριού, για Αθήνα

Α΄ Τάξη
– 8.10:αναχώρηση από το Λυγουριό με προορισμό την Αθήνα
– 10.45-12.30: Άφιξη ΕΚΠΑ και παρακολούθηση προγράμματος «Τα μαγικά της πληροφορικής»
– 12.30-15.30: μετάβαση για φαγητό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου
– 15.30 : αναχώρηση για Λυγουριό.
– 18.00: Άφιξη στο χώρο του σχολείου

Β΄ Τάξη
– 8.10:αναχώρηση από το Λυγουριό με προορισμό την Αθήνα
– 10.45-12.30: Άφιξη και Περιήγηση στην αρχαία αγορά
– 1.00- 14.00 Επίσκεψη στο Μουσείο Ψευδαισθήσεων
– 14.00 – 17.30 :μετάβαση για φαγητό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου
– 17.30 : αναχώρηση για το Λυγουριό.
– 20.00: Άφιξη στο χώρο του σχολείου

Γ΄ Τάξη
– 8.10: αναχώρηση από το Λυγουριό με προορισμό την Αθήνα
– 10.45-12.30: μετάβαση και περιήγηση στην Αρχαία Αγορά
– 13.00 – 14.00 : Επίσκεψη στο ίδρυμα «Μελίνα Μερκούρη»
– 14.00 – 17.30: μετάβαση για φαγητό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου
– 17.30- Αναχώρηση για Λυγουριό
– 20.00 – Άφιξη στο χώρο του σχολείου

4. Ο ανάδοχος δεν θα προσφέρει άλλες υπηρεσίες εκτός από την μεταφορά.

5. Οικονομικά στοιχεία
Στην προσφορά υποχρεωτικά, θα περιγράφονται το αναλογούν κόστος ανά λεωφορείο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

6. Ματαίωση ή Αναβολή εκδρομής.
6.1. Η εκδρομή μπορεί να ματαιωθεί λόγω προβλημάτων ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, κ.λ.π) ή άλλων σοβαρών αντικειμενικών προβλημάτων.
6.2. Η εκδρομή μπορεί να ματαιωθεί εξ’ αιτίας οικονομικής αδυναμίας των μαθητών να ανταποκριθούν, παρά την αρχική δήλωση των γονέων τους.
Στις παραπάνω περιπτώσεις αν η εκδρομή:
• ματαιωθεί, η πρόσκληση ενδεχομένως θα ανακληθεί και αν έχουν γίνει προσφορές θα επιστραφούν στους δικαιούχους.
• μετατεθεί, στην περίπτωση αυτή αν έχει γίνει ανάθεση και ο ανάδοχος συμφωνεί, η εκδρομή διεξάγεται σε διαφορετικές ημερομηνίες. Αν ο ανάδοχος δεν συμφωνεί, η πρόσκληση επαναλαμβάνεται με τα νέα στοιχεία .

7. Ιδιωτικό συμφωνητικό.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το συμφωνητικό επικυρώνει το περιεχόμενο της προσφοράς. Στο συμ-φωνητικό θα αναφέρονται τα βασικά στοιχεία, που έχουν δηλωθεί στην προσφορά του αναδόχου, τα οποία θα είναι σύμφωνα με την πρόσκληση, καθώς και κάθε άλλο σχετικό και διευκρινιστικό στοιχείο αυτών. Στην προσφορά, θα αναφέρεται απαραιτήτως, ότι : «αποδεχόμαστε ιδιωτικό συμφωνητικό, θεωρημένο από ΔΟΥ»
Στο συμφωνητικό μπορεί να συμπεριληφθούν πρόσθετα διευκρινιστικά στοιχεία, αν αυτά ζητηθούν από την επιτροπή του Σχολείου, όπως: ονόματα οδηγών , σχέση εργασίας, χρονολογία κατασκευής λεωφορείου, πρόσθετα στοιχεί α καταλυμάτων, αν πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή. Αν το ταξιδιωτικό γραφείο αρνηθεί να δώσει τα πρόσθετα στοιχεία , η ανάθεση ακυρώνεται και ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται.
Το υπογεγραμμένο συμφωνητικό μπορεί να καταγγελθεί αν κατά τον έλεγχο και τις διασταυρώσεις στοιχείων, προ της αναχώρησης, διαπιστωθούν παρεκκλίσεις.
Το συμφωνητικό μπορεί να καταγγελθεί και να απαιτηθούν νόμιμες αποζημιώσεις για πλημμελή εκτέλεση , αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής διαπιστωθούν παρεκκλίσεις ή αδυναμίες που αλλοιώνουν και υποβαθμίζουν τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες.

8. Καταγραφή στοιχείων.
Προ της αναχώρησης, ο ανάδοχος ή εκπρόσωπός του ή ο οδηγός, οφείλει να παραδώσει στον Διευθυντή του Σχολείου όλα τα πιστοποιητικά έγγραφα που θα του ζητηθούν, για την επαλήθευση των δηλωθέντων στο συμ-φωνητικό στοιχείων. Αν κατά την τελική αυτή καταγραφή διαπιστωθεί, μετά από διασταύρωση, ότι έχουν παρα-βιαστεί στοιχεία των όρων της πρόσκλησης, όπως αυτά είχαν απαντηθεί στην προσφορά, τότε θα γίνει ενερ-γοποίηση της καταγγελίας του συμφωνητικού.
Αν λόγω εκτάκτου βλάβης οχημάτων του αναδόχου, προ ή μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, προκύψει ανάγκη αντικατάστασης με μίσθωση ή υπεργολαβία, τότε υποχρεωτικά γίνεται τροποποιητικό του συμφωνητικού με το οποίο δηλώνεται η όποια αλλαγή.

9. Δικαιολογητικά.
Στον φάκελο θα τοποθετηθεί η οικονομική προσφορά, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι απαντήσεις που είναι απαραίτητες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Αν ο φάκελος περιέχει δικαιολογητικά έγγραφα που δεν έχουν ζητηθεί, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Αν με τα πρόσθετα αυτά δικαιολογητικά ο ενδιαφερόμενος επιχειρεί άμεσα ή έμμεσα να αλλοιώσει τους όρους της παρούσας, η προσφορά του αποκλείεται.

10. Αποστολή – Παραλαβή προσφορών.
Οι προσφορές αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή παραδίδονται από τους υποψηφίους στα γραφεία του Σχο-λείου, μέχρι την ημέρα και ώρα που αναφέρεται στην πρόσκληση, σε διαφορετική περίπτωση , αν αποσταλεί ή παραδοθεί εκπρόθεσμα, η προσφορά παραλαμβάνεται , πρωτοκολλείται , αλά δεν αποσφραγίζεται, αποκλείεται και δεν αξιολογείται .
Αμέσως μετά την άφιξη ο φάκελος παραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται, το πρωτόκολλό αναγράφεται στην εξωτερική επιφάνεια του κλειστού φακέλου.
Οι εκπρόθεσμες προσφορές, που κατατίθενται προ της αποσφράγισης των υπολοίπων, κρατούνται, πρω-τοκολλούνται και θα ανοιχτούν μόνο σε περίπτωση που δοθεί παράταση στο διαγωνισμό , ή αναζητηθεί ανάδοχος για απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 13 παράγραφο της παρούσας. Εκ-πρόθεσμες προσφορές που κατατίθενται μετά την αποσφράγιση δεν γίνονται δεκτές και δεν παραλαμβά-νονται.
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορ-ρίπτονται ως απαράδεκτες.
Υποψήφιοι που αποσύρουν την προσφορά τους με γραπτό αίτημα προ της αποσφράγισης, δεν δικαιούνται να καταθέσουν, άλλη προσφορά για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
11. Κόστος μεταφοράς των συνοδών καθηγητών.
Στην προσφορά θα αναφέρεται απαραιτήτως, ότι η επιχείρηση επιθυμεί να αναλάβει το συνολικό κόστος των συνοδών καθηγητών. Αν στην προσφορά δεν υπάρχει πρόταση, θεωρείται αυτονόητο ότι η επιχείρηση α-ναλαμβάνει το κόστος για τους συνοδούς καθηγητές.

12. Αξιολόγηση – Κατάταξη – Ανάθεση.
12.1. O διαγωνισμός είναι μειοδοτικός, μετά τον έλεγχο της προσφοράς ως προς τα δικαιολογητικά, την προσφερόμενη τιμή κόστους και τα αναφερόμενα από τους υποψηφίους στους λοιπούς όρους, ακολουθεί κα-τάταξή τους ανάλογα με την προσφερόμενη τιμή.
12.2. Αν γενικά όλες οι προσφορές παρουσιάζουν κενά και ελλείψεις, που τις καθιστούν μη αξιολογήσιμες, τότε ενδεχομένως εκ του λόγου αυτού, ο διαγωνισμός να κηρυχτεί άγονος και να επαναληφθεί.
12.3. Προσφορές που άμεσα ή έμμεσα θέτουν υπό αίρεση, απαράβατους όρους του διαγωνισμού ή θέτουν πρόσθετους νέους , δικούς τους όρους, ή δεν απαντούν, όπου απαιτείται απάντηση ή πρόταση, αποκλείονται και δεν αξιολογούνται.
12.4. Η επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς θα γίνει από το Σύλλογο Διδασκόντων και τη Διευθύντρια, όπως προβλέπει η Υ.Α.
13. Διαφάνεια.
Η παρούσα αναρτάται στο δικτυακό τόπο του σχολείου: https://blogs.sch.gr/lykaskli/
Σύμφωνα με τα παραπάνω, Καλούνται, οι ενδιαφερόμενοι , που έχουν δικαίωμα ανάληψης μεταφορικού έργου, ημερήσιας μετακίνησης μαθητών για Σχολικές εκδρομές, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, συμφωνούν με τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης, αποδέχονται τους απαράβατους όρους της παρούσας και προτίθενται να απαντήσουν σε όσους από αυτούς και τους λοιπούς απαιτείται απάντηση ή πρόταση, να υποβά-λουν, στη Διεύθυνση του Σχολείου τις προσφορές τους, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο την Πέμπτη, 14/11/2019 και ώρα 12:00.
Στην προσφορά θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία που ζητούνται, απαράβατοι όροι της παρούσας θεωρούνται οι όροι από 1έως 11.
Η επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς θα γίνει από το Σύλλογο Διδασκόντων και τη Διευθύντρια.

Η Διευθύντρια
Ελένη Αγγελοπούλου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *